Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Søknadsfrist: 21.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Instituttleder ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Det humanistiske fakultet lyser ut stilling som instituttleder (SKO1475) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (uio.no). Ansettelse skjer på åremål for perioden 2025-28.

Om instituttet

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) har 191 ansatte, hvorav 81 i faste vitenskapelige stillinger, 40 doktorgradsstipendiater, 19 postdoktorer og forskere, 21 teknisk/administrative stillinger og 27 vitenskapelige assistenter.

ILN driver forskning og undervisning innen fagfeltene norrøn og keltisk filologi, nordisk litteraturvitenskap, retorikk og språklig kommunikasjon, allmenn lingvistikk, flerspråklighet og nordisk språk, som inkluderer norsk som andrespråk. ILN er en sentral bidragsyter til norsklektorutdanningen ved UiO, og ILN er vertskapsinstitutt for Senter for Ibsen-studier.

Instituttet er base for UiOs tilbud til internasjonale studenter, med egne kurstilbud i norsk språk og litteratur. Instituttet har dessuten et sosiokognitivt laboratorium der forskere er engasjert i eksperimentell og fremtidsrettet metodeutvikling. Det er en målsetning at instituttet til enhver tid skal bedrive forskning og ha en utdanningsprofil med høy samfunnsrelevans.

ILN har om lag 1500 studenter fordelt på to årsenheter (Nordisk og Norsk som andrespråk), tre BA-programmer (Klart språk, Lingvistikk, Nordiske studier) og seks MA-programmer (Lingvistikk, Ibsen studies, Viking and Medieval Norse Studies, Viking and Medieval Studies og Nordiske studier og Flerspråklighet). MA i Nordiske studier har studieretningene Litteraturformidling, Nordisk litteratur, Nordisk språk, Norsk som andrespråk og Retorikk og språklig kommunikasjon. I tillegg bidrar nordisk med emner til Lektorprogrammet, som administreres fra UV-fakultetet, og lingvistikk bidrar til Honours-programmet.

Instituttets forskningsaktivitet er bred, og rundt 30 prosjekter er dessuten tildelt ekstern finansiering, blant annet fra Marie Skłodowska-Curie Actions. Instituttets basisvirksomhet hadde i 2023 et budsjett på ca. 110 millioner, og en eksternt finansiert prosjektportefølje på ca 60 millioner. Målrettet faglig utviklingsarbeid og økonomistyring vil være viktig å videreføre i kommende periode.

Om stillingen

Det humanistiske fakultet (uio.no) har store ambisjoner knyttet til forskning og utdanning. En viktig oppgave for instituttlederen er å inspirere, tilrettelegge og motivere til intern og ekstern samhandling, resultatoppnåelse samt utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø. Instituttleder skal i tett samhandling med instituttets ansatte være en drivkraft i den faglige, strategiske og organisatoriske utviklingen, og profilere instituttet utad.

Instituttlederen er instituttets øverste leder og har ansvar for både den faglige og administrative virksomheten, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttleder er leder av instituttstyret. Instituttlederen leder dessuten et team som normalt består av undervisningsleder, forskningsleder og administrativ leder.

Instituttlederen rapporterer til dekanen ved Det humanistiske fakultet. Som instituttleder vil du være en del av dekanens ledergruppe på fakultetet.

Instituttlederen har ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring. Det innebærer at instituttlederen har det totale budsjettansvaret og arbeidsgiveransvaret for de ansatte ved instituttet, og skal sørge for at gjeldende lønns- og personalpolitikk ved UiO blir fulgt. Som del av ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring har instituttleder ansvar for rekruttering og utvikling av medarbeidere. Instituttleder skal også stimulere til satsing på eksternt finansiert virksomhet.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere bør fortrinnsvis ha professorkompetanse (minimum førsteamanuensiskompetanse) eller tilsvarende, med forsknings- og undervisningserfaring innenfor instituttets fagområder eller beslektede fagområder. Søkere med doktorgrad og faglig relevant kompetanse fra virksomheter i privat og offentlig sektor vil også bli vurdert.
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet. Den som tilsettes forventes å inneha betydelige evner til å kommunisere godt, legge til rette for godt samarbeidsklima, motivere og utøve god personalledelse, samt ha god stressmestring.
 • UiO har norsk som arbeidsspråk. Den som ansettes må beherske et skandinavisk språk samt ha gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig).

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Gode lederegenskaper, erfaring og dokumenterte resultater innen ledelse og strategisk arbeid. Inkludert i dette er rolleforståelse for akademisk ledelse og forsknings- og utdanningsledelse.
 • God forståelse og erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring og personalledelse/ledelse av forskningsgrupper. Evne til å handle planmessig innenfor gjeldende ressursrammer.
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren og relevant nasjonal og internasjonal forskning og utdanning
 • God forståelse og erfaring med tverrfaglig forskning og/eller utdanning
 • Evne og erfaring med å bygge nettverk og allianser nasjonalt og internasjonalt

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine kvalifikasjoner, samt motivasjon for stillingen
 • CV
 • Refleksjonsnotat på 1-2 sider hvor du redegjør for hvordan dine erfaringer kan bidra til å utvikle instituttet, samt hvilke målsettinger du har for åremålsperioden (menneskelige ressurser, økonomi og utvikling av faglig virksomhet).

Vitnemål og attester vil eventuelt etterspørres senere. Søknad med vedlegg sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se Reglement for ansettelse av ledere ved fakulteter og institutter (uio.no). I henhold til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS