Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder ved Institutt for geofag

Søknadsfrist: 29.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av ni institutter og seks forskningssentre. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle de tradisjonelle naturvitenskapene og teknologi. Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet er vertskap for fire sentre for fremragende forskning, ett senter for fremragende innovasjon og ett senter for fremragende utdanning.

Om stillingen

Stilling som instituttleder er ledig ved Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, fra 1.mai 2021. Tilsetting skjer på åremål for inntil fire år fra tiltredelse, med adgang til forlengelse for én periode etter ny utlysning.

BeskrivelseUniversitetet i Oslo (UiO) er et forskningsintensivt universitet på høyt internasjonalt nivå, med ambisjon om å være blant de beste universitetene i Europa innen studiekvalitet og læringsmiljø. Universitetet skal gi viktige bidrag til fremtidig kunnskapsbasert verdiskapning.

Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo dekker hele bredden i geofagene; fra de dype prosessene i mantel og litosfære, til overflateprosessene i øvre litosfære, til hydrosfære, atmosfære og biosfære - og vekselvirkningen mellom disse. Denne brede kunnskapsforvaltningen er et av instituttets kjennetegn nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har fire fagseksjoner (Meteorologi og oseanografi, Geografi og hydrologi, Geologi og geofysikk, Geologiske prosessers fysikk) og et senter for fremragende forskning (Senter for jordas utvikling og dynamikk). Vi deltar i et senter for miljøvennlig energi - NCCS, og i et Senter for fremragende utdanning - iEarth. . Vi leder et fakultetsinternt senter, Njord, og er med på et annet, CBA – Center for Biogeochemistry in the Anthropocene. I tillegg er vi knyttet til andre sentere og har flere ERC-tildelinger.

Instituttets faglige profil er sammensatt, og i dette mangfoldet ligger et stort og unikt potensiale for fremtidig nyskaping. Dette er instituttets styrke. Dagens samfunnsutfordringer er preget av komplekse problemstillinger som krever tverrfaglighet og flerfaglighet for å løses.

Nesten 50 % av budsjettet er fra eksterne kilder med en betydelig næringslivsfinansiering. Vi har 120 eksternt finansierte prosjekt hvorav 2 er finansiert av European Research Council (ERC). Forskningen ved instituttet er av høy kvalitet. Instituttet har egne bachelor- og masterprogram i geofag med et stort innslag av internasjonale studenter på masterstudiene. Instituttet har en betydelig felt- og laboratorievirksomhet. Flere opplysninger om instituttet finnes på www.geo.uio.no.

Instituttleder leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av instituttstyret, universitetsstyret, fakultetets strategiske planer og instruks fra dekan. Instituttleder har det overordnede ansvar og myndighet med hensyn til alle faglige og administrative oppgaver og har på dekanens vegne det operative ansvar for instituttets totale virksomhet. Instituttleder rapporterer til instituttstyret og dekan. Instituttleder skal ivareta den samlede økonomiske ramme som enheten forvalter og sørge for at gjeldende lønns- og personalpolitikk ved UiO blir fulgt opp. Det samme gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) og eventuelle interne kontrollsystemer ved enheten. Det er instituttleders ansvar å se til at de organisatoriske forhold legges best mulig til rette for instituttets aktiviteter.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Institutt for geofags viktigste utfordringer er å balansere faglig bredde og spesialisering innen forskning og utdanning Ansatte og studenter skal ha tilgang på forskningsinfrastruktur av høy kvalitet, utvikle tverrfaglighet, tematisk og innovativ forskning og utdanning med utgangspunkt i instituttets disiplinære kompetanse. Instituttets undervisningstilbud har stor samfunnsmessig relevans, noe som gjør studentene attraktive på arbeidsmarkedet. Instituttleder skal ivareta faglig ledelse gjennom styring og utvikling av enhetens forskning, undervisningsressurser, forskningsformidling og øvrig virksomhet med sikte på å innfri faglige mål og gjennomføre forskningsstrategiske satsinger.

Lederen skal fronte instituttets forskning og undervisning både eksternt og i universitetsmiljøet. Andre viktige arbeidsoppgaver er å utvikle et godt arbeidsmiljø, legge til rette for å oppnå gode resultater og motivere til samhandling. Instituttets leder må ha klare faglige og strategiske ambisjoner på vegne av instituttet og er ansvarlig for å utvikle, koordinere og implementere en vitenskapelig strategi på et høyt internasjonalt nivå.

Kvalifikasjonskrav

Søkere bør fortrinnsvis ha professorkompetanse i geofag, men søkere med doktorgrad og sterk geofaglig kompetanse, erfaring fra forskning, undervisning og/eller faglig relevante virksomheter i privat og offentlig sektor vil også bli vurdert.

Det legges stor vekt på personlig egnethet, og den som tilsettes forventes å inneha betydelige evner til å kommunisere og samarbeide, virke samlende, motivere og utøve lederskap. Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk samt gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

 • I tillegg vil følgende kvalifikasjoner bli vektlagt i vurderingen av søkerne:
 • God kjennskap til universitetssektoren
 • God kjennskap til relevant nasjonal og internasjonal forskning og utdanning
 • God forståelse for og erfaring med tverrfaglig forskning
 • Evne til og erfaring med å bygge nettverk og allianser nasjonalt og internasjonalt
 • Evne til å utvikle en ambisiøs vitenskapelig strategi for forskning og utdanning
 • Erfaring fra strategisk arbeid og ledelse
 • Dokumentert erfaring fra forsknings- og utdanningsledelse
 • Erfaring med investeringer og drift av forskningsinfrastruktur
 • Erfaring fra personalledelse/ledelse av forskningsgrupper
 • Administrativ erfaring og kunnskap om HMS-spørsmål
 • Erfaring med forskningsmidling

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode 1475 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 910 000 og kr 1134 600 avhengig av kompetanse
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • motivasjonsbrev som viser hvordan søkeren skal bidra til å heve instituttet både nasjonalt og internasjonalt
 • søknadsbrev
 • cv
 • vitnemål
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

For informasjon om stillingen kontakt:

For spørsmål om rekrutteringssystemet kontakt:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS