Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen filosofi og politikk

Søknadsfrist: 15.05.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk består av fire faggrupper: Filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og klassiske språk (gresk og latin). Instituttet er også ansvarlig for examen philosophicum ved UiO. IFIKK har rundt 110 ansatte.

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Om stillingen

En stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor temaet filosofi og politikk er ledig ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo.

Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet Eksperters innflytelse på offentlig politikk – INFLUEX (The influence of experts on public policy) finansiert av Norges forskningsråd. INFLUEX har som mål å kartlegge, analysere og vurdere eksperters innflytelse på politiske beslutninger og i offentlig debatt. Dette skal gjøres gjennom empiriske studier av fagorganer i byråkratiet, offentlige utvalg, internasjonale ekspertorganer og lekfolkseksperter. Forskningsprosjektet reiser også spørsmålet om hvor stor innflytelse eksperter bør ha i et demokrati. INFLUEX er et flerfaglig prosjekt, og bringer sammen samfunnsvitenskapelige og filosofiske perspektiver.

En nærmere beskrivelse av prosjektet finnes her: INFLUEX: Eksperters innflytelse på offentlig politikk - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (uio.no)

Stipendiaten inngår i en forskergruppe ledet av professor Cathrine Holst ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo, og førsteamanuensis Johan Christensen ved Institutt for offentlig administrasjon, Leiden University, og skal samarbeide tett med prosjektlederne og de andre i forskergruppen.

Stipendiaten vil ha som oppgave å bidra til å bygge opp og utvikle kvantitative datasett under INFLUEX og å analysere eksperters innflytelse på basis av disse. Dette vil skje under veiledning av prosjektlederne. Stipendiaten skal utvikle et doktorgradsprosjekt basert på disse analysene og innenfor rammene av de overordnede tilnærmingene og spørsmålene som reises under INFLUEX. Det nærmere fokuset i stipendiatens doktorgrad vil bli bestemt av stipendiaten selv i samarbeid med prosjektlederne.

Tentativ oppstartsdato i stillingen er 1. september 2023.

Mer om stillingen

Den som ansettes vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med formål om å oppnå graden ph.d. Den som ansettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad innen offentlig politikk og administrasjon, filosofi, filosofi politikk og økonomi; (FPØ), statsvitenskap, sosiologi eller annen relevant utdanning. Avsluttende grad skal være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadsfrist.
 • kompetanse i avansert kvantitativ analyse og erfaring med å utføre slik analyse. Kunnskap om offentlig politikk er en fordel.
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk, i henhold til det formelle språkkravet. Leseferdigheter i norsk er en fordel.
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende), inkludert en masteroppgave på minimum 30 studiepoeng. I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • doktorgradsprosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning, og relevans for INFLUEX
 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater kan bli foretrukket.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • karakterutskrifter eller vitnemål for bachelor- og mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • evt. dokumentasjon av språkkrav, se Language requirements
 • beskrivelse av doktorgradsprosjektet, inkludert fremdriftsplan (3-5 sider, maksimum 14 000 tegn). Beskrivelsen bør inneholde forslag til nærmere tematisk og analytisk fokus for avhandlingen innenfor rammen av INFLUEX. Se ellers Mal for prosjektbeskrivelse.

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, attester, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for søknadsprosess og ansettelse i stipendiatstillinger.

I henhold til Offentleglovas § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS