Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 21.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, som i tillegg har et permanent senter. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning. Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser), fire fakultære forskergrupper (COSER, LEA, SISCO og TEPEC) og FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen).

I tillegg utgjør flere av instituttets ansatte en viktig del av forskergruppen CLEG som i dag ledes fra Institutt for pedagogikk.

Instituttet har ca. 300 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca. 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse.

ILS har ca. 45 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Vil du være med og lede et dynamisk, spennende og internasjonalt forskningsmiljø?

Om stillingen

Det er ledig stilling som instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Stillingen har en åremålsperiode på fire år fra 1. januar 2025, med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode.

Instituttet søker en visjonær og samlende leder som kan videreutvikle instituttet som et av landets ledende miljø innen lærerutdanning, utdanningsledelse, kompetanseutvikling av lærere og skoleforskning.

Instituttleder er instituttets øverste leder og har ansvar for instituttets overordnede strategi og daglige drift og inngår i fakultetets ledergruppe. Instituttet har vært gjennom en vekstperiode og preges av trender og utviklingstrekk i utdanningssektoren. Ved Universitetet i Oslo er lærerutdanning et høyt prioritert satsingsområde. ILS har en betydelig ekstern prosjektportefølje.

Instituttleder er faglig, økonomisk og administrativ leder. Personalledelse er en viktig del av stillingen. Vesentlige oppgaver for en ny leder blir å arbeide for økt rektruttering til lærerutdanningene, sikre gjennomslag for nye forsknings- og utviklingsprosjekter og tilrettelegge for god kompetanseuutvikling for alle ansatte.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Faglig ledelse:

 • Utvikling og drift av instituttets forskning, formidling, undervisning, prosjektaktivitet og annen faglig basert virksomhet
 • Planlegge og prioritere instituttets faglige mål og forskningsstrategiske satsninger
 • Fremme kvalitet og produktivitet i forsknings- og utviklingsvirksomheten
 • Stimulere til, opprettholde og videreutvikle gode studietilbud
 • Legge til rette for kompetanseutvikling innen relevante fagområder

Økonomistyring/profilering:

 • Utforming og oppfølging av årsplan og budsjett innenfor rammebevilgninger
 • Oppfølging, tilsyn og kontroll med bruk av ressurser og økonomirapportering
 • Kontakt med eksterne finansieringskilder/innhenting av prosjekter 
 • Profilering av instituttet og god kommunikasjon med eksterne fagmiljøer og brukergrupper

Personalledelse:

 • Personalplanlegging og rekruttering
 • Individuell oppfølging med vekt på kompetanse- og karriereutvikling
 • Utvikle gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Sørge for ivaretakelse og videreutvikling av et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjonskrav 

Det stilles krav om doktorgrad og dokumentert kompetanse som professor innen et av instituttets kunnskapsområder. 

Søkere må ha betydelig erfaring fra skolerelevant utdanningsforskning og faglig ledelse. Erfaring fra internasjonale faglige nettverk vil bli tillagt betydelig vekt.

Det er videre en forutsetning med dokumentert ledererfaring med gode resultater fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Det kreves realkompetanse innenfor økonomistyring og personalledelse.

Den som ansettes, må beherske norsk eller et skandinavisk språk, samt ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på formell kompetanse, erfaring og personlig egnethet. Vektlegging av de ulike kriteriene vil foretas ut fra en konkret vurdering av instituttets totale situasjon og behov.

Søknaden skal redegjøre for formell kompetanse og realkompetanse knyttet til ledererfaring, faglig og administrativ erfaring, samt gi en vurdering av egen egnethet for stillingen.

Det er utarbeidet veiledende kompetansekrav for dekan og instituttleder, se nettside.

Vi tilbyr

 • Lønn som instituttleder kode 1475 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 1 055 200 og kr 1 267 300, avhengig av kompetanse 
 • Et dynamisk, spennende og internasjonalt orientert forskningsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Dokumentert doktorgrad og professorkompetanse
 • Andre vitnemål/diplom og attester vil eventuelt bli etterspurt senere
 • Søknadsbrev
 • CV og publikasjonsliste
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli kontaktet.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i faglige lederstillinger, og kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS