LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i samisk språkvitenskap, sosiolingvistikk eller pedagogikk

Søknadsfrist: 31.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanninger det en ledig stilling som stipendiat samisk språkvitenskap, sosiolingvistikk tilknytta samisk faggruppe og tema 1 ved forskningssenteret AcqVA Aurora : Multilingual Minds and Factors Affecting Multilingual Outcomes.

Målet med prosjektet er å studere årsakene til frafall fra samisk som fag i grunnskolen i Norge, med fokus på nordsamisk. Utfordringa er å forstå de bakenforliggende årsakene til de valgene barn og foresatte tar i løpet av skolegangen. Hvilke konsekvenser får dette for det samiske språk og det samiske språksamfunnet?

Prosjektet er relevant både for språkvitenskap, sosiolingvistikk og (språk)pedagogikk: Å analysere denne problemstillinga vil kreve en nærmere undersøkelse av både innholdet i skoleundervisninga, de samfunnsmessige faktorene som påvirker den observerte atferden og språkkunnskapen hos elevene og i miljøet deres.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse i form av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forsknings- og fagmiljø

Den som ansettes i stillingen, vil bli del av et forskningsmiljø i ypperste internasjonal klasse, og vedkommende vil også ta del i et konkret pågående forskningsprosjekt med utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Ph.d.-stillinga skal veiledes i fellesskap av samisk faggruppe, forskingsgruppa Giellatekno og tema 1 ved forskningssenteret AcqVA Aurora. Samisk faggruppe underviser i samisk språkvitenskap og litteraturvitenskap og har for tiden en ph.d.-kandidat i sosiolingvistikk. Gruppa er engasjert i lektorutdanninga ved UiT og arbeider for å kunne gi tilbud om samisk som fag i lærerutdanningene ved UiT. Giellatekno forsker spesielt på samisk språkteknologi og bruken av språkteknologiske ressurser.

AcqVA Aurora-senteret (UiT Aurora Center for Language Acquisition, Variation & Attrition: The Dynamic Nature of Languages in the Mind) består av omtrent 40 aktive forskere. AcqVA Aurorasenteret har to laboratorier, AcqVA-laboratoriet og PoLaR-laboratoriet, som begge benytter moderne verktøy for ulike metoder som er mye brukt i psykolingvistiske og nevrolingvistiske studier av språkbruk, språktilegnelse og flerspråklighet. Tema 1 forsker på hvordan forskjellige sosiolingvistiske faktorer påvirker språkutvikling og språkvedlikehold hos flerspråklige barn og voksne.

Om prosjektet

PhD-prosjektet handler om å studere årsakene til frafallet fra samiskundervisning i grunnskolen i Norge, med fokus på nordsamisk, og eventuelt sammenligna med andre deler av Sápmi: Hvorfor velger de foresatte samisk for sine barn, og hvorfor velger de eller barna deres å slutte eller eventuelt å fortsette med samisk i løpet av skolegangen? På hvilken måte påvirker innholdet i undervisninga beslutningene som elevene og de foresatte tar? Hvilke konsekvenser får dette for det samiske språk og det samiske språksamfunnet?

Emnet er komplekst og ph.d.-kandidaten kan velge temaer som er med på å belyse prosjektets hovedspørsmål. Søkere bes gjøre rede for hvilke temaer og problemstillinger de ønsker å fokusere på i ei prosjektskisse på inntil tre sider (eksl. referanser).

Stillingas arbeidsoppgaver er:

 • Å utføre et selvstendig forskningsprosjekt innenfor rammen av denne utlysninga som munner ut i en avhandling
 • Å lære relevante metoder og teorier til bruk i forskninga
 • Å gjennomføre den obligatoriske opplæringsdelen av Ph.d.-programmet
 • Å delta i organiseringa av aktiviteter i de relevante fagmiljøene

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i samisk språkvitenskap (herunder lærerutdanning med samisk som masterfag), samisk didaktikk, lingvistikk, sosiologi, flerspråklighet eller et annet relevant fag. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må levere karakterutskrifter for eksamene du har avlagt så langt, selv om mastergraden ikke er fullført.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. Søkere må også ha gode kunnskaper i et av de skandinaviske språkene og nordsamisk.

Søkers potensiale for forskning, personlig egnethet og motivasjon for stillinga vil vektlegges. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk
 • Dokumentasjon på nordsamiskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektskisse (3 sider)

Dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Masteroppgave, vitenskapelige arbeider og prosjektskisse kan være på samisk. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS