Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Seniorrådgiver – European University: Arqus - alliansen

Søknadsfrist: 02.10.2019

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen. Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om forskningsadministrativ avdeling her.

Seniorrådgivar – European University: Arqus-alliansen

Universitetet i Bergen har fått finansiering fra EUs Erasmus+ program til et 3-års forpliktende samarbeid i Arqus European University Alliance. Arqus-alliansen består av Universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Padova, Lyon og Vilnius, som er forskningsintensive breddeuniversitet og viktige regionale aktører. Arqus-alliansen har som mål å etablere et tett og omfattende samarbeid innen forskning, undervisning, innovasjon og samfunnskontakt.

UiB sin Forsknings- og innovasjonsavdelingen søker en seniorrådgiver med erfaring og engasjement knyttet til internasjonalt samarbeid. Forsknings- og innovasjonsavdelingen har viktige forskningsstrategiske støtteoppgaver for fagmiljø og ledelse knyttet til universitetets kjerneoppgaver innen søknader til nasjonale og internasjonale finansieringskilder, kontraktsoppfølging av forsknings- og innovasjonsprosjekter og tilrettelegger for universitetets satsninger på fremragende forskning, forskerutdanning, innovasjon, internasjonalisering og bærekraft.

Arbeidsoppgåver:

Stillingen ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen skal ha et særskilt ansvar for å koordinere UiB sin innsats i arbeidspakkene i Arqus knyttet til entreprenørskap og regionalt engasjement, impact, forskningsstøtte og karriereutvikling for yngre forskere. En sentral oppgave er å bidra i søknadsarbeid om eksternfinansierte prosjekter fra EUs programmer innen forskning og utdanning. Stillingen vil omfatte et bredt spekter av oppgaver, og vil ha et tett samarbeid med faglig og administrativ ledelse ved UiB, og de seks partneruniversitetene. Stillingen blir sentral i universitetsledelsens oppfølging og utvikling av Arqus-alliansen. Det administrative koordineringsarbeidet for Arqus er lagt til Studieavdelingen ved Universitetet i Bergen, og vedkommende vil samarbeide tett med denne stillingen.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå. Utdanning på doktorgradsnivå vil være en fordel.
 • Gode kunnskaper om EUs satsninger innen forskning og utdanning, og erfaring med å søke eksternfinansierte midler.
 • Evne til å arbeide strategisk og policyorientert.
 • Erfaring fra et eller flere av UiBs innsatsområder knyttet til arbeidspakkene.
 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk og engelsk.
 • Fordel med kunnskap i andre europeiske språk.
 • Dokumentert erfaring fra ledelse eller koordinering av internasjonal aktivitet.
 • Solid kunnskap om forsknings-, innovasjons- og utdanningspolitikk, herunder EUs programmer.
 • Stor arbeidskapasitet, god gjennomføringsevne, personlig egnethet og evne og vilje til samarbeid vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • En stimulerende og utfordrende arbeidshverdag ved et internasjonalt orientert universitet.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver (1364) i ltr 68-74 (for tiden kr. 615 900 - 691 400) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse med blant annet et av markedets billigste boliglån.
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Avdelingsdirektør, Benedicte Løseth, telefon 91603900

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Søknad sendes elektronisk via denne siden.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen