Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Instituttleder ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Søknadsfrist: 17.01.2019

Om stillingen

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) har ledig stilling som instituttleder ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag (IDBI). Vi søker en engasjert leder som kan videreutvikle og lede instituttets forsknings-, utdannings-, innovasjons-, og formidlingsvirksomhet. Instituttleder vil være en del av den samlede ledergruppen på fakultetet.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi består av fem institutt, der primære oppgaver er forskning, undervisning, formidling og innovasjon innenfor ingeniørvitenskap og teknologi. Vi har et bredt forskningssamarbeid med en rekke forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Visjonen er å være et nasjonalt ingeniørvitenskapelig og teknologisk fyrtårn i UiT – Norges Arktiske Universitet.

IVT-fakultetet har fem institutt med totalt ca. 1350 studenter og ca. 165 årsverk. Fakultetets primære oppgaver er forskning, undervisning, formidling og innovasjon. Vi har et bredt forskningssamarbeid med en rekke forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag har over 40 ansatte, hvorav 9 professorer. Instituttet har sin hovedtyngde innen data-programvareutvikling, men er også sterk innen beregninger og anvendt matematikk. Instituttet har tre forskningsgrupper som leverer forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå i samarbeid med nasjonale og utenlandske partnere.

Instituttet har som målsetting å bli internasjonalt ledende innen kombinasjonen geometrisk modellering og kunstig intelligens, men har en utfordring i å skaffe ekstern finansiering til satsingene. Instituttet jobber også mye med nye undervisningsformer, aktiv-, problembasert-, blandet-læring, omvendt klasserom, flercampusundervisning, streaming og nye teknologier. En av utfordring i tilknytning til dette er å tilrettelegge, skaffe finansiering for eksperimentering og å jobbe på en vitenskapelig måte, tallfeste og dokumentere. Per i dag er det 12 PhD-studenter ved instituttet. En viktig oppgave er å jobbe for å øke dette antallet og å styrke veiledningen.

I tillegg til ansvaret for sine bachelor og master-studieprogram har instituttet også har hatt et spesielt ansvar for nettstøtte til alle bachelorprogrammene, samt PhD-utdanningen på hele fakultetet. Instituttets faglige profil er svært ettertraktet i dag og skaper derfor mange muligheter og det gir også store forventninger til hva instituttleder kan få til.

Du får jobbe med

Instituttleder har ansvar for den samlede virksomheten og rapporterer til dekan.

Sentrale oppgaver er:

 • Lede faglig og administrativ virksomhet på instituttet, herunder resultatansvar
 • Sikre kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og innovasjon
 • Bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø for ansatte og studenter
 • Sikre et godt læringsmiljø og aktiv rekruttering av nye studenter
 • Lede medvirkningsbaserte prosesser
 • Representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • Sikre at instituttet følger gode HMS-rutiner og ha god personaloppfølging
 • Sørge for god teknisk- og administrativ støtte
 • Sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til regelverk og rutiner
 • Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe

Forskningsområder ved institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Instituttets forskningsaktiviteter er organisert i tre forskningsgrupper:

Simuleringer:

Gruppen driver forskning innen matematisk og geometrisk modellering, numeriske simuleringer, programmering og visualisering, samt anvendelser relatert til disse. Hovedfokus er geometrisk modellering med splineteori, blending-splines og spesielt Expo Rationale B-splines (ERBS), samt maskinlæring, kunstig intelligens, og kobling mellom AI og geometri.

Artificial intelligence:

Gruppen driver forskning innen alle aspekter av kunstig intelligens, inkludert probabilistiske og biologisk inspirerte metoder, big data, datautvinning, maskinlæring, søkemetoder, informasjonsintegrasjon og semantisk web, samt anvendelser innen bioinformatikk, ingeniørinformatikk, sosialinformatikk og beslektede områder.

Homogenisering:

Medlemmene arbeider med homogeniseringsteori og fysiske anvendelse, herunder fiberarmerte materialer, nano-materialer, kompositter, lettvekt-strukturer og væskestrømmer. Aktuelle anvendelser:

 • Matematikk, modellering av komposittmaterialer og cellulære strukturer
 • Matematiske modeller for varmeledning i fiberkompositter, væskestrøm i porøse medier og homogeniseringsteori

Partielle differensiallikninger er et viktig område

Utdanningstilbud ved instituttet

Instituttet tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har ansvaret for et bachelorprogram i ingeniørfag; datateknikk ved 2 studiesteder, et påbygningsår i datateknikk for ingeniører/sivilingeniører, og to masterprogram (sivilingeniør) i henholdsvis Data/IT og Ingeniørdesign. På PhD-nivå er stipendiatene knyttet til instituttets forskningsgrupper. Bachelorprogrammet tilbys også som nettstøttet studie.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved:

Kvalifikasjoner

Til stillingen som instituttleder krever vi gode lederegenskaper og gode evner til samarbeid, strategisk tenking, kommunikasjon og fleksibilitet. Vi søker etter en instituttleder som i tillegg har:

 • erfaring fra ledelse ved f.eks. universitet, høgskole, forskningsinstitusjon, kunnskapsbasert næringsliv eller offentlig forvaltning
 • motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
 • evne til å bygge nettverk og skape tillit
 • erfaring fra forskningsledelse
 • suksess med å skaffe forskningsfinansiering
 • erfaring fra undervisning
 • erfaring med økonomi- og personalledelse

Det kreves professor/dosent/førstestillingskompetanse innen relevante fagfelt. I tillegg kreves interesse for faglig ledelse og gode samarbeidsegenskaper. Det kreves også at søkeren behersker engelsk og norsk eller annet skandinavisk språk godt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en sentral lederstilling innenfor ingeniørvitenskap og teknologi
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter og muligheter for boliglån

Instituttleder tilsettes på åremål for fire år, og kan tilsettes for to nye perioder, totalt inntil 12 år. Ved utløp av hver åremålsperiode skal stillingen kunngjøres offentlig.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1475. Fra brutto lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen. Søknad sendes elektronisk gjennom Jobbnorge.

Forskningsaktivitet

Fakultetet vil legge til rette for at instituttleder har forskningsaktivitet / aktivitet knyttet til eksterne prosjekt i tilsettingsperioden. Det kan påregnes fritak for ordinær undervisning, men det er ønskelig at instituttlederen veileder ph.d.-studenter og masterstudenter tilknyttet egen forskningsvirksomhet.

Søkere som har fast stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter en åremålsperiode som instituttleder. Inntil 6 måneder av dette kan tas ut innenfor åremålsperioden.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen