Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Inntil fire stipendiatstillinger innen innovasjon og regional utvikling

Søknadsfrist: 30.11.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil fire stillinger som stipendiat innen innovasjon og regional utvikling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet er vertsfakultetet for doktorgradsprogrammet RESINNREG i samarbeid med Fakultet for ingeniør- og naturvitskap og Fakultet for helse- og sosialvitskap. Fakultet har i tillegg et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er det ledige inntil 4 stipendiatstillinger innenfor «innovasjon og regional utvikling». Stillingene er knyttet til Fakultet for økonomi og samfunsvitskap. Stipendiatstillingene inngår i Høgskulen på Vestlandets sin nye tverrfaglige PhD-satsing «Ansvarlig innovasjon og regional utvikling».

Dette er et forskningsprogram som utforsker hvordan verdiskaping og samfunnsutvikling kan fremmes og realiseres parallelt med et grønt skifte og videreføring av velferdssamfunnet. Programmet er rettet mot både næringsinnovasjon og innovasjon i offentlig sektor. Programmets utgangspunkt er en helhetligforståelse av innovasjon der praksis, organisatoriske og teknologiske forhold, samt samfunnsmessige implikasjoner av innovasjon, gjøres til gjenstand for kritisk drøfting og analyse. Vi søker etter kandidater som ønsker å studere innovasjons-, entreprenørskaps- og regionale utviklingsprosesser.

Stipendiatene vil ha sine arbeidsplasser ved Fakultet for økonomi og samfunsvitskap. Arbeidsplassene kan være på en av campusene: Bergen, Haugesund eller Sogndal.

Aktuelle tema ved denne utlysningen er:

 • Ansvarlig grønn innovasjon
 • Innovasjonsprosesser i offentlig sektor
 • Organisering og ledelse av innovasjonsprosesser
 • Sosial innovasjon og det grønne skiftet
 • Regional utvikling, samfunnsøkonomi og grønn omstilling

Ansvars- og arbeidsområde:

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-studiet. Nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet finnes på: www.hvl.no

Varighet:

 • Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år.25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon.
 • Det vil bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha mastergrad innenfor innovasjon og entreprenørskap, organisasjon og ledelse, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanning med relevans for fagområdet innovasjon og entreprenørskap. Søkere med mastergrad innen samfunnsøkonomi, samfunnsvitenskap, sosiologi, eller humaniora kan også søke dersom det er relevant for RESINNREG fagområder.

Masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest innen 4 uker etter søknadsfristen.

Søknaden skal inneholde utkast til prosjektbeskrivelse på inntil 5 sider, der tema, problemstilling, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring for et potensielt prosjekt blir gjort rede for. Skissen vil bli brukt ved vurdering av kandidatens kvalifikasjoner. Endelig plan for stipendiatprosjektet utformes i samråd med veilederne.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglig kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og metodiske kvalifikasjoner. I tillegg vil den foreløpige prosjektbeskrivelsen tillegges stor vekt
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner vil også bli vektlagt
 • Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og i fellesskapet i forskergruppen
 • Gode samarbeidsevner er en forutsetning for å lykkes
 • Opptak krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på B for studiedelen. Søkere må beherske et skandinavisk språk godt
 • Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen
 • Søkere må legge ved en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som beskriver tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring av et potensielt prosjekt. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Stipendiatprosjektet vil bli videre utformet i samråd med veileder
 • Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet / i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen
 • Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet
 • Pliktarbeidet skal utføres ved Høgskulen på Vestlandet. Det er videre en forutsetning at den som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Haugesund/Bergen/Sogndal i tilsettingsperioden

Språkkunnskaper:

Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen. Det stilles i tillegg krav om gode muntlig og skriftlig engelsk kunnskaper.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

Søk stillingen