LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Søknadsfrist: 29.02.2024

UiT Norges arktiske universitet

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT tilrettelegger arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak), er det ledig åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS). Stillingen er ledig fra 1. august 2024. Tilsettingen skjer på åremål for fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to perioder etter utlysning. Arbeidssted er UiT i Alta.

HSL-fak har omlag 630 årsverk og ca 3400 studenter fordelt på flere institutt og sentre. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet driver sosialfaglige profesjonsutdanninger og har hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

IBS har omlag 50 ansatte i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger og 5 administrative stillinger. Instituttet driver forskning, undervisning og formidling innenfor barnevern og sosialt arbeid fra bachelor og opp til ph.d. nivå. Instituttet har faglig aktivitet på tre campus; Alta, Harstad og Tromsø. Forskningsstrategien vektlegger blant annet at forskningen skal være praksisorientert og ha lokal, regional og nasjonal/internasjonal interesse og relevans. IBS har i kraft av sin geografiske tilstedeværelse forpliktelser og fortrinn i forskning på nordlige områder. Instituttet har et særlig ansvar for samiske områder og problemstillinger innenfor sosialt arbeid og barnevern.

Arbeidsoppgaver

UiT Norges arktiske universitet har enhetlig ledelse på fakultets- og instituttnivå. Instituttleder har den daglige ledelsen av instituttets faglige og administrative virksomhet, og har ansvar for å forberede saker til instituttrådet. Instituttleder skal foreta nødvendige prioriteringer vedrørende forsknings- og utviklingsaktiviteten (FoU) i samsvar med strategier fastsatt av instituttrådet og overordnet myndighet (universitetsstyret og fakultetsstyret). Instituttleder har også det overordnede ansvaret for utdanningsvirksomheten, samt ansvar for å sikre gode samarbeidsarenaer med praksisfeltet og andre sentrale aktører for instituttets virksomhet. Instituttleder rapporterer til dekan og inngår i fakultetets lederteam sammen med fakultetsledelsen og øvrige institutt- og senterledere. Det er utarbeidet egen instruks for stillingen.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder for stillingen:

 • Ansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid på instituttet, herunder også personal- og økonomiansvar.
 • Strategisk ansvar for utdannings-, FoU og formidlingsvirksomhet.
 • Ansvar for at instituttet har gode undervisnings- og forskningsmessige resultater.
 • Representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid.
 • Bidra til å videreutvikle en positiv organisasjonskultur.

Det gis mulighet for å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet i den grad arbeidet tillater det. Det må påregnes en del reisevirksomhet selv om UiT ut fra miljøhensyn søker å gjennomføre møter ved bruk av digitale løsninger.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever 

 • førstestillingskompetanse og/eller doktorgrad innenfor et fagområde som er relevant for instituttet (dersom spesielle faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier det, kan kravet om førstestillingskompetanse fravikes)
 • gode lederegenskaper og gode samarbeidsevner, herunder
  • fleksibilitet
  • god kommunikasjon og personaloppfølging
  • resultatorientering
  • strategiske evner og evne til strategisk utviklingsarbeid
 • erfaring med økonomi- og personalledelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk

I tillegg er det ønskelig med

 • erfaring fra lederstillinger i offentlig og/eller privat sektor
 • erfaring fra undervisning, forskning og forskningssamarbeid

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som lønnes etter statens regulativ kode 1475 instituttleder. Øvrige betingelser fastsettes etter individuell avtale ved tilsetting. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studiegjeld til Statens lånekasse med maks. kr 30 000 pr år og gratis barnehage.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT tilrettelegger arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS