LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi - IKO

Søknadsfrist: 22.12.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

 

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) er det ledig stilling som instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi (IKO).

Tilsettingen vil være på åremål for 4 år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to 4-årsperioder etter utlysninger. Instituttlederstillingen har Tromsø som arbeidssted. 

Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, senest 6 måneder etter å ha mottatt tilbud. 

Det helsevitenskapelige fakultet og Institutt for klinisk odontologi

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) består av 10 institutt fordelt på fagområdene samfunnsmedisin, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helse- og omsorgsfag (sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi, paramedisin), psykologi, vernepleie, Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse og Idrettshøgskolen. Fakultetet driver forskning, utdanning og formidling i disse fagene og gir faglig bistand til helsevesenet i landsdelen. Fakultetet har totalt ca. 1350 ansatte fordelt på 1000 årsverk, ca. 400 ph.d.-studenter og ca. 4700 bachelor-/master-studenter.

Fakultetet samarbeider nært med helsetjenesten i Nord-Norge om utdanning av helsearbeidere. Dette inkluderer fleksible, desentraliserte utdanninger i flere fag. Videre er det et bredt helsevitenskapelig forskningssamarbeid med en rekke fagmiljøer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Regionalt er forskningssamarbeidet særlig nært med andre fakulteter ved UiT, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og de øvrige helseforetakene i Helse Nord. 

Ved Institutt for klinisk odontolog (IKO) utdannes tannpleiere, tannleger, spesialisttannleger og ph.d -kandidater. 

Institutt for klinisk odontologi (IKO) ble etablert i 2004. Instituttet er sammen med universitetstannklinikken (UTK) lokalisert i TANN-bygget like ved universitetets bygg for medisin og helsefag. UTK drives av Troms fylkeskommune på oppdrag fra IKO. TANN-bygget rommer i tillegg Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN).

IKO har undervisningsansvar for bachelor i tannpleie og de tre siste årene av mastergrad i odontologi. Det blir tatt opp 12 tannpleiestudenter og 40 tannlegestudenter hvert år. Det er ca. 30 vitenskapelige stillinger ved instituttet. Forskningen på IKO er organisert i to forskningsgrupper, hver med en ansvarlig forskningsgruppeleder som rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en engasjert leder med forsknings- og ledelseserfaring, primært innen fagområdet odontologi.

Instituttleder har det overordnede resultatansvaret for instituttets samlede virksomhet (enhetlig ledelse) innenfor de rammer som til enhver tid er satt av universitetsstyret og fakultetsstyret.

Dette innebærer foruten fag-, personal- og økonomiansvar, ansvar for ressursbruk og formidlingsaktivitet, samt ansvar for undervisnings- og forskningsmessige resultater.

Det foreligger en egen instruks for instituttleder, og instituttleder rapporterer til dekan.

Den tilsatte instituttlederen vil sammen med dekan, prodekanene og fakultetsdirektør utgjøre lederteamet ved Det helsevitenskapelige fakultet. For tiden har IKO et instituttråd.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Dekan Gunbjørg Svineng, tlf. 413 14 428, gunbjorg.svineng@uit.no eller 
 • Fakultetsdirektør Heidi Adolfsen, tlf. 482 17 282 Heidi.Adolfsen@uit.no 

Kvalifikasjoner

Det kreves professor-/dosent-/førstestillingskompetanse innen fagfelt som dekkes ved instituttet.

Instituttets leder må ha klare faglige og strategiske ambisjoner på vegne av instituttet, kombinert med å ha evne og vilje til å arbeide aktivt for å innfri disse. 

Det legges stor vekt på personlig egnethet, inkludert evne til god kommunikasjon, samarbeid og strategisk lederskap. Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk samt ha gode engelskkunnskaper, skriftlig som muntlig. 

Det er ønskelig at søkere kan dokumentere: 

 • God kjennskap til odontologisk forskning og utdanning, nasjonalt og internasjonalt. 
 • Erfaring fra strategisk arbeid og ledelse 
 • Erfaring fra personalledelse og administrasjon 
 • Erfaring fra undervisning og studieplanarbeid på universitetsnivå 
 • Erfaring fra forskningsgruppeledelse og innhenting av eksterne forskningsmidler 

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Konkurransedyktig lønn og vilkår etter nærmere avtale etter statens regulativ kode 1475 instituttleder. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Stillingen er på åremål for inntil fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysninger.

Det gis muligheter for å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet, og det vil kunne stilles ressurser til rådighet for dette etter nærmere avtale. Søkere som har fast stilling ved UiT, gis rett til 12 måneder FoU-termin etter en åremålsperiode som instituttleder. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

 • søknadsbrev og CV
 • vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS