Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Assisterende instituttleder 50% (Institutt for maskin - og marinfag)

Søknadsfrist: 15.08.2019

Høgskulen på Vestlandet søker nå etter 2 assisterende instituttledere i 50% stilling for Institutt for maskin- og marinfag ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap.

De to assisterende instituttlederne får ansvar for hvert sitt hovedområde, 1) Utdanningsledelse eller 2) Forskningsledelse (inkl. laboratoriekoordinering). Søkerne bes spesifisere hvilket område de retter søknaden til.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN) har 5 institutt med totalt om lag 275 årsverk og 3050 studenter. Fakultetet blir ledet av en dekan som har det overordnede ansvaret for den faglige og administrative virksomheten ved fakultetet og som rapporterer til rektor.


Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt ph.d-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkerutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for maskin- og marinfag har om lag 600 studenter og 49 ansatte i Bergen og Haugesund. Mer enn 70% av de faglig ansatte har førstekompetanse, herav 7 professorer. Instituttet utdanner ingeniører og sivilingeniører. Det tilbys 5 utdanningsprogram på bachelornivå (allmenn maskin, marinteknikk, produksjonsteknikk, energiteknologi og havteknologi) og 3 på masternivå (undervannsteknologi, energi og havteknologi). Det drives med FoU innen energi, materialteknologi og havteknologi.


Instituttet har moderne laboratorier med blant annet Marinlab for testing av båter og offshore konstruksjoner, materiallab for testing av materialer, motorlab for testing av biodrivstoff, 3D –printer og skanner for rapid prototyping.
Det arbeides med å bygge opp en lab for solenergi. Det legges stor vekt på å utvikle innholdet i våre studieprogram i tett samarbeid med offentlig og privat næringsliv som er avtakere av våre ingeniører.

Assisterende instituttledere ved Institutt for maskin- og marinfag skal bistå instituttleder som har det overordnede ansvaret for instituttet og som rapporterer til dekan. Assisterende instituttleder rapporterer til instituttleder. Assisterende instituttledere kan ha arbeidsted i Bergen eller Haugesund.

Det må påregnes en god del reisevirksomhet mellom nærregionene.

Ansvars- og arbeidsområde:

Instituttleder vil i samråd med assisterende instituttledere diskutere og fordele de endelige ansvar- og arbeidsoppgavene som er knyttet til stillingene. Fordelingen vil skje på bakgrunn av kompetansen til assisterende instituttleder, og instituttets behov.

For stillingen innen undervisningsledelse vil arbeidsoppgaver som bl.a. utarbeidelse av arbeidsplaner og timeplaner, rekruttering, studieprogramrådsledelse, EVU og oppfølgning av kvalitetsarbeidet være aktuelle.

For stillingen innen forskningsledelse vil arbeidsoppgaver som bl.a. koordinering av forskergrupper, bistand under skriving av forskningssøknader, koordinering av laboratorier og ingeniører og HMS- og risikoarbeid være aktuelle.

Felles for stillingene vil arbeidsoppgaver som personalansvar for en gruppe ansatte, oppfølgning av økonomi og synliggjøring av instituttets aktivitet være sentrale arbeidsoppgaver. I tillegg kan også oppgaver som internasjonalisering og campuskoordinering inngå som del av noen assisterende instituttleders ansvarsområder

Det forventes at assisterende instituttledere bidrar til at instituttet er en attraktiv arbeidsplass, har ett godt læringsmiljø for studentene og arbeider for økt samarbeid, på tvers av enhetene i institusjonen.

Arbeidsoppgavene kan bli endret som følge av strategiske vedtak i HVL eller fakultet.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse

Høyere grads utdanning (master eller hovedfag) med relevans for stillingene, fortrinnsvis førstestillingskompetanse.

For stillingen innen utdanningsledelse vil erfaring og lederverv fra undervisning være ønskelig og vil bli vektlagt. Det er her også ønskelig med erfaring med bruk av relevante administrative verktøy for instituttledelsen.

For stillingen innen forskningsledelse er det viktig med god kjennskap til virkemiddelapparatet og erfaring og lederverv fra forskningsgrupper, laboratorier o.l. er ønskelig.

For begge stillinger gjelder:

 • Erfaring fra og kunnskap om universitets og høgskolesektoren
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk

Generelt kompetansekrav

God forståelse for Høgskolen og fakultetets sitt samfunnsoppdrag og for verdien av kontinuerlig arbeid med likestilling og mangfold i utdanningene.

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og kan påta deg ulike typer oppgaver
 • Evne til å motivere
 • Stort engasjement for å nå høgskolen og fakultetet sine ambisjoner
 • Trygg i lederrollen med vekt på samarbeid og kommunikasjon
 • Bygge tillit og relasjoner internt og eksternt
 • Evne til å tenke helhetlig
 • Løsning –og utviklingsorientert
 • Gjennomføringsevne

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som assisterende instituttleder er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1473 - studieleder.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Dekan Geir Anton Johansen, telefon +47 55 58 72 38 eller mobil +47 911 43 615

Søk stillingen