Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi

Søknadsfrist: 10.11.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har ledig stilling som instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi. Vi søker en engasjert leder som kan videreutvikle og lede instituttets forsknings-, utdannings-, innovasjons-, og formidlingsvirksomhet. Instituttleder vil være en del av den samlede ledergruppen på fakultetet.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for fysikk og teknologi har 23 fast vitenskapelig ansatte, tre administrativt ansatte og seks teknisk ansatte, samt et økende antall midlertidig ansatte. Per i dag teller instituttet om lag 100 årsverk og om lag 280 studenter er tilknyttet instituttets studieprogrammer. Instituttet holder til i Teknologibygget og i Forskningsparken på Campus Tromsø.

Sentrale oppgaver

Instituttleder har ansvar for den samlede virksomheten og rapporterer til dekan. Instituttleder vil ha tilknyttet egen administrativ stab.

Sentrale oppgaver er:

 • Lede faglig og administrativ virksomhet på instituttet, herunder resultatansvar
 • Sikre kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og innovasjon
 • Bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø for ansatte og studenter
 • Sikre et godt læringsmiljø og aktiv rekruttering av nye studenter
 • Lede medvirkningsbaserte prosesser
 • Representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • Sikre at instituttet følger gode HMS-rutiner og ha god personaloppfølging
 • Sørge for god teknisk- og administrativ støtte
 • Sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til regelverk og rutiner

I løpet av 2019 vil det skje en gjennomgang av instituttstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. Dette omfatter i utgangspunktet alle instituttene og vil kunne påvirke sammensetning av fagmiljø og antallet enheter som er på instituttnivå.

Forskningsområder ved instituttet

Instituttets forskningsgrupper er innen fornybar energi, jordobservasjon, maskinlæring, modellering av komplekse systemer, romfysikk, samt ultralyd, mikrobølger og optikk. En mer utfyllende beskrivelse av forskningsgruppene er gitt på nettsidene til Institutt for fysikk og teknologi.

Instituttet er vertskap for Centre for integrated remote sensing and forecasting for Arctic operations (CIRFA), et at Norges forskningsråds sentre for forskningsbasert innovasjon, samt Arctic centre for sustainable energy (ARC).

Instituttet har stor suksess med eksternt finansierte forskningsprosjekter, som inkluderer tre ERC Starting Grants samt en rekke prestisjefylte prosjekter fra andre finansieringskilder som Norges forskningsråd.

Utdanningstilbud ved instituttet

Instituttet gir undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har ansvaret for et bachelor- og et mastergradsprogram i fysikk samt tre sivilingeniørprogrammer (anvendt fysikk og teknologi; energi, klima og miljø; romfysikk). Undervisningen er forskningsbasert og det tilbys spesialiseringsmuligheter innen alle seks forskningsretningene ved instituttet. Instituttet utdanner fysikere og teknologer til arbeidslivet innen privat næringsliv, offentlig forvaltning, forskning og undervisning.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved:

Kvalifikasjonskrav

Til stillingen som instituttleder krever vi gode lederegenskaper og gode evner til samarbeid, strategisk tenking, kommunikasjon og fleksibilitet. Vi søker etter en instituttleder som i tillegg har:

 • erfaring fra ledelse ved f.eks. universitet, høgskole, forskningsinstitusjon, kunnskapsbasert næringsliv eller offentlig forvaltning
 • motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
 • evne til å bygge nettverk og skape tillit
 • erfaring fra forskningsledelse
 • suksess med å skaffe forskningsfinansiering
 • erfaring fra undervisning
 • erfaring med økonomi- og personalledelse

Det kreves professor/dosent/førstestillingskompetanse innen relevante fagfelt. I tillegg kreves interesse for faglig ledelse og gode samarbeidsegenskaper. Det kreves også at søkeren behersker engelsk og norsk eller annet skandinavisk språk godt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en sentral lederstilling innenfor naturvitenskap og teknologi
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter og muligheter for boliglån

Instituttleder tilsettes på åremål for fire år, og kan tilsettes for to nye perioder, totalt inntil 12 år. Ved utløp av hver åremålsperiode skal stillingen kunngjøres offentlig.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1475. Fra brutto lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Forskningsaktivitet

Fakultetet vil legge til rette for at instituttleder har forskningsaktivitet i tilsettingsperioden. Midler til en 3-årig ph.d.-stilling vil bli stilt til disposisjon. Det kan påregnes fritak for ordinær undervisning, men det er ønskelig at instituttlederen veileder ph.d.-studenter og masterstudenter tilknyttet egen forskningsvirksomhet.

Søkere som har fast stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter en åremålsperiode som instituttleder. Inntil 6 måneder av dette kan tas ut innenfor åremålsperioden.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden.

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen