Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Søknadsfrist: 20.04.2020

Om instituttet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


et humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og et av de beste humanistiske fakultetene i Norden. Fakultetet har om lag 6000 studenter og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årsenheter og mer enn 70 fag innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag.


På Det humanistiske fakultet jobber i overkant av 700 ansatte på syv institutter, to sentre og en fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den nye tverrfakultære satsingen UiO: Norden, og har også to sentre for fremragende forskning (SFF).


Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) består av tre fag som hver på sin måte gransker fortiden. Instituttet har et internasjonalt orientert miljø i arkeologi, landets eneste utdanning i konservering og Nordens største historikermiljø. Instituttet har i underkant av 100 ansatte, inklusive stipendiater og postdoc. Undervisningen omfatter arkeologi fra steinalder til middelalder, gjenstands- og malerikonservering, og historie fra antikken til vår tid.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet lyser ut stilling som instituttleder (SKO1475) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsetting skjer på åremål for perioden 2021-24.

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) har rundt hundre årsverk, herav ca femti fast vitenskapelig ansatte, ca tretti stipendiater og ca. tjue i administrasjonen. Instituttet har ca. åtte hundre programstudenter fordelt på en årsenhet (i historie), to bachelorprogrammer (i arkeologi og konservering og i historie) og tre masterprogrammer (i arkeologi og konservering, i historie og det engelskspråklige Modern International and Transnational History), og samarbeider med andre enheter på UiO om det tverrfaglige bachelorprogrammet Internasjonale studier, det engelskspråklig masterprogrammet Viking and Medieval Studies, og profesjonsstudiet Lektorprogrammet. Instituttet driver forskerskoler i både arkeologi og historie.

IAKH har en ambisjon om å tilføre samfunnet vitenskapelig fundert innsikt i historie, kulturhistorie og kulturarv, kort sagt tilføre samfunnet tidsdybde, gjennom forskning, undervisning og formidling – det siste ikke minst gjennom norgeshistorie.no.

Arkeologi har i lengre tid vært et faglig prioritert felt ved HF, konserveringsstudiet ved IAKH er landets eneste, og historie er fakultetets største fag. IAKH er for tiden organisert i fem faggrupper: en i arkeologi i Blindernveien 11, en i konservering i Frederiks gate 3 i sentrum og tre i historie i Niels Treschows hus på Øvre Blindern. Samlokalisering er en ambisjon.

IAKH utdanner kandidater til skoleverket, museer og offentlig forvaltning og kulturinstitusjoner, og også til organisasjonslivet og privat næringsliv. Instituttet samarbeider med partnere både innenfor og utenfor UiO, ikke minst i arkiv-, museums- og kulturminnesektoren, blant annet gjennom det HF-prioriterte feltet The Heritage Experience Initiative (HEI). Instituttet deltar også i det HF-prioriterte Oslo School of Environmental Humanities. IAKH er vert for landets første ERC-CoG-prosjekt i historie og deltar i et EU-finansiert forskerutdanningsnettverk (ITN) i konservering. Den eksternfinansierte virksomheten utgjør en betydelig del av instituttet, og omfatter blant annet et mangeårig prosjekt om Equinors historie.

Om stillingen

Det humanistiske fakultet har store ambisjoner knyttet til forskning og utdanning. En viktig oppgave for instituttlederen er å inspirere, tilrettelegge og motivere til intern og ekstern samhandling, resultatoppnåelse samt utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø. Instituttleder skal i tett samhandling med instituttets ansatte være en drivkraft i den faglige, strategiske og organisatoriske utviklingen, og profilere instituttet utad.

Instituttlederen er instituttets øverste leder og har ansvar for både den faglige og administrative virksomheten, og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttleder er leder av instituttstyret. Instituttlederen leder dessuten et team som normalt består av undervisningsleder, forskningsleder og administrativ leder.

Instituttlederen rapporterer til dekanen ved Det humanistiske fakultet. Som instituttleder vil du være en del av dekanens ledergruppe på fakultetet.

Instituttlederen har ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring. Det innebærer at instituttlederen har det totale budsjettansvaret og arbeidsgiveransvaret for de ansatte ved instituttet, og skal sørge for at gjeldende lønns- og personalpolitikk ved UiO blir fulgt. Som del av ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring skal instituttleder også stimulere til satsing på ekstern finansiert virksomhet samt rekruttering og utvikling av medarbeidere.

Kvalifikasjonskrav

Søkere bør fortrinnsvis ha professorkompetanse (minimum førsteamanuensiskompetanse) eller tilsvarende, med forsknings- og undervisningserfaring innenfor instituttets fagområder eller beslektede fagområder. Søkere med doktorgrad og faglig relevant kompetanse fra virksomheter i privat og offentlig sektor vil også bli vurdert.

Det legges stor vekt på personlig egnethet. Den som tilsettes forventes å inneha betydelige evner til å kommunisere godt, legge til rette for godt samarbeidsklima, motivere og utøve god personalledelse, samt ha god stressmestring.

Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk samt ha gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig).

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på

 • Gode lederegenskaper, erfaring og dokumenterte resultater innen ledelse og strategisk arbeid. Inkludert i dette er rolleforståelse for akademisk ledelse og forsknings- og utdanningsledelse.
 • God forståelse og erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring og personalledelse/ledelse av forskningsgrupper. Evne til å handle planmessig innenfor gjeldende ressursrammer.
 • God kjennskap til universitets- og høgskolesektoren og relevant nasjonal og internasjonal forskning og utdanning
 • God forståelse og erfaring med tverrfaglig forskning og/eller utdanning
 • Evne og erfaring med å bygge nettverk og allianser nasjonalt og internasjonalt

Vi tilbyr

 • lønn fra 789 200 - 934 800 kr. per år, avhengig av kompetanse og erfaring
 • god opplæring og oppfølging, for eksempel med mulighet til å få ekstern coach
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med beskrivelse av dine kvalifikasjoner, samt motivasjon for stillingen
 • CV
 • refleksjonsnotat på 1-2 sider hvor du redegjør for hvordan dine erfaringer kan bidra til å utvikle instituttet, samt hvilke målsettinger du har for åremålsperioden (menneskelige ressurser, økonomi og utvikling av faglig virksomhet).

Vitnemål og attester vil eventuelt etterspørres senere. Søknad med vedlegg sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se Reglement for tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter. I henhold til offentleglova§ 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen