LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Stipendiat innen finansregnskap og skatt

Søknadsfrist: 31.01.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap.


Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogram «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet.


Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og to masterprogram.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som stipendiat innen finansregnskap og skatt ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Om stillingen:

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 1 - 2 stillinger som stipendiat innen finansregnskap og skatt ved Institutt for økonomi og administrasjon, campus Bergen/Haugesund/Sogndal

Stillingen(e) er knyttet til Institutt for økonomi og administrasjon. Stipendiatstillingene inngår i Høgskulen på Vestlandet sin nye tverrfaglige PhD-satsing «Ansvarlig innovasjon og regional utvikling» eller annet relevant fagspesifikt doktorgradsprogram ved ekstern institusjon.

Stipendiatene vil ha sine arbeidsplasser ved Institutt for økonomi og administrasjon. Arbeidssted vil være på campus Bergen, Haugesund eller Sogndal.

Aktuelle fagområder ved denne utlysningen er:

 • Finansiell analyse
 • Finansregnskap
 • Økonomistyring
 • Offentlig regnskap
 • Skatte- avgiftsrett

Ansvars- og arbeidsområde:

Ansvars- og arbeidsområde:

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-studiet. Nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet finnes på: www.hvl.no

Varighet:

 • Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innen en tidsramme på 4 år
 • 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon. Det vil bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode

Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha mastergrad innen økonomi og administrasjon, eventuelt mastergrad innen revisjon og regnskap eller innen skatte- og avgiftsrett.

Masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent senest innen 4 uker etter søknadsfristen.

Søknaden skal inneholde utkast til prosjektbeskrivelse på inntil 5 sider, der tema, problemstilling, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring for et potensielt prosjekt blir gjort rede for. Skissen vil bli brukt ved vurdering av kandidatens kvalifikasjoner. Endelig plan for stipendiatprosjektet utformes i samråd med veilederne.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

Faglig kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og metodiske kvalifikasjoner. I tillegg vil den foreløpige prosjektbeskrivelsen tillegges stor vekt. Eventuelle vitenskapelige publikasjoner vil også bli vektlagt

Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og i fellesskapet i forskergruppen

Gode samarbeidsevner er en forutsetning for å lykkes

Opptak krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven og et gjennomsnitt på B for studiedelen. Søkere må beherske et skandinavisk språk godt.

Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet/i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet. Pliktarbeidet skal utføres ved Høgskulen på Vestlandet. Det er videre en forutsetning at den som blir tilsatt, har arbeidsplassen sin ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Haugesund/Bergen/Sogndal i tilsettingsperioden.

Språkkunnskaper:

 • Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen. Det stilles i tillegg krav om gode muntlig og skriftlig engelsk kunnskaper.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Assisterende instituttleder Tone Merete Brekke, Tlf. 52 70 27 41, [email protected]

2) Instituttleder Tom Skauge, Tlf. 55 58 77 30, [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS