Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Instituttleder ved Institutt for kjemi

Søknadsfrist: 22.05.2019

Om stillingen

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har ledig stilling som instituttleder ved Institutt for kjemi. Vi søker en engasjert leder som kan videreutvikle og lede instituttets forsknings-, utdannings-, innovasjons-, og formidlingsvirksomhet. Instituttleder vil være en del av den samlede ledergruppen på fakultetet.

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord


UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultet for naturvitenskap og teknologi


Fakultet for naturvitenskap og teknologi består av seks institutt, der primære oppgaver er forskning, undervisning, formidling og innovasjon innenfor naturvitenskap og teknologi. Vi har et bredt forskningssamarbeid med en rekke forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Visjonen er å være et anerkjent og synlig kraftsenter for kunnskap og teknologiutvikling i nordområdene og i Arktis.

Institutt for kjemi ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, har 30 fast vitenskapelig ansatte, 4 administrativt ansatte og 16 teknisk ansatte, samt et varierende antall stipendiater og postdoktorer som per i dag utgjør om lag 60 stillinger. Instituttet består av fem forskningsgrupper som leverer forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå i samarbeid med nasjonale og utenlandske partnere.

Sentrale oppgaver

Instituttleder har ansvar for den samlede virksomheten og rapporterer til dekan. Instituttleder vil ha tilknyttet egen administrativ stab. Sentrale oppgaver er:

 • Lede faglig og administrativ virksomhet på instituttet, herunder resultatansvar
 • Sikre kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og innovasjon
 • Bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø for ansatte og studenter
 • Sikre et godt læringsmiljø og aktiv rekruttering av nye studenter
 • Lede medvirkningsbaserte prosesser
 • Representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • Sikre at instituttet følger gode HMS-rutiner og ha god personaloppfølging
 • Sørge for god teknisk- og administrativ støtte
 • Sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til regelverk og rutiner

I løpet av 2019 vil det skje en gjennomgang av instituttstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. Dette omfatter i utgangspunktet alle instituttene og vil kunne påvirke sammensetning av fagmiljø og antallet enheter som er på instituttnivå.

Forskningsområder ved Institutt for kjemi

Instituttets forskningsgrupper er innen teoretisk kjemi, organisk syntese, molekylære biosystemer og i makromolekylkjemi. Forskningsvirksomheten er konsentrert om: teoretisk beregninger på relevante kjemiske problemstillinger, katalyse, design og syntese av nye bioaktive molekyler, testing av nye bioaktive molekyler, marin bakteriologisk genetikk, bioinformatikk, strukturkjemi, biologisk kjemi og industriell anvendelse av enzymer.

Instituttet er vertskap for Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences, ett av Norges forskningsråds sentre for fremragende forskning, Nasjonalt Senter for Strukturbiologi og Senter for Bioinformatikk. En mer utfyllende beskrivelse av forskningsgruppene er gitt på nettsidene til Institutt for kjemi.

Utdanningstilbud ved instituttet

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har ansvaret for ett bachelor- og ett mastergradsprogram. Emnene på bachelornivå er innen grunnleggende kjemi, mens emnene på masternivå er innen teoretisk kjemi, organisk syntese, molekylære biosystemer og i makromolekylkjemi.

På PhD-nivå har instituttet en egen lokal forskerskole (PhDChem) som skal følge opp instituttets stipendiater og de er vert for nasjonal forskerskole i biokatalyse, BioCat.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved:

Kvalifikasjonskrav

Til stillingen som instituttleder krever vi gode lederegenskaper og gode evner til samarbeid, strategisk tenking, kommunikasjon og fleksibilitet. Vi søker etter en instituttleder som i tillegg har:

 • erfaring fra ledelse ved f.eks. universitet, høgskole, forskningsinstitusjon, kunnskapsbasert næringsliv eller offentlig forvaltning
 • motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
 • evne til å bygge nettverk og skape tillit
 • erfaring fra forskningsledelse
 • suksess med å skaffe forskningsfinansiering
 • erfaring fra undervisning
 • erfaring med økonomi- og personalledelse

Det kreves professor/dosent/førstestillingskompetanse innen relevante fagfelt. I tillegg kreves interesse for faglig ledelse og gode samarbeidsegenskaper. Det kreves også at søkeren behersker engelsk og norsk eller annet skandinavisk språk godt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen. Søknad sendes elektronisk gjennom Jobbnorge.

Vi tilbyr

 • en sentral lederstilling innenfor naturvitenskap og teknologi
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter og muligheter for boliglån

Instituttleder tilsettes på åremål for fire år, og kan tilsettes for to nye perioder, totalt inntil 12 år. Ved utløp av hver åremålsperiode skal stillingen kunngjøres offentlig.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1475. Fra brutto lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Forskningsaktivitet

Fakultetet vil legge til rette for at instituttleder har forskningsaktivitet i tilsettingsperioden. Midler til en 3-årig postdoktor- eller ph.d.-stilling vil bli stilt til disposisjon. Det kan påregnes fritak for ordinær undervisning, men det er ønskelig at instituttlederen veileder ph.d.-studenter og masterstudenter tilknyttet egen forskningsvirksomhet.

Søkere som har fast stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter en åremålsperiode som instituttleder. Inntil 6 måneder av dette kan tas ut innenfor åremålsperioden.

Generelt

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen