Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Stipendiat - Fakultet for helse- og sosialvitskap

Søknadsfrist: 20.10.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 210 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder. I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Om stillingen

Samlet stipendiatperiode er 4 år i 100 % stilling, med 25 % av tiden som pliktarbeid knyttet til undervisning, forsking og/eller administrasjon. Pliktarbeidet fordeles over hele stipendiatperioden.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved HVL.

Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet Innovation and evaluation of eHealth solutions and work-based learning targeting health care staff in health and social care services.

Prosjektet er en del av et EU-prosjekt Erasmus + KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Sector Skills Alliances, called Digital & Innovation Skills Helix in health – The DISH Project (https://scanbalt.org/scanbalt-news/dish-project-launched-in-denmark-digital-innovation-skills-helix-in-health).

Stipendiaten vil knyttes til forskergruppen: Teknologi, helse og samfunn. I tillegg vil stipendiaten inkluderes i det norske DISH-teamet, og Senter for omsorgsforskning Vest (HVL) som er eiere av prosjektet. Det vil også bli tilrettelagt for et opphold internasjonalt hos en av DISH-partnere dersom situasjonen tillater det.

Stipendiaten sitt forskingsprosjekt skal innrettes slik at stipendiaten kvalifiserer for opptak på PhD-studiet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling (RESINNREG), under pilaren Innovasjon i offentlig sektor, se lenke https://www.hvl.no/en/studies-at-hvl/study-programmes/2020h/phdinn/

Tidlig i stipendiatperioden skal kandidaten utvikle en fullstendig prosjektbeskrivelse, som skal legges til grunn for det videre arbeidet gjennom stipendiatperioden. Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet utarbeides og sendes først etter ansettelse i stipendiatstilling. Endelig plan for gjennomføring av forskerutdanning inklusive endelig prosjektbeskrivelse skal være godkjent av Høgskulen på Vestlandet senest tre måneder etter ansettelse.

Arbeidsted vil være på en av HVL sine campus Stord, Bergen, Førde eller Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

Prosjektet skal utvikle og teste modeller for å fremme velferdsteknologi – og innovasjonskompetanse i helse og omsorgstjenestene. Prosjektet er samproduserende og det skal involveres ulike interessenter i ulike faser av innovasjonsprosjektet. PhD-kandidaten vil være sentral i et team med representanter for kommunehelsetjenesten, teknologileverandører og forskere. PhD- prosjektet vil gjøre en forskningsbasert evaluering av modellene som utvikles i DISH-prosjektet i utvalgte helseinstitusjoner innenfor DISH-prosjektets samarbeidspartnere, fortrinnsvis utvalgte kommuner på vestlandet. Stipendiaten vil undersøke nærmere hvordan helsepersonell lærer velferdsteknologi individuelt og kollektivt, og særlig hvilke kontekstuelle faktorer som hemmer eller fremmer en slik læring.

Det er utarbeidet en prosjektskisse for prosjektet, og søkere oppfordres til å ta kontakt med Professor Christine Øye for å få skissen tilsendt. Søker skal med bakgrunn i den foreliggende prosjektskisse formulere en prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider, og der søker reflekterer over hvordan evaluering kan gjøres med bakgrunn i hva som nærmere skal undersøkes. PhD-kandidaten bør skissere aktuelle teoretiske og metodiske tilnærminger. Videre utforming og presisering av prosjektet inklusive forskningsspørsmål i PhD-prosjektet vil gjøres i dialog med kandidaten som får stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Erfaring med prosjektarbeid, formidling og veiledning
  • Søkere må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
  • Evne til nytenking og gjennomføring
  • Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og samtidig bidra til fellesskapet i fagmiljøet generelt og i forskningsgruppen spesielt.

Søkere må ha oppnådd mastergrad i helsefag, sosialfag eller annet relevant område. Mastergraden kan være en femårig integrert mastergrad eller bachelor + mastergrad à 120 poeng med en masteroppgave av minst 30 studiepoeng omfang med karakteren B eller bedre (norsk karakterskala) og minst C i snitt for øvrig. Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest fire uker etter søknadsfrist.

Det er en forutsetning at søkeren fyller kravet til opptak på PhD-studiet.

Ønskede kvalifikasjoner:

Det vil bli lagt vekt på gode faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og relevante metodiske og teoretiske kvalifikasjoner. Eventuelle vitenskapelige publikasjoner vil telle positivt. Søker som har kvalifikasjoner innen forbedrings- og innovasjonsarbeid vil være en fordel.

Personlige egenskaper:

Det blir lagt vekt på å være personlig egnet til stillingen. Den som blir ansatt må ha god gjennomføringsevne og kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap. Det er viktig med gode kunnskaper og god formuleringsevne i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Tilleggskrav:

Søker skal også legge ved en beskrivelse av egen motivasjon for å gå inn i en stipendiatstilling, samt en redegjørelse av tidligere fag-, forsknings- og formidlingserfaring.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-utdanningen..

Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes på: https://www.hvl.no/forsking/forskarutdanning/.

Hvordan søke på stillingen

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, eventuell prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Christine Øye, Tlf 53 49 14 86/ 974 10 039

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS