LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Instituttnestleder - Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Søknadsfrist: 05.10.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig åremålsstilling som Instituttnestleder

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for språk og litteratur og Instituttfor kultur, religion og samfunnsfag, er det fra 01.01.2024, ledig en midlertidig 100 % stilling som instituttnestleder for en periode på fire år fra tiltredelse (åremål på fire år). Stillingen deles 50/50 mellom de to instituttene.

Nærmeste overordnede er instituttleder, men det daglige arbeidet skjer også i nært samarbeid med fakultetets og universitetets administrative miljø. Hovedarbeidssteder campus Bø, men det må påberegnes noe reisevirksomhet til andre campus.

Det forventes at den som ansettes arbeider for at studieprogrammene har relevant kompetanse, samt bidrar til god sammenheng mellom programmenes totale læringsutbytte, innhold, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Det forventes at den som ansettes bidrar til at undervisningen er forskningsbasert og holder en faglig internasjonal profil, og bidrar til videre utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte.

Instituttene er i pågående samordnings- og endringsprosess etter fusjonen av USN, og det er helt avgjørende at den som søker stillingen ser muligheter for å jobbe innen et fagmiljø som er i endring og utvikling. Den som ansattes må påregne at ansvarsområdet innen stillingen vil kunne endres i perioden som følge av at virksomheten utvikler seg.

Instituttene har fokus på nyskaping, samordning og arbeidsdeling. Både innad i instituttenes virkeområder og ut mot omgivelsene, herunder næringslivet, offentlig og frivillig sektor.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for ca. 30 faglig ansatte ved campus Bø.
 • Faglig ledelse gjennom bidrag til styring og administrasjon av studieprogrammene som tilhører instituttet i samarbeid med instituttleder, programkoordinator, emneansvarlige og øvrig administrativt miljø.
 • Bidra til utvikling av studieprogrammene ved campus i tråd med universitetets vedtatte kvalitetsdimensjoner, med spesielt fokus på faglig innhold, profil og relevans.
 • Aktivt bidra i forsknings- og utviklingsarbeid, samt medvirke til vekst og utvikling av den eksternt finansierte virksomheten ved USN.
 • Ansvar for at de samlede faglige og økonomiske ressurser brukes effektivt, og på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med fakultetets målsettinger.
 • Campusansvarlig i Bø. Arbeidet inkluderer bidrag med kunnskap om campus inn til ledelsen, fysisk til stede, kjent og tilgjengelig for ansatte ved campuset.
 • Administrativt personalarbeid.
 • Informasjonsarbeid mot studenter og ansatte.

 Kvalifikasjoner

 • Faglige og vitenskapelig kompetanse på minimum master-/hovedfagsnivå, fortrinnsvis innenfor ett av instituttenes fagområder. 
 • Det er ønskelig med ledererfaring, både innen forskningsledelse og personalledelse, og fortrinnsvis innen høyere utdanning. 
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet på universitets- og høyskolenivå.
 • Kunnskap om og erfaring fra språk, litteratur og kulturstudier. 
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på ett av de skandinaviske språk og engelsk.
 • Gode IKT-kunnskaper er en forutsetning.

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt 

 • Motiverende og inkluderende lederstil, preget av gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 
 • Engasjement og entusiasme for stillingen.
 • Kjennskap til campus Bø, og motivasjon for å arbeide for campus Bø som et attraktivt studie- og arbeidssted. Inkludert deltagelse i ulike samarbeidsaktiviteter og fora i Bø.
 • Gode relasjonsegenskaper, herunder evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt.
 • En strukturert tilnærming til arbeidet. 
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til prioritering i perioder hvor det er stort arbeidspress.

Universitetet i Sørøst-Norge er i stadig utvikling, noe som stiller store krav til evne og vilje tilomstilling. Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stillingen som instituttnestleder innplasseres som instituttleder, stillingskode (SKO) 1475 og avlønnes fra kr. 692 400 til kr. 870 900 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen regnes som særlig uavhengig og har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring, jfr. HTA §13 (4).

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Jørn Varhaug, epost/tlf: jorn.varhaug@usn.no / 99248458

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Lone Snedker Adamsen, epost/tlf: lone.s.adamsen@usn.no / 35952586

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS