LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat i maritim organisatorisk sikkerhet

Søknadsfrist: 23.10.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Fakultetet har ca. 2780 studenter og 140 ansatte. 


Fakultetet har i dag elleve bachelorprogram og fire masterprogram. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogrammet «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» (RESINNREG) som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet.


Institutt for maritime studium (IMS) har utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og et sterkt og aktivt forskningsmiljø. Vi har 25 faste ansatte og 9 stipendiater fra ulike nasjoner og samarbeider med universiteter og forskingsinstitutter nasjonalt og internasjonalt. Forskningsaktiviteten i instituttet er i hovedsak knytt til forskningsprogrammet MarSafe. Forskerne i MarSafe samarbeider tett med næringen, og har fokus på risiko og sikkerhet i maritim næring, med hovedfokus på organisatoriske og operasjonelle aspekt knytt til styring av risiko og sikkerhet. Institutt for maritime studium holder til i Haugesund. 

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipediat innen maritim organisatorisk sikkerhet ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Ved Institutt for maritime studier, Høgskulen på Vestlandet, er det en ledig stilling som stipendiat innen organisatorisk sikkerhet, sikkerhetsledelse og beredskap ved innføring av ny teknologi innen den maritime sektoren.

Vi søker etter en dyktig og motivert doktorgradsstipendiat innen samfunnsvitenskapelig retning til å arbeide med organisatorisk sikkerhet, sikkerhetsledelse og beredskap. Noen særlig aktuelle fagområder er organisasjonspsykologi, endringsledelse og risiko- og sikkerhetsstyring. Forskningen vil være særskilt rettet mot risiko og usikkerhet ved innføring av ny teknologi, og hvordan dette kan håndteres på organisatorisk nivå i hele verdikjeden.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Høgskulen på Vestlandet. Det er en forutsetning at den som tilsettes kvalifiserer for opptak i ph.d.-programmet i Nautiske operasjoner. Den som ansettes i stillingen må søke om opptak i ph.d.-programmet i Nautiske operasjoner innen tre måneder etter oppstart i stillingen. Les mer om krav for opptak til ph.d.-programmet her 

Tilsetting kan skje for fire år, som forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt. Tilsetting for fire år forutsetter at kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved instituttet.

Arbeidsplassen er ved campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Planlegge og gjennomføre forskning ved hjelp av relevant kvalitativ og/eller kvantitativ metode.
 • Skrive vitenskapelige tekster til konferanser og fagfellevurderte tidsskrifter.
 • Aktiv deltakelse i forskningsprogrammet MarSafe og i ph.d.-programmet i Nautiske operasjoner.
 • Samarbeid i tverrfaglige miljøer med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Undervisning i 25% av stillingen dersom søker tilsettes for 4 år.
 • Det må regnes med noe reising

Kvalifikasjonskrav:

 • Mastergrad innen samfunnsvitenskapelig retning, med spesialisering innen organisatorisk sikkerhet, sikkerhetsledelse eller beredskap eller tilsvarende fagområder med relevans for stillingen. Det er krav om vektet snitt på minimum B. Søkere som ikke dekker karakterkravet kan søke dersom det kan dokumenteres at kandidaten er særlig egnet for stillingen.
 • God forståelse av organisatorisk styring, og forhold som sikkerhet, risiko, sikkerhetsledelse og beredskap.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Det kreves gode språkferdigheter i norsk (eller et annet Skandinavisk språk) og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Den som ansettes må dekke kravene til opptak i ph.d.-programmet i nautiske operasjoner. Les mer om krav for opptak til ph.d.-programmet

Søkere må legge ved en prosjektbeskrivelse på 5 -10 sider. 

Prosjektbeskrivelsen skal:

 • Ta utgangspunkt i forskningstemaet for stillingen.
 • Gi en redegjørelse av hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet, herunder mulige problemstillinger, valg av vitenskapelig metode, teori og plan for gjennomføring av prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk, og vil brukes til å vurdere søkernes kvalifikasjoner. Søknader som ikke har med en slik prosjektbeskrivelse, vil ikke bli vurdert til stillingen.

Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.

Interesserte kan ta kontakt med instituttet for å diskutere prosjektets tema i forbindelse med utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen.Ønskede kvalifikasjoner:

 • Maritim yrkeserfaring, særskilt operativ erfaring, vektlegges
 • Arbeids og/eller forskningserfaring fra sikkerhetskritiske næringer.
 • Erfaring med forskning og publisering innenfor fagområdet

Personlige egenskaper:

 • Må kunne jobbe strukturert og selvstendig.
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Interesse for undervisning og veiledning av studenter.
 • Interesse for grønn omstilling innen maritim næring.
 • Sterk motivasjon for å fullføre en doktorgrad innenfor tidsfristene og for å bidra til forskning innenfor det maritime fagfeltet.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Tilsatt under forutsetning av at du får innvilget arbeids- og oppholdstillatelse (må vurderes individuelt).

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Førsteamanuensis Hilde Sandhåland, hsa@hvl.no

2) Instituttleder Johanne Marie Trovåg, jmt@hvl.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS