Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Søknadsfrist: 21.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) består av tre fag som hver på sin måte gransker fortiden. Instituttet har et internasjonalt orientert miljø i arkeologi, landets eneste utdanning i konservering og Nordens største historikermiljø. Instituttet har ca 130 ansatte, inklusive stipendiater og postdoc. Undervisningen omfatter arkeologi fra steinalder til middelalder, gjenstands- og malerikonservering, og historie fra antikken til vår tid.

Instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Det humanistiske fakultet lyser ut stilling som instituttleder (SKO1475) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (uio.no). Ansettelse skjer på åremål for perioden 2025-28.

Om instituttet

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) har hundre og tretti ansatte, herav førtisyv faste vitenskapelige ansatte, femtiåtte midlertidige vitenskapelige ansatte og tjuefem i administrasjonen, inkludert formidlingsenheten Norgeshistorie og instituttleder. I tillegg kommer tretten eksterne tilknyttede stipendiater.

Instituttet har ca. åtte hundre programstudenter fordelt på en årsenhet (i historie), tre bachelorprogrammer (i arkeologi, i konservering og i historie) og fem masterprogrammer (i arkeologi, i konservering og i historie). To av de tre masterprogrammene i historie er engelskspråklige; Modern International and Transnational History og European History (sistnevnte er en del av et europeisk universitetskonsortium). I tillegg samarbeider IAKH med andre enheter på UiO om det tverrfaglige bachelorprogrammet Internasjonale studier, det engelskspråklige masterprogrammet Viking and Medieval Studies og profesjonsstudiet Lektorprogrammet. På doktorgradsnivå organiserer instituttet forskerskoler i både arkeologi og historie.

Arkeologi har i lengre tid vært et faglig prioritert felt ved Det humanistiske fakultet, konserveringsstudiet ved IAKH er landets eneste og historie er fakultetets største fag. IAKH sin forskning, undervisning og formidling har som ambisjon å tilføre samfunnet vitenskapelig fundert innsikt i historie, kulturhistorie og kulturarv. 

Norgeshistorie fungerer som instituttets nettsted og formidlingsenhet til alle landets videregående skoler og til nasjonal kringkasting. De langsiktige målene til instituttet er nedfelt i strategidokumentet “IAKH2030".

IAKH utdanner kandidater til skoleverket, museer og offentlig forvaltning og kulturinstitusjoner, og også til organisasjonslivet og privat næringsliv. Instituttet samarbeider med partnere både innenfor og utenfor UiO, ikke minst i arkiv-, museums- og kulturminnesektoren, blant annet gjennom det HF-prioriterte feltet The Heritage Experience Initiative (HEI) og det tverrfaglig praksisemne Bærekraftslaboratoriet. På undervisningssiden arbeider instituttet målrettet med å videreutvikle undervisningstilbudet, blant annet med bruk av læringsassistenter. Både i forskning og undervisning har IAKH en klar ambisjon om å heve den digitale kompetansen. 

Den eksternfinansierte virksomheten utgjør en betydelig del av instituttet, og IAKH er blant annet vert for hele fire ERC-prosjekter, seks NFR-prosjekter og en rekke andre prosjekter med ulike nasjonale og internasjonale finansieringsorgan. Årlig sendes det om lag tretti søknader til ekstern finansiering fra IAKH. Instituttet har opprettet tolv forskergrupper, hvor de vitenskapelig ansatte står fritt til å delta i så mange som er aktuelle, for å diskutere og utvikle forskningsfeltet til den spesifikke gruppen.

Om stillingen

Det humanistiske fakultet (uio.no) har store ambisjoner knyttet til forskning og utdanning. En viktig oppgave for instituttlederen er å inspirere, tilrettelegge og motivere til intern og ekstern samhandling, resultatoppnåelse samt utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø. Instituttleder skal i tett samhandling med instituttets ansatte være en drivkraft i den faglige, strategiske og organisatoriske utviklingen, og profilere instituttet utad.

Instituttlederen er instituttets øverste leder og har ansvar for både den faglige og administrative virksomheten, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttleder er leder av instituttstyret. Instituttlederen leder dessuten et team som normalt består av undervisningsleder, forskningsleder og administrativ leder.

Instituttlederen rapporterer til dekanen ved Det humanistiske fakultet. Som instituttleder vil du være en del av dekanens ledergruppe på fakultetet.

Instituttlederen har ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring. Det innebærer at instituttlederen har det totale budsjettansvaret og arbeidsgiveransvaret for de ansatte ved instituttet, og skal sørge for at gjeldende lønns- og personalpolitikk ved UiO blir fulgt. Som del av ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring har instituttleder ansvar for rekruttering og utvikling av medarbeidere. Instituttleder skal også stimulere til satsing på eksternt finansiert virksomhet.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere bør fortrinnsvis ha professorkompetanse (minimum førsteamanuensiskompetanse) eller tilsvarende, med forsknings- og undervisningserfaring innenfor instituttets fagområder eller beslektede fagområder. Søkere med doktorgrad og faglig relevant kompetanse fra virksomheter i privat og offentlig sektor vil også bli vurdert.
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet. Den som tilsettes forventes å inneha betydelige evner til å kommunisere godt, legge til rette for godt samarbeidsklima, motivere og utøve god personalledelse, samt ha god stressmestring.
 • UiO har norsk som arbeidsspråk. Den som ansettes må beherske et skandinavisk språk samt ha gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig).

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Gode lederegenskaper, erfaring og dokumenterte resultater innen ledelse og strategisk arbeid. Inkludert i dette er rolleforståelse for akademisk ledelse og forsknings- og utdanningsledelse.
 • God forståelse og erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring og personalledelse/ledelse av forskningsgrupper. Evne til å handle planmessig innenfor gjeldende ressursrammer.
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren og relevant nasjonal og internasjonal forskning og utdanning.
 • God forståelse og erfaring med tverrfaglig forskning og/eller utdanning.
 • Evne og erfaring med å bygge nettverk og allianser nasjonalt og internasjonalt, også med tanke på arbeidslivmulighetene til instituttets studenter og stipendiater.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine kvalifikasjoner, samt motivasjon for stillingen
 • CV
 • Refleksjonsnotat på 1-2 sider hvor du redegjør for hvordan dine erfaringer kan bidra til å utvikle instituttet, samt hvilke målsettinger du har for åremålsperioden (menneskelige ressurser, økonomi og utvikling av faglig virksomhet).

Vitnemål og attester vil eventuelt etterspørres senere. Søknad med vedlegg sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se Reglement for ansettelse av ledere ved fakulteter og institutter (uio.no). I henhold til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS