LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat - Fakultet for helse-og sosialvitskap

Søknadsfrist: 19.09.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 220 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder.I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling og folkehelse, masterstudium i avansert klinisk allmennsjukepleie og master i sjukepleie - kliniske spesialitetar, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Stipendiat knyttet til prosjekt «Veiledet egenbehandling av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) i allmennpraksis".

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % midlertidig stilling som stipendiat ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet «Veiledet egenbehandling av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) i allmennpraksis".

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-utdanning innenfor en tidsramme på 4 år. 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid.

Det kan bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap campus Bergen i tilsettingsperioden, og at pliktarbeidet utføres ved HVL.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Ansvars- og arbeidsområde:

Prosjektet "Veiledet egenbehandling av personer med kols i allmennpraksis" har et tverrfaglig perspektiv i allmennpraksis. Dette prosjektet vil ta i bruk en empowermentbasert veiledningsmodell i en strukturert oppfølging av personer med kols for å bidra til økt egenhåndtering av sykdommen. Prosjektleder er Beate-Christin Hope Kolltveit og hovedveileder er professor Marjolein M. Iversen. Stillingen er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Stipendiatstillingen er tilknyttet forskningsgruppen DiaBEST som har fokus på forskning innen diabetes og kroniske sykdommer.

Forskning i denne gruppen favner bredt og studerer hvordan personer med diabetes og andre kroniske sykdommer opplever sin hverdag og løser daglige behandlingsutfordringer ved å kombinere intervjudata og pasient-rapporterte data. Forskning i DiaBEST omfatter også intervensjonsstudier knyttet til effekt av ulike tjenestetilbud og behandlingsformer blant personer med kroniske og langvarige helseutfordringer.

Hovedveileder vil sammen med kandidaten utarbeide en detaljert plan for forskerutdanningen som skal knyttes til opptak ved ph.d.- utdanningen Helse, funksjon og deltaking.

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-studiet Helse, funksjon og deltaking.

Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Søknaden skal sendes senest 3 måneder etter tilsetting.

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Søkere må ha relevant mastergrad fortrinnsvis i sykepleie. Kandidater med annen relevant master kan bli vurdert. Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng eller tilsvarende) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.
 • Søkere må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og ferdigheter i kvantitativ metode
 • Karakter på masteroppgave (eller tilsvarende) og gjennomsnittskarakter for masterstudie, skal normalt være B eller bedre
 • Erfaring fra tidligere forskningsarbeid og vitenskapelige publisering
 • Erfaring med prosjektarbeid, formidling og veiledning
 • Arbeidserfaring fra kommune- eller helsetjenesten er en fordel
 • God IKT-kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide effektivt og systematisk
 • Evne til nytenking og gjennomføring
 • Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt

Tilleggskrav:

Søkere må levere en foreløpig prosjektbeskrivelse på maks fem sider som tar utgangspunkt i prosjektskissen for studien og beskriver hvordan søker ser for seg gjennomføringen av stipendiatprosjektet, herunder valg av tema, problemstillinger, metode og plan for gjennomføring av prosjektet. Interesserte søkere kan ta kontakt med prosjektleder Beate Christin Hope Kolltveit eller hovedveileder Marjolein M. Iversen for å få tilsendt prosjektskissen. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes i vurdering av kandidatens kvalifikasjoner og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Denne vil bli utformet sammen med hovedveileder.

Søker skal også legge ved en beskrivelse av egen motivasjon for å gå inn i en stipendiatstilling, samt en redegjørelse av tidligere fag-, forsknings- og formidlingserfaring.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-utdanningen.

Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes her.

Hvordan søke på stillingen

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Fagseksjonsleder, Johannes Haltbakk, e-post: [email protected], tlf: 55 58 56 29

2) Instituttleder Georg Førland, e-post: [email protected], tlf: 52 70 26 36

3) Hovedveileder Marjolein M. Iversen, e-post: [email protected], tlf: 55 58 55 184) Prosjektleder Beate Christin Hope Kolltveit, e-post: [email protected], tlf: 55 58 78 30

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS