LEDIG STILLING VED SINTEF

Ingeniør - SINTEF Industri

Søknadsfrist: 13.03.2024

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 

Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi − i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

Lyst til å bidra til å utvikle teknologi for et bedre samfunn?

Vi søker deg som enten er nylig utdannet eller har jobbet i noen år.

SINTEF Industri søker ingeniør i fast stilling for å utvide og styrke vårt eksisterende team og bidra innen våre prosjekter. Vår prosjektportefølje spenner vidt og løser utfordringer innen grønt skifte, CO2-fangst, nanomedisin, helse, mat og fôr, nye materialer og prosessutvikling. I SINTEF blir du en del av prosjektteam i ulike prosjekter, der du samarbeider med andre ingeniører, forskere og samarbeidspartnere fra universitet, forskningsinstitutt og både norsk og internasjonal industri.

Oppgaver som vil tilfalle en ny medarbeider vil være:

 • Planlegging, utførelse og rapportering av eksperimenter
 • Metodeutvikling for prøvepreparering og analyse
 • Deltakelse i drift og utvikling av våre laboratorier

Kvalifikasjoner:

 •  Gjennomført 3-årig ingeniørutdanning (bachelor) innen relevant område

Ønskede kvalifikasjoner:

Det er en fordel om du har erfaring med eller interesse for en eller flere av følgende; kromatografisk separasjon og massespektrometrisk analyse, metodeutvikling innen prøveopparbeidelse og analyse, automatisering eller robotisert prøveopparbeidelse/analyse, programmering og behandling av analysedata. Vi oppfordrer både deg som nyutdannet og deg med arbeidserfaring å søke jobben. 

Personlige egenskaper:

 • Være interessert i anvendt forskning
 • Ha gode analytiske ferdigheter, være kvalitetsbevisst og ha en systematisk tilnærming til ditt daglige arbeid 
 • Være kreativ og selvstendig
 • Være god til å samarbeide

Vi tilbyr:

 • Gode velferdsordninger, pensjons- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn
 • Utfordrende oppgaver i et fagmiljø med ledende kompetanse
 • Eksklusiv laboratorieinfrastruktur og et velorganisert arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig fordypning og utvikling 
 • Trivelig arbeidsplass med hyggelige og dyktige kolleger

Søknad utformes på norsk eller engelsk og skal inneholde søknadsbrev, CV og kopi av vitnemål.

Om forskningsgruppen Massespektrometri: 

Vi har bredde- og spisskompetanse som etterspørres innen markedsområder som helse, mat, landbruk og marin industri. Gruppen inngår i Avdeling for bioteknologi og nanomedisin i SINTEF Industri. 

Våre prosjekter gjennomføres i tett samarbeid med forsker i avdelingen, industri, universiteter, og andre forskningsinstitusjoner. Forskningsgruppen har i dag ca. 20 svært dyktige forskere og ingeniører som bruker massespektrometri og andre analytiske teknikker. 

Vi driver en moderne plattform med analytisk instrumentering som LC-MS/MS og GC-MS/MS, ICP-MS/MS, SEC, FFF, og høyoppløselige massespektrometre (HRMS/FTICR, QTOF). 

Vårt mål er å være en ledende FoU-partner innen fysio-kjemisk karakterisering og avanserte organiske og uorganiske analyser i Europa.

In English:

Engineer

Do you want to contribute to developing technology for a better society?

We are looking for a recent graduate and candidate with experience. SINTEF Industry is looking for an engineer in a permanent position to expand and strengthen our existing team and contribute within our projects. These range widely and include the green shift, CO2 capture, nanomedicine, health, food/feed, new materials and process development. At SINTEF, you become part of project teams in various projects, where you collaborate with other engineers, researchers and partners from universities, research institutes and both Norwegian and international industry.

Tasks that will fall to a new employee will be:

 • Planning, execution and reporting of experiments
 • Method development for sample preparation and analysis
 • Participation in the operation and development of our laboratories

Qualifications:

 • Completed 3-year engineering education (bachelor) in a relevant area

Wanted qualifications:

In addition, experience with or an interest in one or more of the following would be an advantage; chromatographic separations and mass spectrometric analysis, method development within sample preparation and analysis, automation or robotic sample preparation/analysis, programming and processing of analysis data. We encourage both recent graduates and engineers with work experience to apply for the job.

Personal characteristics:

 • Be interested in applied research
 • Have good analytical skills, be quality conscious and have a systematic approach to your daily work
 • Be creative and independent
 • Be good at collaborating

We offer:

 • Good welfare schemes, pension and insurance schemes and competitive wages
 • Challenging tasks in a professional environment with leading expertise
 • Exclusive laboratory infrastructure and a well-organized working environment
 • Good opportunities for professional deepening and development
 • Pleasant workplace with pleasant and skilled colleagues

The Mass Spectrometry research group (MS group) has broad and specialist expertise and work within market areas such as marine, health, industry, food and agriculture. Our projects are carried out in close collaboration with industry, universities and other research institutions. The MS group currently has approx. 20 highly skilled scientists and engineers using mass spectrometry and other analytical techniques. We operate a modern platform with analytical instrumentation such as LC-MS/MS and GC-MS/MS, ICP-MS/MS, SEC, FFF, and high-resolution mass spectrometers (HRMS/FTICR, QTOF). Our aim is to be a leading R&D partner in physico-chemical characterization and advanced organic and inorganic analysis in Europe.

Applications should be submitted in Norwegian or English and must contain a letter of application, CV and copy of transcripts.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS