LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Søknadsfrist: 08.01.2024

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger vil være en drivkraft i innovasjon og omstilling av samfunnet. Grønn omstilling står sentralt i vår virksomhet, med bærekraft på vei inn i alle studieprogrammer. Våre satsingsområder er energi, helse og velferd og læring for livet.


Her kommer du til en arbeidsplass preget av engasjerte undervisere, fremragende forskere, yrende studentliv og høy trivsel blant våre 2200 ansatte. Vi er et åpent universitet, raust og inkluderende, med levende møteplasser for kritisk refleksjon, kunnskapsdeling og konstruktiv debatt. Ett av våre fremste kjennetegn er utstrakt samarbeid med arbeidslivet, både i forskning og utdanning.


Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. UiS satser på innovative og fleksible læringsmetoder for våre 12.000 studenter. Vi er med på å fornye europeisk høyere utdanning gjennom ECIU University, et flaggskip-initiativ i EU. Dette gir unike muligheter for læring, utveksling og utvikling for våre studenter og ansatte.


Universitetet ligger i Norges tredje største byregion med 340.000 innbyggere. Regionen er internasjonal og har et dynamisk arbeidsliv, spennende kulturliv og rik tilgang på naturopplevelser.Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning. Stillingen er ledig fra 1. august 2024.

Instituttleder er leder for den samlede virksomheten ved instituttet, rapporterer til dekan og inngår i ledergruppen ved fakultetet.

Institutt for barnehagelærerutdanning utdanner kandidater til barnehagefeltet på både bachelor- og masternivå, og utgjør en viktig del av fakultetets satsing på lærerutdanningene. Instituttet er forskningsaktivt. De ansatte er engasjert i flere undervisnings- og forskningsprosjekter med internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere, og har tette koblinger til praksis. Instituttleder skal bidra til å videreutvikle og styrke utdanningene og støtte opp om og stimulere til gode forskningsmiljøer, samt inspirere og motivere studenter og ansatte til faglig utvikling. UiS har høye ambisjoner for barnehagelærerutdanningen, barnehageforskning og utviklingsarbeid. 

Instituttleder skal sørge for at de samlede ressursene brukes på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets og fakultetets målsettinger, videreutvikle instituttets strategi og initiere endringer som er nødvendig for gjennomføring av strategien.

Til stillingen ligger personalansvar for instituttets ansatte, samt resultatansvar for studier, forskning og instituttets økonomi. Instituttleder skal også legge til rette for og stimulere til eksternt finansiert virksomhet.

Nærmere informasjon om ansvarsområde og arbeidsoppgaver fremgår av generell stillingsbeskrivelse for instituttledere ved UiS.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Instituttleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i totalt tre perioder. Dette etter offentlig kunngjøring og ansettelse i samsvar med kvalifikasjonsprinsippet i staten.

Om instituttet og fakultetet

Institutt for barnehagelærerutdanning har ansvar for barnehagelærerutdanning (bachelor), mastergradsutdanning i barnehagevitenskap, medansvar for doktorgradsutdanning, samt etter- og videreutdanningsvirksomhet for barnehagelærere. Instituttet har også ansvar for et halvårlig studieprogram for utvekslingsstudenter, Comparative Educational Studies. Instituttet har en sentral rolle i FILIORUM, senter for barnehageforskning. Forskningssenteret ble etablert ved Universitetet i Stavanger i august 2018 og er finansiert av Forskningsrådet med 25 millioner over fem år, og har blitt tildelt samme beløp for en ny 5 års periode. Instituttet samarbeider nært med barnehagesektoren i Regional ordning - barnehagebasert kompetanseutvikling og med universitetsbarnehagesatsing. Instituttets visjon er å være nyskapende og innovative på forskning og undervisning innenfor barnehagefeltet. Virksomheten ved instituttet skal preges av kvalitet og verdier som kjennetegner barnehagefeltet, som åpenhet og nysgjerrighet, utforskningstrang og læring, lek og kreativitet, relasjoner preget av ansvar og respekt, samt et tydelig samfunnsengasjement. Instituttet skal utdanne kompetente, motiverte og samfunnsengasjerte barnehagelærere. Det er i dag omlag 75 ansatte og 700 studenter tilknyttet instituttet.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og en doktorgradsutdanning. Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt forskningssentrene Filiorum - Senter for barnehageforskning og Greenhouse – Centre for environmental humanities. I tillegg er fakultetet en av fem universitetspartnere i Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims). Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Fakultetet har om lag ¼ av universitetets studentpopulasjon, med omlag 3.300 studenter, og 530 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Vi søker etter en utviklingsorientert instituttleder som har:

 • en motiverende, åpen og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • evne til å legge til rette for et godt arbeidsmiljø
 • relevant erfaring, hvor ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon er en fordel
 • prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne
 • evne til å inspirere til faglig utvikling
 • vitenskapelig kompetanse på minimum førstestillingsnivå innenfor et relevant fagområde for instituttet
 • erfaring fra undervisning, forskning og formidling på universitets-/høgskolenivå
 • evne til å bygge nettverk og allianser med relevant arbeidsliv, samfunnsliv og akademia - lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • god fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

Vi tilbyr

 • en spennende, utfordrende og meningsfylt lederposisjon der du får bruke dine evner og kompetanse maksimalt i arbeidet med utviklingen av et av våre viktigste samfunnsoppdrag
 • en sentral lederposisjon ved fakultetet og et godt samarbeidsklima i lederkollegiet
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljø
 • interessante og utviklende lederoppgaver der du er med på å forme framtida gjennom utvikling av undervisning, forskning og formidling
 • mulighet for mentorordning og lederutviklingsprogram
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ, l.pl. 17.500, kode 1475, kr 1.000.000 - 1.200.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Herfra trekkes lovfestet pensjonsinnskudd
 • mulighet for retrettstilling etter fullført åremålsperiode
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og UiS skal det være et trygt arbeids- og læringsmiljø for alle, med nulltoleranse for diskriminering.

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunner og erfaringer, kan vi se utfordringer fra flere vinkler og finne bedre løsninger.

På UiS er vi opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter, og legger til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Vi tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser. 

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i staten.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til Senior HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, e-post: helene.e.figved@uis.no, tlf: 51831558.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS