Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Stipendiatstillinger innen by- og regionalvitenskap

Søknadsfrist: 13.09.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogram «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet.


Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og ett masterprogram.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil to stillinger som stipendiat innen by- og regionalvitenskap ved Institutt for økonomi og administrasjon

Om stillingen:

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er det ledige inntil 2 stipendiatstillinger innenfor by- og regionalvitenskap. Stillingene er knyttet til Fakultet for økonomi og samfunsvitskap. Stipendiatstillingene inngår i Høgskulen på Vestlandets sin nye tverrfaglige PhD-satsing «Ansvarlig innovasjon og regional utvikling».

Vi søker etter kandidater som ønsker å jobbe med problemstillinger innen by- og regionalvitenskap. Det vil være en fordel om kandidaten også har kompetanse innen økonometri, romlige dataanalyser og kausalt design. Denne typen kvantitativ analyse skal anvendes på problemstillinger knyttet til boligmarked, arbeidsmarked, transport og romlig mobilitet (flytting og/eller pendling).

Stipendiatene vil ha sine arbeidsplasser ved Institutt for økonomi og administrasjon, campus Haugesund.

Ansvars- og arbeidsområde:

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at man kan bli tatt opp på ph.d.-studiet. Nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet finnes på: www.hvl.no

Varighet:

 • Stipendiaten skal som hovedregel inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år.
 • 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon.

Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha mastergrad innen samfunnsøkonomi, statistikk/matematikk, økonomi og administrasjon, geografi eller annen tilsvarende utdanning.

Søkere må legge ved en foreløpig prosjektbeskrivelse på inntil fem sider, som presenterer tema, problemstilling og valg av teori for et potensielt forskingsprosjekt knyttet til MetaLearn. Denne foreløpige prosjektskissen blir brukt til vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten, og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. (Et eksempel på mal for prosjektbeskrivelse finnes her: https://www.hf.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/prosjektbeskrivelse.html). Det endelige stipendiatprosjektet vil bli utformet i tett samarbeid med veilederne etter oppstart.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglig kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og metodiske kvalifikasjoner.
 • Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og i fellesskapet i forskergruppen
 • Opptak krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på C for studiedelen. Søkere må beherske et skandinavisk språk godt
 • Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen
 • Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet / i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen. Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet
 • Pliktarbeidet skal utføres ved Høgskulen på Vestlandet. Det er videre en forutsetning at den som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund, i tilsettingsperioden.

Språkkunnskaper:

Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdato. Det stilles i tillegg krav om gode muntlig og skriftlig engelsk kunnskaper.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor Inge Thorsen, tlf. 97615582, [email protected]

2) Professor Liv Osland tlf. 91120803,[email protected]

Søk stillingen