LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiatstilling - forskningsprosjektet IMPECT

Søknadsfrist: 14.03.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 årsverk og 16 600 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsatte i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærarutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsatte, og tilbyr barnehagelærerutdanning, grunnskulelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.-program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud.

Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.


Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking har 160 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord.

Instituttet gir undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærerutdanningen, grunnskulelærerutdanningene (masternivå fra høsten 2017), og i bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. I tillegg gir instituttet masterutdanninger i undervisningsvitenskap og masterutdanning i barne- og ungdomslitteratur. Instituttet bidrar også i Ph.D.-programmet Danning og didaktiske praksiser.


Tilsatte på instituttet er involvert i forskning som er relevant for utdanningene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av skole- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat innen forskningsprosjektet IMPECT ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett.

Ph.d.-kandidaten vil arbeide på forskningsprosjektet IMPECT - "Linguistic Integration of Migrants with Poor Education and the Impact of Migration Testing" med seniorforskere, andre ph.d.-stipendiater og masterstudenter ved HVL. IMPECT er knyttet til forskergruppen Språk og Samfunn.

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke konsekvenser av språk- og kunnskapskrav til statsborgerskap, særlig for søkere med lite eller ingen skolebakgrunn og begrenset skriftkyndighet. Prosjektet fokuserer spesielt på årsaker til at noen grupper ikke klarer de formelle språk- og kunnskapskravene som stilles, og konsekvensene av disse kravene på motivasjon for språklæring og opplevelse av å bli inkludert i det norske samfunnet.

IMPECT benytter ulike datakilder og metoder. Prosjektet som helhet undersøker hvilke bakgrunnsvariabler som kan forklare variasjon i resultater på Norskprøven for voksne innvandrere og Statsborgerprøven og/eller Samfunnskunnskapsprøven på norsk. I tillegg benyttes data fra spørreundersøkelser, forskningsintervju med lærere og kursdeltakere i voksenopplæringen og forskningsintervju med personer som søker om norsk statsborgerskap. Den som blir ansatt, vil arbeide med utvalgte deler av dette sammensatte datamaterialet. Det er også aktuelt for ph.d.-stipendiaten å samle inn et delmateriale ut over dette, for eksempel med observasjon av undervisningspraksiser og språklæring i klasserommet for voksne innlærere med norsk som andrespråk, lite skolebakgrunn og lav skriftkyndighet. Utformingen av ph.d.-prosjektet er avhengig av kandidatens fagbakgrunn, interesser og forskningsgruppens behov. Tiltredelse er ønskelig 1. august 2021, eller så snart som mulig.

Ph.d.-kandidaten vil ha sine veiledere ved norskmiljøet ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking (ISLMT) ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) ved HVL.

Arbeidsplassen er Campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

I løpet av ansettelsesperioden skal ph.d.-kandidaten gjennomføre opplæringsprogrammet for ph.d.-kandidater og skrive en doktoravhandling i form av enten en monografi eller vitenskapelige artikler som knyttes sammen med en kappe. Som del av arbeidet mot fullført avhandling kandidaten blant annet kunne ha følgende oppgaver: Analysere statistisk og behandle kvantitative data (bakgrunnsvariabler og prøveresultater) delta i datainnsamling, behandle kvalitative data og presentere resultatene i nasjonale og internasjonale fora.

Innen tre måneder etter tiltredelse skal kandidaten ha utviklet en prosjektplan som danner utgangspunkt for opptak til ph.d.-programmet og forskerutdanningen ved HVL. Prosjektplanen skal springe ut av hovedprosjektet IMPECT, og kandidaten vil få grundig veiledning i arbeidet med å utvikle den.

En ph.d.-kandidat som har høy kompetanse i norsk (B2 eller høyere) vil tilsettes i et 4-årig opplæringsprogram for ph.d.-graden, hvorav 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon. Dette arbeidet utføres ved Høgskulen på Vestlandet. For kandidater som ikke har høy kompetanse i norsk (B2 eller høyere) vil tidsrammen for opplæringsprogrammet for ph.d.-graden være på 3 år, altså uten 25 % undervisningsarbeid. Det er videre en forutsetning at de som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved Campus Bergen i tilsettingsperioden.

Stipendiatstillingene er rekrutteringsstillinger som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet.

Kvalifikasjonskrav:

  • Søkeren må ha mastergrad/hovedfag eller tilsvarende med språkfaglig eller samfunnsfaglig innretning. Fagbakgrunn i andrespråkstilegnelse, språktesting eller sosiolingvistikk er særlig relevant for stillingen.
  • Søkeren må kunne lese engelskspråklig faglitteratur. Høy kompetanse i norsk (B2 eller høyere) er en fordel, men ikke et krav for stillingen. Søkere som ikke har tilstrekkelig kompetanse i norsk, må kunne dokumentere høy kompetanse i engelsk både skriftlig og muntlig.
  • Ph.d.-kandidaten som blir tilsatt må bli tatt opp i doktorgradsprogrammet "Studiar av danning og didaktiske praksisar" ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI). Det er en forutsetning at stipendiater fyller kravene for opptak til ph.d.-studiet. Normalt tar programmet opp bare kandidater med karakter A eller B på mastergraden. For å få opptak til ph.d.-programmet danning og didaktiske praksisar, må søkeren i tillegg ha noe kompetanse i pedagogikk/didaktikk. Det kan være at søkeren har en mastergrad med en pedagogisk/didaktisk komponent eller at masteroppgaven har tematisk relevans for opplæring eller vilkår for barns, unges eller voksnes utvikling og læring. Dersom dette ikke kan dokumenteres gjennom masteroppgaven, må søkeren dokumentere minimum 5 stp pedagogisk utdanning eller et års heltidspraksis fra pedagogisk/didaktisk arbeid. Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter tilsetting.
  • Søknad på ph.d.-stillingen skal inneholde et eget vedlegg med en prosjektskisse på inntil fem sider (i tillegg til litteraturliste) over et planlagt ph.d.-prosjekt innenfor rammene av IMPECT. Prosjektskissen skal inneholde en problemstilling, beskrivelse av teori, metode og framdriftsplan. Den vitenskapelige kvaliteten og tematiske relevansen i skissen blir vurdert av en sakkyndig komité, og prosjektskissen er sentral for rangeringen av søkere som fyller de øvrige kvalifikasjonskravene.

I arbeidet med utforming av søknad og prosjektskisse anbefaler vi søkere å ta kontakt med prosjektgruppen i IMPECT (v/ Cecilie Hamnes Carlsen, [email protected]) for avklaring av spørsmål og veiledning. Endelig prosjektskisse og plan for gjennomføring av forskerutdanningen skal være godkjent av HVL senest 3 måneder etter at man har tiltrådt stillingen.

Endelig prosjektskisse og plan for gjennomføring av forskerutdanningen skal være godkjent av høgskolen senest 3 måneder etter at man har tiltrådt stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Det vil veie positivt for søknaden om søkeren har høy muntlig kompetanse i språk som er vanlige som morsmål i gruppen som studien retter seg inn mot (voksne innvandrere med lite skolebakgrunn). Blant disse språkene er arabisk (særlig dialekter som levantinsk, sudansk eller jemenittisk), kurdisk (sorani eller kurmanji), pashto, dari, somali, tigrinja og amharisk.
  • Det veier også positivt for søknaden om søkeren har erfaring som er relevant for arbeid med gruppen som er i fokus i studien. Slik erfaring kan være at søkeren selv har flyktet til Norge eller har vokst opp i Norge med omsorgspersoner som har fluktbakgrunn, at søkeren har en bakgrunn som gir innsikt i gruppens kulturelle kontekst, at søkeren har erfaring fra arbeid med flyktninger, eller at søkeren har erfaring fra alfabetiseringsundervisning og/eller vurdering av språkferdigheter hos Spor 1-deltakere. (Vi gjør oppmerksom på at IMPECT også lyser ut en ph.d.-stilling (21/01827 / 200448) som stiller et absolutt krav om at søkeren «selv har flyktet til Norge eller at søkeren har vokst opp i Norge med foreldre eller andre omsorgspersoner som har fluktbakgrunn». Vi anbefaler derfor søkere som oppfyller dette kravet, å søke på begge de utlyste ph.d.-stillingene).

Personlige egenskaper:

Den som blir tilsatt må ha gode samarbeids- og formidlingsevner, men òg evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og være fleksibel. Høy etisk bevissthet i forskningsarbeidet er påkrevd.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og eventuelt prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. HVL er en IA bedrift.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Edit Bugge ([email protected] )

2) Professor Cecilie Hamnes Carlsen ([email protected] )

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS