Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Stipendiat innen design av hjem og bygninger for risikoutsatte grupper

Søknadsfrist: 25.05.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for byggfag har 30 ansatte i 100 % stilling; 2 professorer, 7 førsteamanuenser, 17 høgskolelektorer, 1 stipendiat,3 ingeniører og to 20 % stillinger. Instituttet har et bachelorprogram for byggingeniører i Bergen, bachelorprogram for Bygg og anleggsingeniører i Førde og et bachelorprogram i Landmåling og eiendomsdesign i Bergen. Instituttet har også et masterprogram i Areal og Eiendom og vi leverer også kurs til andre masterprogram ved HVL. På instituttet har man ca. 600 studenter. Vi har laboratorier med moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med næringslivet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipediat innen design av hjem og bygninger for risikoutsatte grupper ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Om stillingen:

En framtidsrettet boligpolitikk legger til rette for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig. Dette inkluderer risikoutsatte grupper som eldre, personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser eller personer med rusproblemer. Ettersom risikoutsatte grupper er overrepresentert i brannstatistikken, må boliger for disse gruppene utformes for å ivareta den enkeltes behov. Det må utformes gruppespesifikke branntekniske løsninger, som kan innarbeides med velferdstekniske løsninger. Formålet med dette Ph.D-prosjektet er å undersøke hvordan branntekniske løsninger kan innarbeides i bygningsdesign.

Søkere skal legge ved et prosjektutkast på maksimum 5 sider, som beskriver tema, teori og metode, samt en gjennomføringsplan. Prosjektutkastet vil blir brukt ved vurdering av kandidatene. Det endelige prosjektet vil bli utarbeidet i samarbeid med veileder.

Stipendiaten vil være tilknyttet Institutt for byggfag ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap. Arbeidsted vil være Campus Bergen.

Arbeidsplassen er campus Bergen

Ansvars- og arbeidsområde:

Når HVL har doktorgradsprogram:

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-studiet. Nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet finnes på: www.hvl.no

Varighet:

 • Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år: 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon.
 • Det vil bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha oppnådd mastergrad i arkitektur eller byggtekniske fag, med høy relevans for det utlyste fagområdet, men kandidater fra andre fagområder kan også vurderes. Søkere skal også ha kunnskap om brukermangfold og brukerbehov i forhold til bygningsdesign, f.eks. universell utforming. Utdanning, erfaring eller utforming av bygg for risikoutsatte grupper vil være en fordel, men ikke et krav.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglig kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og metodiske kvalifikasjoner. I tillegg vil den foreløpige prosjektbeskrivelsen tillegges stor vekt. Vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning.
 • Opptak krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på B for studiedelen.
 • Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.
 • Søkere må legge ved en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som beskriver tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring av et potensielt prosjekt. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Stipendiatprosjektet vil bli videre utformet i samråd med veileder.
 • Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet / i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen.
 • Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet.
 • Pliktarbeidet skal utføres ved Høgskulen på Vestlandet. Det er videre en forutsetning at den som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen i tilsettingsperioden.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Instituttleder Arve Leiknes, tlf.: +47 55 58 76 53, [email protected]

2) Førsteamanuensis Carolyn Ahmer, tlf.: +47 971 61 299, c[email protected]

Søk stillingen