Universitetet i Stavanger har en ledig spennende stilling!

Instituttleder ved Institutt for sosialfag

Søknadsfrist: 20.08.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.


Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.


Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Instituttleder er leder for den samlede virksomheten ved Institutt for sosialfag. Hun/han rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Institutt for sosialfag er et forskningsaktivt institutt og ansatte er engasjert i flere prosjekter med internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere. Instituttleder skal styrke det faglige engasjementet ved å legge til rette for og stimulere til gode forskningsmiljøer og høy kvalitet i utdanningene, samt inspirere og motivere studenter og ansatte til faglig utvikling.

Instituttleder skal sørge for at de samlede ressursene brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets målsettinger, videreutvikle instituttets strategi og initiere endringer som er nødvendig for gjennomføring av strategien.

Til stillingen ligger personalansvar for instituttets ansatte samt resultatansvar for studier, forskning og instituttets økonomi. Instituttleder skal også legge til rette for utvikling av eksternt finansiert virksomhet.

Instituttleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år. Stillingen er ledig fra 01.01.2021.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver er nærmere redegjort for i generell stillingsbeskrivelse for instituttledere ved UiS.

Om instituttet

Institutt for sosialfag tilbyr bachelorutdanning i barnevern, sosialt arbeid og psykologi, samt tre masterutdanninger: Toårig masterprogram i Sosialt arbeid og sosialpedagogikk og to internasjonale masterstudier, Nordic Master in Social Work and Welfare og Social Work with Families and Children. Instituttet har som mål å bidra med kunnskapsutvikling av høy kvalitet både innen sosial- og barnevernsfaglig arbeid og i velferdsforvaltning. Forskningen ved instituttet er nyskapende, og skal bidra til verdiskapning, samfunnsutvikling og innovasjon i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. Instituttet ønsker å være en synlig og uavhengig aktør i samfunnsdebatten og en god faglig formidler. Det er i dag omlag 66 ansatte og 830 studenter tilknyttet instituttet.

Les mer om instituttet på våre nettsider.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en instituttleder som har:

 • en åpen og motiverende lederstil preget av integritet, samarbeid og nyskaping
 • relevant erfaring, ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon er en fordel
 • vist prioriterings- beslutnings- og gjennomføringsevne
 • evne til å inspirere til faglig utvikling
 • vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå eller tilsvarende innenfor et relevant fagområde for instituttet
 • erfaring fra undervisning, forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling på universitets-/høgskolenivå
 • vist evne til å bygge tillit, nettverk og allianser med relevant næringsliv, samfunnsliv og akademia - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • god fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

Vi tilbyr

 • en sentral lederposisjon ved fakultetet og et godt samarbeidsklima i lederkollegiet
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av undervisning, forskning og formidling
 • lønn etter Statens lønnsregulativ, l.pl. 17.500, kode 1475, kr 890.000-990.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Herfra trekkes lovfestet pensjonsinnskudd.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, e-post: [email protected], tlf:51 83 15 58.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknaden må du få frem din motivasjon og kompetanse for å ivareta stillingen.

Vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen