Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap

Søknadsfrist: 08.11.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering i nær framtid.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk
(LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk), realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 280 ansatte.

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det fra 01.08.2021 ledig 2 faste stillinger som Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap

Om Institutt for humanistiske fag

Institutt for humanistiske fag leverer undervisning i barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, praktisk-pedagogisk utdanning, årsstudier i engelsk og norsk, norsk språk og kultur for internasjonale studenter, lektorprogram i språkfag og masterprogrammene Kultur- og språkfagenes didaktikk, Digital kommunikasjon og kultur og Tilpasset opplæring. Instituttet bidrar også med undervisning og veiledning i bioetikk på master i næringsrettet bioteknologi og på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Instituttet driver stor ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av barnehagelærere og lærere i skolen.

Instituttet har også omfattende forsknings- og formidlingsaktivitet, og de ansatte deltar i følgende forskergrupper: Litteratur og litterasitet, Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk, Korpuslingvistikk, Andrespråksdidaktikk – nasjonale og globale perspektiver og Diversity in Education.

Instituttet har 66 ansatte fordelt på tre fagområder: norsk, engelsk og religion, livssyn og etikk. Instituttet har 14 professorer/dosenter, 25 førsteamanuenser/førstelektorer, 15 høgskolelektorer og 12 stipendiater.

Om stillingene

Ved Institutt for humanistiske fag er det ledig 2 faste 100% stillinger som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap. Stillingene er ledige fra 01.08.2021.

Ansvar og oppgaver

 • Til stillingene knytter det seg forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid i tråd med høgskolens gjeldende rammer og strategier.
 • Stillingene kan bli tildelt undervisning ved alle høgskolens utdanninger hvor norskfaget inngår.
 • Noe av undervisningen vil medføre reiser til samlinger og praksisplasser i distriktet.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingene ved behov.

Kvalifikasjoner

Formal- og erfaringskompetanse

 • For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må ha doktorgrad i nordisk språkvitenskap, med avhandlingsemne innen norsk språk. For søkere uten doktorgrad og med kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, må de vitenskapelige arbeidene omhandle emner innen norsk språk.
 • Kompetansen må være relevant for norsk språk som studie- og undervisningsfag.
 • Blant søkere med like sterke kvalifikasjoner vil søkere med forskningskompetanse i språkdidaktikk og skriftkyndighet/skriftkultur bli foretrukket.
 • Søkere med bred og dokumenterbar språkdidaktisk kompetanse vil bli foretrukket.

Pedagogisk kompetanse

 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse, er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt.
 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet.
 • Den som tilsettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

IKT

 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT.
 • Generelt gode IKT-ferdigheter
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Søkere må kunne dokumentere meget god kommunikativ kompetanse i norsk språk, i begge målformer.

For mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse, kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert, foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav, slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling.
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 15 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktisk-pedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

 • Assisterende instituttleder Anne Skaret, Tel: +4762517681, Mob:+4748218119 , e-post: [email protected]

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013 Professor/ 1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS