Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder ved Matematisk institutt

Søknadsfrist: 19.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av ni institutter og seks forskningssentre. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle de tradisjonelle naturvitenskapene og teknologi. Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet er vertskap for fire sentre for fremragende forskning, ett senter for fremragende innovasjon og ett senter for fremragende utdanning.

Om stillingen

Stilling som instituttleder er ledig ved Matematisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, fra 1. januar 2021. Tilsetting skjer på åremål for inntil fire år fra tiltredelse, med adgang til forlengelse for én periode etter ny utlysning.

Beskrivelse

Universitetet i Oslo (UiO) er et forskningsintensivt universitet på høyt internasjonalt nivå, med ambisjon om å være blant de beste universitetene i Europa innen studiekvalitet og læringsmiljø. Universitetet skal gi viktige bidrag til fremtidig kunnskapsbasert verdiskapning.

Matematisk institutt har ca 150 ansatte, inkludert midlertidig ansatte og bistillinger. Instituttet er organisert i seks seksjoner, hver med 1-3 forskningsgrupper. Matematisk institutt utdanner et bredt spekter av kandidater til næringsliv, akademia, forskningsinstitutter, skoler og offentlig forvaltning. Instituttet har en omfattende forskningsaktivitet, og en stadig større andel av budsjettet er finansiert fra eksterne kilder som NFR, EU, og industri.

Matematisk institutt har en ledelsesmodell med åremålstilsatt instituttleder og instituttstyre som ledes av instituttleder. Instituttleder leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet av instituttstyret. Instituttleder har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver ved Matematisk institutt, og har på dekanens vegne det operative ansvaret for instituttets totale virksomhet. Instituttleder deltar i Det matematisk- naturvitenskapelige fakultets instituttledergruppe og rapporterer til dekanen.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Instituttleder skal ivareta faglig ledelse gjennom strategisk styring og utvikling av enhetens forskning, undervisningsressurser, forskningsformidling og øvrig faglig basert virksomhet, med sikte på å innfri faglige mål og å gjennomføre forskningsstrategiske satsninger.

Instituttleder skal i tett samhandling med instituttets ansatte være en drivkraft i den strategiske, faglige og organisatoriske utviklingen ved Matematisk institutt. En viktig oppgave for instituttlederen er å støtte opp om initiativ og kreativitet ved å inspirere, tilrettelegge og motivere til samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø.

Instituttleder skal ivareta den samlede økonomiske ramme som enheten forvalter og sørge for at gjeldende lønns- og personalpolitikk ved UiO blir fulgt opp. Det samme gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) og internkontrollsystemer ved enheten. Det er instituttleders ansvar å se til at de organisatoriske forhold legges best mulig til rette for instituttets aktiviteter. Instituttleder har også ansvar for å utvikle kompetansen til de ansatte i organisasjonen og skal synliggjøre Matematisk institutt som sentral forsknings- og undervisningsinstitusjon.

I den grad det lar seg kombinere med oppgavene som ligger til stillingen vil det bli lagt til rette for at instituttleder kan drive noe egen forskningsvirksomhet.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen som instituttleder ved Matematisk institutt er faglig og ledelsesmessig krevende, og den som tilsettes må være en internasjonalt anerkjent forsker innenfor matematikk, mekanikk eller statistikk.

 • Søkere bør fortrinnsvis ha professorkompetanse innen matematikk, mekanikk eller statistikk, men søkere med doktorgrad innen et av disse områdene og erfaring fra forskning, undervisning og/eller faglig relevante virksomheter i privat og offentlig sektor vil også bli vurdert.
 • Den som tilsettes skal beherske minst ett av de skandinaviske språkene og må kunne kommunisere godt på engelsk.

Det er ønskelig med:

 • God kjennskap til nasjonal og internasjonal matematisk forskning og utdanning
 • Erfaring fra personalledelse og endringsledelse
 • Erfaring fra strategisk planarbeid
 • Evne til å bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring knyttet til fagpolitisk og strategisk ledelse
 • Erfaring fra forsknings- og studieledelse
 • Erfaring innen ledelse av forskningsgrupper
 • Administrativ erfaring og kunnskap om HMS-spørsmål
 • Erfaring med ekstern finansiering

Erfaring fra og kompetanse innen personalledelse vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper

Den som tilsettes forventes å inneha betydelige evner til å kommunisere, motivere og utøve lederskap.

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel kode 1475 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 1 014 900 og kr 1 152 500, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For informasjon om stillingen kontakt:

For spørsmål om rekrutteringssystemet kontakt: Personalrådgiver Nina Holtan, tlf 22 85 44 24/e-post [email protected].

Søk på stillingen