LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Rektor

Søknadsfrist: 05.10.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.600 studenter og 2.000 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum.


Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter rektor fra 1. august 2023.

Rektor skal være en samlende leder med strategisk overblikk og interesse for utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Vi søker en utviklingsorientert rektor som assosierer seg med våre verdier (uavhengig, involverende og skapende), og som kan bidra til at universitetet utvikler seg i tråd med våre mål om å:

 • ha attraktive og fremtidsrettede utdanninger som møter samfunnets utfordringer
 • være en attraktiv forskningspartner som følge av kritisk og uavhengig forskning med høy internasjonal kvalitet
 • være en profilert kompetanse- og formidlingsinstitusjon som gjennom samarbeid skaper verdier og ny kunnskap til nytte for individ og samfunn.

UiS skal være et åpent og innovativt universitet med høy kvalitet i utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vår felles retning skal være preget av ansvaret for bærekraftig og grønn omstilling og vi skal kjennetegnes av høy trivsel blant studenter og ansatte. Energi, helse og velferd og læring for livet er våre satsingsområder. Les mer om strategi 2030 for UiS på våre nettsider.

Det søkes etter rektor med høy vitenskapelig kompetanse og et bredt faglig og politisk nettverk som kan stimulere til fremragende fagligeresultater, og som kan bidra til å utvikle en internasjonalt konkurransedyktig organisasjon.

Rektor ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i totalt to perioder. På våre nettsider kan du lese mer om stillingen og rektors ansvarsområde (**legge til lenke til stillingsbeskrivelse**).

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en utviklingsorientert rektor som har:

 • en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad, og førstehåndserfaring fra universitets- og høgskolesektorens kjernevirksomhet
 • ledererfaring på høyt nivå fra kompleks kunnskapsorganisasjon og erfaring med medvirkningsbaserte prosesser
 • vist prioriterings- beslutnings- og gjennomføringsevne
 • politisk forståelse, er nytenkende og strategisk
 • administrativ kompetanse og økonomiforståelse
 • evne til å skape tillit internt, nasjonalt og internasjonalt, og som har vist evne til nettverksbygging innenfor og utenfor akademia
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

Vi tilbyr

 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljø
 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av utdanning, forskning og formidling
 • mulighet for å være med i prosessen med å rekruttere prorektorer
 • lønn som rektor etter Statens lønnsregulativ, l.pl. 90.100, kode 0214, kr 1.400.000-1.600.000 bto år år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering og rektors hovedoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen ogrekrutteringsprosessen fås ved henvendelse til HR-direktør Gro Adsen Sokn, tlf: 51 83 17 02, e-post: [email protected]

Mercury Urval bistår universitetet i rekrutteringsprosessen og interessenter kan ta uforpliktende kontakt med seniorkonsulent Silje Bolset, tlf: 975 59 049, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge. Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Rektorstillingen har stor intern og offentlig interesse. Søknad om å bli unntatt offentlig søkerliste vil derfor ikke bli tatt til følge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS