Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Hovedlærer lyd - Den norske filmskolen

Søknadsfrist: 12.06.2020

Høgskolen i Innlandet

Den norske filmskolen (Dnf) ligger til Høgskolen i Innlandet (HINN), og har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.


Dnf er Norges nasjonale filmutdanning. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at våre utdanninger skal tilføre bransjen dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere samt bidra til å utvikle den norske og skandinaviske filmbransjen i møtet med fremtidens mediehverdag.


Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet er lokalisert i Oslo.

Om stillingen

 • Kunstfaglig undervisningsstilling på lydlinjen
 • 100 % stilling, 4-årig åremål for perioden 01.08.2020 - 31.07.2024.
 • Det er anledning til å søke deler av stillingen
 • Arbeidsstedet er Lillehammer. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Se her for mer informasjon om bachelorstudiet i lyd.

Arbeidsoppgaver

Beskrivelse av ansvar/myndighet som ligger til stillingen:

 • Medansvar for å definere linjens plass innenfor Den norske filmskolens fagportefølje
 • Jobbe tett med Dnf´s ledelse for å tilrettelegge linjeundervisning, fellesøvelser, workshops og evalueringer
 • Sikre studentenes faglige og kunstneriske utvikling

Videre skal hovedlærer lyd kunne:

 • Undervise innen fagrelaterte emner for alle linjer ved Den norske filmskolen
 • Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre studiet på linjen samt linjens deltakelse i fellesproduksjoner og workshops
 • Være hovedveileder for egne studenter og biveileder for andre linjers studenter etter behov
 • Delta i faglige workshops og diskusjoner med skolens øvrige fagansatte
 • Være med å utvikle nytt faglig innhold for lydstudiet spesifikt og for bachelorstudiet på et overordnet plan

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Faglig kompetanse og erfaring

Stillingen krever kunstfaglig kompetanse som professor eller førsteamanuensis, enten som formalkompetanse på kunstfaglig grunnlag eller dokumenterbar profesjonell og kunstnerisk erfaring. Førstelektor eller høgskolelektor kompetanse kan bli godkjent, dersom profesjonell ogpedagogisk praksis samt annen relevant erfaring tilsier at søker er kvalifisert.

Søker må kunne dokumentere omfattende arbeid innen fagområdet, innen fiksjonsproduksjon for spillefilm/fjernsynsdrama og kjennskap til den nyeste teknologiske utviklingen innen filmproduksjon, etterarbeid og distribusjon.

Dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, er et krav, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre godkjent praktisk-pedagogisk kursopplegg innen 2 år etter ansettelse.

For mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Annen kompetanse

 • IT-kunnskaper på brukernivå vil bli tillagt vekt.
 • Det er nødvendig å beherske norsk (eller et skandinavisk språk) og engelsk, muntlig og skriftlig.

Personlig kompetanse

Gode evner til

 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Relasjons- og nettverksbygging
 • Fleksibilitet og selvstendig arbeid

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Om søknaden

Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe til høyre i annonseteksten.

 • Søker bes om å skrive søknad som presenterer kunstnerisk produksjon og kunstnerisk utviklingsarbeid samt utfyllende CV.
 • Søker bes også dokumentere pedagogisk utdanning og erfaring og eventuelt arbeid med pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Søker skal sende med 3 faglige arbeider/verk etter eget valg (f.eks. spillefilm, TV-serie, o.l.) som ønskes vurdert sammen med søknaden. Verkene skal legges inn elektronisk som vedlegg eller som lenker til søknaden. Det er en fordel om disse verkene akkompagneres av korte tekster som beskriver hvordan søkeren har bidratt til verkenes kunstneriske utvikling og tilblivelse.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en ledende filmskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013 professor1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Spørsmål om stillingen

Kontakt:

 • Dekan Karin Julsrud, mobil +47 91882492

Søk stillingen