LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Postdoktor - Fakultet for helse-og sosialvitskap

Søknadsfrist: 03.01.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for velferd og deltaking er vi omkring 90 ansatte og 1300 studenter fordelt på studiestedene Bergen og Sogndal. Vi tilbyr bachelorutdanninger i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, og tverrfaglige masterutdanninger i samfunnsarbeid og psykisk helse- og rusarbeid. Vi har også flere etter- og videreutdanninger. Forskningen ved instituttet er flerfaglig og retter seg mot hele det helse – og sosialvitenskaplige feltet. Både forskning og undervisning ved instituttet har sosial deltakelse som kjerneverdi. Det gjelder deltakelse gjennom involvering av tjenestemottakere, samt deltakelse i sivilsamfunnet, arbeidslivet og i egen individuell prosess.

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig åremålsstilling i som postdoktor ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Postdoktorstillingen er knyttet til Institutt for velferd og deltaking og forskningsprosjektet Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds (HoMi), som er finansiert av Norges Forskningsråd.

Postdoktorstillingen har en tidsramme på 2 år, og har som hovedmål å kvalifisere for videre arbeid i vitenskapelige stillinger.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt har arbeidsplass ved Institutt for velferd og deltaking, ved Campus Bergen, i tilsettingsperioden.

Den som tiltrer stillingen vil bli en del av forskningsgruppen Samfunnsarbeid.

Tiltredelse etter avtale.

Ansvars- og arbeidsområde:

Postdoktoren vil være en del av forskerteamet som utforsker beslutningsfatting når barn matches med fosterfamilier. Sentrale forskningsspørsmål handler om hvordan ‘kontinuitet i omsorg’ kan ivaretas i barnets beste vurderinger for barn med migrasjonsbakgrunn som skal bo i fosterhjem, og hvilken rolle som tillegges barnets kulturelle bakgrunn i slike beslutningsprosesser. Postdoktoren vil delta aktivt i datainnsamlingen i Norge, samt bidra til innsamling av data i Sverige dersom situasjonen tillater det. Postdoktoren forventes å bidra aktivt også i analysearbeid og publikasjoner, (2-3) herunder publikasjon om implikasjoner for policy/praksis og/eller teori. Postdok-publikasjonene vil bli skrevet sammen med andre forskere i teamet. Det forventes at postdoktoren bidrar i formidling av funn og organisering av seminarer, og vil kunne bli gitt enkelte prosjektadministrative oppgaver.

Om HoMi prosjektet

HoMi prosjektet undersøker hvordan det å vokse opp fosterhjem påvirker deltakelsen og livskvaliteten til barn med migrasjonsbakgrunn. Vi vil 1) sammenligne juridiske og politiske føringer for hvordan 'kontinuitet i omsorg' forstås og ivaretas i seks europeiske land, 2) utforske barnevernsarbeidere og tidligere fosterbarn sine oppfatninger av hvordan kulturell bakgrunn vektlegges, når barn blir matchet med fosterforeldre, 3) undersøke hvordan 'kontinuitet i omsorg 'og ‘hjem’ er gjenstand for forhandlinger i hverdagen til barn med migrasjonsbakgrunn og deres fosterforeldre, 4) utvikle teori og skissere implikasjoner for politikk og praksis.

Gjennom FNs barnekonvensjon er staten forpliktet til å sikre 'kontinuitet i omsorgen' for barn som plasseres utenfor hjemmet. Kontinuiteten skal ivaretas både med hensyn til relasjon til voksne og etnisk, kulturell, religiøs og språklig tilhørighet (UNHCR, art.20). Kritikere hevder at barnevernet mangler kulturell sensitivitet; at barns kulturelle rettigheter og behov ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til. Forskning tyder imidlertid på at det også kan oppstå utfordringer dersom barnets kulturelle bakgrunn tillegges for stor vekt og andre hensyn mistes av syne. HoMi aktualiserer således spørsmål knyttet til hvordan velferdsstater håndterer og styrer kulturelt mangfold. Vi spør: Hvordan er idealet om 'kontinuitet i omsorg' for barn med migrasjonsbakgrunn definert av politiske myndigheter, vektlagt av barnevernsarbeidere når beslutninger fattes og gjenstand for forhandlinger i hverdagslivet til barn og fosterforeldre? Politiske føringer i seks forskjellige land analyseres og sammenlignes, for å få frem likheter og forskjeller som kan ha betydning for barns situasjon i fosterhjem. Videre vil Norge og Sverige være caseland for å utforske i dybden beslutningsprosesser og barn og omsorgspersoners erfaringer. Det omfattende kvalitative feltarbeid i case-landene vil bestå av vignettbaserte fokusgrupper og individuelle intervjuer med barnevernsarbeidere og tidligere fosterbarn, og undersøkelse av barn og fosterforeldres erfaringer ved hjelp av ‘photo-elicitation’ og narrative intervjuer. Basert på den empiriske kunnskapen som produseres i prosjektet, har HoMi som mål å formulere anbefalinger for policy og praksis og bidra til teoriutvikling.

HoMi ledes av Milfrid Tonheim, Professor i sosialt arbeid ved IVD og Forsker I ved NORCE Samfunn. Tonheim er også leder for arbeidspakken postdoktoren inngår i.

Prosjektet eies av NORCE samfunn. NORCE er et av Norges største forsknings-institutter. Samfunnsavdelingen i NORCE har om lag 90 forskere med arbeidssted i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø/Alta og Oslo, og driver forskning innen fagområder som velferd- og helsetjenester, arbeidsliv, omstilling i offentlig sektor, og klima, miljø og bærekraft.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Søker må ha oppnådd ph.d. grad innen samfunnsvitenskap eller sosialfag, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stillingen.

Erfaring med og vitenskapelige publikasjoner fra barneverns- og/eller migrasjonsforskning vil vektlegges. Kunnskap om skjønnsutøvelse og beslutningsfatting i barnevernet vil særlig vektlegges. Søkere må i tillegg ha kvalifikasjoner i bruk av kvalitativ metode. Tidligere erfaring med bruk av vignetter, fokusgrupper og individuelle intervju i forskning er en fordel.

Kandidaten må ha gode norskkunnskaper og/eller beherske et annet skandinavisk språk. Norsk og svensk blir benyttet i kommunikasjon i prosjektgruppen og i datainnsamlingen.

I tillegg må kandidaten ha gode ferdigheter i skriftlig og muntlig engelsk.

Personlige egenskaper

  • har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
  • motivasjon og entusiasme for prosjektets tema og forskning generelt
  • kan arbeide målrettet, strukturert og selvstendig
  • kan samarbeid med andre i alle deler av forskningsprosessen

HoMi prosjektet vektlegger kulturelt mangfold og vi oppfordrer kvalifiserte søkere med migrasjons- og/eller minoritetsbakgrunn til å søke.

Søkere bes om å utforme en foreløpig prosjektskisse med utgangspunkt i rammene som er lagt i HoMis overordnede prosjektplan. Skissen bør inneholde forslag til forskningsspørsmål som kan belyse de overordnede problemstillingene i WP2, en kortfattet forskningsgjennomgang, en redegjørelse av metodisk tilnærming og potensielle metodiske/etiske utfordringer, og framdrifts- og publiseringsplan. Skissen skal være maks fem sider (inkl. referanser), med skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1, og være skrevet på engelsk. Skissen vil primært bli brukt til å vurdere kandidatens kvalifikasjoner, og vil derfor ikke være den endelige planen for arbeidet.

Ved bedømmelse av søknader blir hovedvekten lagt på innleverte vitenskapelige arbeider og prosjektskissen, samt gjennomførbarhet av forslag til publikasjoner. Søknadsbrevet bør beskrive forskningsinteresser og motivasjon for stillingen. Ta kontakt med prosjektleder for å få tilsendt prosjektbeskrivelsen til HoMi (se under for kontaktdetaljer).

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 10 stk.), prosjektskisse, fullstendig publikasjonsliste, relevante attester og vitnemål og karakterutskrifter for avlage grader samt kontaktinformasjon til 2 referanser. Søknadsbrevet bør beskrive forskningsinteresser og motivasjon for stillingen

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju . Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som postdoktor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1352 postdoktor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Prosjektleder Milfrid Tonheim +47 55 58 59 44 / +47 416 22 079

2) Instituttleder Svanaug Fjær +47 55 58 57 53 /+47 918 89 744

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS