Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiT - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Søknadsfrist: 31.01.2020

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Handelshøgskolen ved UiT

Ved Handelshøgskolen, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig åremålsstilling som instituttleder. Arbeidssted er fortrinnsvis campus Tromsø, men en av Handelshøgskolens øvrige campuser kan også vurderes.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer,klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

BFE-fakultetet har en tverrfaglig forsknings-, og undervisningsprofil. Ved fakultet er det tre institutter med totalt 3000 studenter og ca. 480 årsverk. Fakultetets primære oppgaver er forskning, undervisning, formidling og innovasjon. Vi har et bredt forskningssamarbeid med en rekke forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Handelshøgskolen er lokalisert på fire campus i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik, og har om lag 2400 studenter og 115 årsverk. Ved Handelshøgskolen er utdanning og forskning integrert for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Koblingen mellom FoU, studenter og arbeidsliv er sentral.

Handelshøgskolen er ansvarlig for bachelor og master i økonomi og administrasjon, bachelor og master i samfunnsøkonomi, bachelor og master i ledelse, innovasjon og marked, samt erfaringsbaserte mastre i ledelse og MBA og hel- og halvårsenheter som retter seg mot etter- og videreutdanningsmarkedet (både nettbaserte og campusbaserte studieenheter). HHT tilbyr Phd-program i samfunnsvitenskap.

Vitenskapelig ansatte ved Handelshøgskolen er organisert i fem undervisnings- og utviklingsteam: Bedriftsøkonomi, Samfunnsøkonomi, Ledelse og innovasjon, Markedsføring og strategi og Metode samt fem forskningsgrupper: Emerging market group, Strategi, styring og ledelse, Centre for economic research, Entrepreneurship, innovation and sustainability og Experiental Marketing, management and innovation.

Du får jobbe med

 • Lede og utvikle faglig og administrativ virksomhet på instituttet, herunder resultatansvar.
 • Videreutvikle Handelshøgskolen som én felles enhet på tvers av geografiske campus.
 • Delta i institusjonens strategiske arbeid, og sørge for at enheten har oppdaterte handlingsplaner som følges opp med fokus på kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og nyskapning.
 • Bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø med kvalitet i undervisning og forskning.
 • Lede medvirkningsbaserte prosesser, herunder også sikre at ansatte blir hørt og at organisasjonens medbestemmelse blir fulgt opp.
 • Representere institusjonen og fremme internt og eksternt samarbeid.
 • Sikre at instituttet følger gode HMS-rutiner og personal-, og studentoppfølging, samt legge til rette for studentenes læringsmiljø.
 • Sørge for god administrativ støtte.
 • Sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til regelverk og rutiner.

Instituttet har en administrativ stab på 16 årsverk ledet av kontorsjefen, og hvert campus har en assisterende instituttleder. Instituttleder rapporterer til dekan og inngår i fakultetets lederteam.

Vi søker en handlekraftig og inkluderende instituttleder med interesse for å lede og forvalte et faglig aktivt institutt, og som gjennom sitt virke vil legge til rette for forskning, utdanning og formidling av høy kvalitet.

Kvalifikasjonskrav

 • Dokumenterte lederegenskaper, herunder motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter.
 • Gode kommunikasjonsevner, flink til å bygge nettverk og skape tillit, samt forståelse for ledelse av kunnskapsarbeidere i en kontekst med akademisk frihet.
 • Evne til å sette mål og arbeide strategisk for å nå disse.
 • Gjerne ha erfaring fra ledelse ved universitet, høgskole eller forskningsinstitusjon. Kjennskap til utdanningsfeltet på universitetsnivå er en fordel.
 • Dokumentert vitenskapelig kompetanse minimum på førstestillingsnivå og helst innenfor et av instituttets fagfelt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Instituttleder tilsettes på åremål for fire år, og kan tilsettes for nye perioder, totalt 3 (12 år).

Søkere som har fast stilling ved UiT gis rett til 12 md FoU-termin etter endt åremålsperiode som instituttleder. Øvrige betingelser fastsettes etter individuell avtale ved Fakultetet.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1475 Instituttleder. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg til søknadsbrev:

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen