Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Seniorrådgiver ved Studieavdelingen – European University: Arqus alliansen

Søknadsfrist: 02.10.2019

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorrådgiver ved Studieavdelingen – European University: Arqus alliansen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen. Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om studieadministrativ avdeling her.

Universitetet i Bergen har fått finansiering fra EUs Erasmus+ programmet til et 3-års forpliktende samarbeid i Arqus European University Alliance . Arqus-alliansen består av Universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Padova, Lyon og Vilnius, i tillegg til Universitetet i Bergen. Dette er forskningsintensive breddeuniversitet og viktige regionale aktører, med fokus på internasjonalt samarbeid. Arqus-alliansen har som mål å etablere tett og omfattende samarbeid innen undervisning, forskning og samfunnskontakt.

Vi søker en seniorrådgiver med erfaring og engasjement for internasjonalt samarbeid innen forskning og utdanning til å støtte det strategiske arbeidet og koordinere universitetet sin deltakelse i Arqus. I stillingen ligger ansvar for innføringen og ledelsen av prosjektet ved UiB.

Stillingen er plassert ved Studieavdelingen. Avdelingen har ansvar for strategiske støttefunksjoner for faglig ledelse, kvalitetssikring av studiene, internasjonal studentmobilitet og digitale tjenester til studenter og ansatte.

Arbeidsoppgåver:

Den som tilsettes vil arbeide innenfor et bredt spekter av oppgaver relatert til Erasmus+programmet og til universitetets aktiviteter i Arqus. Seniorrådgiveren vil jobbe tett med faglig og administrativ ledelse ved universitetet sentralt, ved fakultet/institutt, samt de seks partneruniversitetene i Arqus. Stillingen vil være sentral i universitetsledelsens strategiske arbeid med oppfølging og utvikling av Arqus-samarbeidet, i tillegg til å arbeide for å styrke UiBs deltakelse i Erasmus+, og for å løfte UiBs innsats på dette feltet.

Til stillingen ligger det overordnede administrative prosjektansvaret for UiBs deltakelse i Arqus, i samarbeid med andre faglige og administrative ressurser ved UiB.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Høyere utdanning på minimum mastergradsnivå. Utdanning på doktorgradsnivå vil være en fordel.
 • Gode kunnskaper om EU generelt og EUs arbeid innen forskning og utdanning. Gjerne erfaring fra EU prosjekt; f. eks Erasmus+ eller Horisont 2020.
 • Evne til å arbeide selvstendig, strategisk og policyorientert.
 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk og engelsk.
 • Fordel med kunnskaper i andre europeiske språk.
 • Prosjektledererfaring
 • Solid kunnskap om forsknings-, innovasjons- og utdanningspolitikk, herunder EUs programmer.
 • God arbeidskapasitet, fleksibilitet, gode gjennomføringsevner, personlig egnethet, evne og vilje til samarbeid vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • En stimulerende og utfordrende arbeidshverdag ved et internasjonalt orientert universitet.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Stilling som seniorrådgjevar (kode 1364) i lønssteg 65 - 80 (for tida kr 583 900 - 813 400 ) i det statlege lønsregulativet. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse med blant annet et av markedets billigste boliglån.
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad sendes elektronisk via denne siden.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen