Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Stipendiat i miljøpsykologi og innovasjon

Søknadsfrist: 26.05.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen er knyttet til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Ph.d.-program Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP).

Stillingen er 3-årig, 100 %. Avhengig av stipendiatens ønske og kompetanse og fakultets undervisningsbehov, kan stillingen bli omgjort til 4 år med 25 % pliktarbeid.

Stillingen har fullført doktorgrad som siktemål og forutsetter opptak til doktorgradsprogrammet INTOP. Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest innen tre måneder etter tiltredelse.

Ph.d-prosjektet skal omhandle tema "Friluftssykehus som helsebygginnovasjon". Det forventes at den som ansettes, skal være en del av INTOPs stipendiatgruppe og bidra faglig i stipendiatmiljøet.

Kontakt:

Om prosjektet

Friluftssykehus som helsebygginnovasjon

Innovasjonen friluftssykehus er en arkitekttegnet hytte like ved ordinære sykehus, som gir pasienter og pårørende tilgang til natur og rom i naturmaterialer, med mål om å bedre kvaliteten på sykehusoppholdet deres. Stipendiatprosjektet vil være et tredelt POE-prosjekt (post occupancy evaluation) der friluftssykehuset studeres gjennom å: 1) Identifisere hensikt, ideer og teoretisk/ empirisk rasjonale bak friluftssykehus, 2) undersøke innovasjonsprosessen og suksessfaktorer for bruk, og 3) evaluere bruk og resultater av friluftssykehus blant pasienter, pårørende og helsepersonell. Prosjektet vil ha både en kvalitativ og en kvantitativ tilnærming. Det skal utføres dybdeintervjuer med initiativtakere, pasienter, pårørende og ansatte, etter fortolkende fenomenologisk analyse (IPA). Det skal også utvikles statistikk over typer bruk og brukergrupper.

Faglig sett skal doktorgradsarbeidet ligge i skjæringspunktet mellom miljøpsykologi og innovasjon i offentlig sektor. Stillingen innebærer innovasjonsforskning på natur og naturmaterialer i helsebygg, gjennom bruk av friluftssykehus. Friluftssykehuset ved Rikshospitalet vil være hovedcase, men aktører ved andre friluftssykehus og pågående byggeprosesser for friluftssykehus vil inviteres til samarbeid. Stipendiaten vil inngå i forskningssamarbeid med forskningsgruppen for friluftssykehus og Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Rikshospitalet OUS.

Et viktig mål vil være å spre resultater om gode arbeidsmåter og bruk av friluftssykehus, siden det er planer om å bygge dette ved flere av landets sykehus.

I tillegg til samarbeidet med Rikshospitalet, ønskes det at stipendiaten oppretter samarbeid med organisasjonen Sykehusbygg i Norge, Sykehuset Innlandet, og det internasjonale miljøet for forskning på helsebygg, særlig Center for Healthcare Building Research ved Chalmers University of Technology i Sverige. Stipendiaten oppfordres til å søke opptak til den nordiske forskerskolen i innovasjon, NORSI. Stpendiaten vil for øvrig være del av stipendiatmiljøet ved INTOP.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

 • Mastergrad i psykologi eller profesjonsstudiet i psykologi. Mastergrad må være 120 stp., inkludert masteroppgave på minimum 30stp. Karakter B eller bedre er normalt påkrevd. Søkere som har mastergradsutdanning fra utenlandsk utdanningsinstitusjon må legge ved godkjenning av utenlandsk høyere utdanning fra NOKUT (se: www.nokut.no/tjenester/godkjenning-av-utenlandsk-hoyere-utdanning/).
 • Forskningserfaring utover masteroppgaven er en fordel, men ingen betingelse.
 • God fremstillingsevne på norsk, muntlig og skriftlig. Norsk (skandinavisk) er helt nødvendig pga. kvalitativ datainnsamling. Må i tillegg kunne lese faglitteratur og skrive faglige bidrag på engelsk.
 • Generelt god IT-kompetanse. Evne til å anvende Office-pakke er nødvendig. I tillegg er det ønskelig med erfaring i bruk av relevante metode-verktøy/-programmer (f.eks. MAXQDA, SPSS)
 • Erfaring med bruk av friluftsykehus eller spesiell natur/ arkitektur som et element i terapi er ønskelig.

Personlig kompetanse

 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet så vel som evne til å samarbeid om forskningsoppgaver.
 • Gjennomføringsevne.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden skal inneholde

 • Prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan (5-7 sider) for arbeidet som skal utføres, der faglig relevans og ulike utfordringer og muligheter i prosjektet blir skissert. Stipendiaten som blir ansatt vil i samarbeid med veileder utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse som grunnlag for opptak på ph.d.-programmet.
 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring. Fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema.
 • Annet arbeid som vurderes som relevant for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode 1017 Stipendiat etter Statens lønnsregulativ, startlønn kr 479 600 pr. år. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bla.a. gir gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt arbeidsmiljø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger

Søk på stillingen