Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder - Det utdanningsvitenskapelig fakultet

Søknadsfrist: 08.01.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for spesialpedagogikk er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.


Instituttet har i dag ca. 25 faste vitenskapelige ansatte, 14 stipendiater og postdoktorer og 12 administrative ansatte. Instituttet har ca 800 studenter fordelt på bachelor- og mastergradsstudier i spesialpedagogikk, masterstudium i Special Needs Education, samt PhD-studier.

Vil du være med og lede landets fremste miljø innen spesialpedagogisk utdanning og forskning?

Om stillingen

Stillingen som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP), Det utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo er ledig for en åremålsperiode på fire år fra 1. august 2021, med mulighet for forlengelse i ytterligere en periode etter offentlig utlysning.

Instituttet søker en visjonær og samlende leder som kan videreutvikle instituttet som landets fremste miljø innen spesialpedagogisk forskning og kompetanseutvikling.

Instituttets studier og forskning er knyttet til spesialpedagogisk arbeid i et livsløpsperspektiv fra barnehage til voksen alder. ISP utdanner kvalifiserte kandidater til barnehage, skole og andre pedagogiske, utdanningsvitenskapelige, samt helse- og omsorgsrelaterte institusjoner. Gjennom forskning, utdanning og formidling skal ISP bidra til å utvikle kunnskap og kompetanse som fremmer utvikling og læring for utsatte grupper i samfunnet.

Instituttleder er instituttets øverste leder og har ansvar for instituttets overordnede strategi og daglige drift, samt inngår i fakultetets ledergruppe. Faglig, økonomisk og administrativ ledelse ligger hos instituttleder. Personalledelse, og særlig tilrettelegging for faglig utvikling hos alle ansatte, er en viktig del av stillingen. Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for valgte og tilsatte ledere ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, se følgende nettside.

Instituttet er inne i en endringsperiode som har resultert i styrket forsknings- og studiekvalitet og bidratt til økt internasjonalisering og eksternt finansiert virksomhet. En viktig oppgave for en ny leder er knyttet til instituttets ambisjoner om å ytterligere styrke forskningens kvalitet, og å øke gjennomslaget for eksternt finansiert forskningsvirksomhet. Instituttleder vil også ha en sentral rolle i videreutviklingen av studentaktive og forskningsbaserte studieprogram. Det vil i kommende lederperiode ligge et strategisk handlingsrom knyttet til rekruttering og til videreutvikling av forsknings- og undervisningsporteføljen.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Overordnet ansvar for ledelse og utvikling av instituttets forskning, undervisning og formidling, herunder prosjektaktiviteter og annen faglig virksomhet
 • Virksomhetsstyring med overordnet budsjettansvar, herunder årlig oppfølging av mål og tiltak og vurdering av måloppnåelse gjennom strategisk plan, årsplaner, og virksomhetsrapportering
 • Personalledelse med direkte lederansvar for instituttets vitenskapelige ansatte, herunder ansvar for personalplanlegging og rekruttering, samt individuell oppfølging med vekt på kompetanse- og karriereutvikling
 • Utvikle regionale, nasjonale og internasjonale nettverk
 • Utvikle regionalt samarbeid med praksisfeltet
 • Utvikle en differensiert finansieringsportefølje
 • Videreutvikle kontakt med eksterne finansieringskilder/innhenting av prosjekter
 • Videreutvikling av studieprogram

Kvalifikasjonskrav

 • Erfaring med spesialpedagogisk forskning og undervisning
 • Erfaring med faglig ledelse og nasjonalt/internasjonalt samarbeid. Innenfor minst ett av fagområdene innen spesialpedagogikk bør søkeren ha kompetanse på høyt nivå
 • Det stilles krav om dokumentert professorkompetanse innen et av instituttets fagområder
 • Det er en forutsetning med dokumentert ledererfaring med gode resultater fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • Det kreves realkompetanse innenfor økonomistyring og personalledelse

Vi ser etter en leder med gode samarbeidsevner. I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på formell kompetanse, erfaring og personlig egnethet. Vektlegging av de ulike kriteriene vil foretas ut fra en konkret vurdering av instituttets helhetlige situasjon og behov.

Den som ansettes må beherske norsk eller et skandinavisk språk, samt ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Vi tilbyr

 • Et dynamisk, spennende og internasjonalt forskningsmiljø
 • Lønn som instituttleder kode 1475 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 939 800 og kr 1 042400, avhengig av kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev der det redegjøres for formell kompetanse og realkompetanse knyttet til ledererfaring, faglig og administrativ erfaring
 • CV og publikasjonsliste
 • Dokumentasjon på ledererfaring
 • Dokumentert professorkompetanse
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

Vitnemål og attester vil eventuelt etterspørres senere. Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli kontaktet.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i faglige lederstillinger, og kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS