LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat tilknyttet ANeED-studien - joint effort

Søknadsfrist: 27.10.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 220 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder.I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling og folkehelse, masterstudium i avansert klinisk allmennsjukepleie og master i sjukepleie - kliniske spesialitetar, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Stipendiat tilknyttet ANeED-studien (Ambroxol ved demens med Lewy legemer)

Om stillingen

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet ANeED (Ambroxol ved demens med Lewy legemer).

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på 4 år. 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid.

Det kan bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap, enten ved campus Stord, campus Haugesund, campus Bergen, campus Sogndal eller ved campus Førde, og at pliktarbeidet utføres ved HVL. Datainnsamingen vil ha base ved Helse Fonna, Haugesund, og det må regnes med noe reisevirksomehet om en ikke er ansatt ved campus i denne regionen.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Ansvars- og arbeidsområde:

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet ANeED, Pårørendestudie, arbeidspakke 2.

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke pårørende sine erfaringer ved blant annet å se effekt av aktuell testmedisin (Ambroxol) hos personer med Lewy legeme demens, og analysere hvilken effekt denne har på pårørendebelastning. Det vil bli benyttet spørreskjema, intervju og utført analyse av teknologiske hjelpemidler som smartklokke, elektroniske briller og hodebånd med sensorer brukt av både pasient og pårørende. Pårørende vil også få tilgang til en spesialtilpasset opplæringspakke, direkte knyttet mot diagnosen Lewy legeme demens, og flere andre intervensjonsstudier som eksempelvis berøringsterapi vil være en del av studien.

Stipendiaten vil inngå i forskergruppen i eldremedisin i Helse Fonna og forskningsgruppe ved HVL. Informasjon om forskergruppen og koblingen av det aktuelle prosjektet mot forskningsområder i gruppen kan gis av Ellen Svendsbø, HVL.

Prosjektleder er overlege og førsteamanuensis Arvid Rongve (Helse Fonna og UiB) og arbeidspakkeleder og hovedveileder er førsteamanuensis Ellen Svendsbø (HVL). Stillingen er finansiert av HVL.

Hovedveileder Ellen Svendsbø vil sammen med kandidaten utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen som skal knyttes til opptak ved ph.d.- utdanningen ved Helse, funksjon og deltaking ved HVL.

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-utdanningen Helse, funksjon og deltaking, HVL. Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Kandidaten skal sammen med ovedveileder utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen. Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen skal sendes senest 3 måneder etter tilsetting.

Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha relevant mastergrad fortrinnsvis i sykepleie. Kandidater med annen profesjonsutdanning innen helse- og omsorgsfag med relevant master kan bli vurdert. Det vil være en fordel med erfaring fra pårørende-arbeid, helst innen geriatri.

Søkere med IKT interesse og erfaring foretrekkes.

Arbeidserfaring fra geriatri, pårørendearbeid eller langvarig somatisk lidelse er en fordel.

Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng eller tilsvarende) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen. Mastergraden må inneholde en masteroppgave med et omfang på minst 30 studiepoeng. Masteroppgaven (evt. andre vitenskapelige arbeider) skal legges ved søknaden.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området
 • Karakter på masteroppgave (eller tilsvarende) og gjennomsnittskarakter for masterstudie, skal normalt være B eller bedre
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Erfaring med prosjektarbeid, formidling og veiledning
 • Søkere må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • IKT kunnskaper og ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide effektivt og systematisk
 • Evne til nytenking og gjennomføring
 • Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt

Tilleggskrav:

Søkere må levere en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som tar utgangspunkt i hovedprosjektskissen for ANeED-studien, og som beskriver hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet, herunder valg av tema, problemstillinger, metode og plan for gjennomføring av prosjektet. Interesserte søkere kan ta kontakt med prosjektleder Arvid Rongve eller Ellen Svendsbø for å få tilsendt hovedprosjektskissen. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige, da denne vil bli utformet sammen med hovedveileder. Ved vurdering vil søkers potensiale for forskning innen tema helse og pårørende, ha stor betydning.

Søker skal også legge ved en beskrivelse av egen motivasjon for å gå inn i en stipendiatstilling, samt en redegjørelse av tidligere fag-, forsknings- og formidlingserfaring.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-utdanningen.

Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen helse funksjon og deltakelse finnes her.

Hvordan søke på stillingen

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en bedømmelseskomité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 54, og gis automatisk lønnsutvikling i inntil 4 år med 3 % årlig stigning.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Førsteamanuensis Ellen Svendsbø, telefon: 53 49 14 61

Fagseksjonsleder Kristina Johannessen Tolås, telefon 53 49 13 99

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS