LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Stipendiat i innovasjon i offentlig sektor

Søknadsfrist: 07.12.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen er faglig knyttet til Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier på Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og ph.d.- programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP). Stillingen er 4 år med 25 % undervisningsplikt. Avhengig av fakultetets behov og stipendiatens kvalifikasjoner og ønsker, kan ansettelse foretas i 3-årig stilling, 100% uten undervisningsplikt.

Stillingen skal ha en doktorgrad som siktemål. Ph.d.-prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskergruppene Rettsutvikling og EUGLOB. Stipendiaten forventes å delta aktivt i fagmiljøet ved instituttet og stipendiatgruppen ved INTOP.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Instituttleder Cathinka Vik, tel.: +47 62 43 05 23, e-post: cathinka.vik@inn.no
 • Ph.d.- leder Martin Rønningen, tel.: +47 61 28 83 18, e-post: martin.ronningen@inn.no

Om prosjektet

Vi lyser ut en stipendiatstilling for å utforske problemene som oppstår når en religiøs bevegelse ekspanderer fra opprinnelseslandet til et land hvor sakramentet er ulovlig. I slike situasjoner, hvordan regulerer norske offentlige myndigheter religiøse tjenester på en måte som fremmer sameksistens og forhindrer konflikt? 

Relevante spørsmål kan være:

 • Har den kombinerte dynamikken av variasjon, differensiering og rekonfigurasjon en teologisk, organisatorisk og rituell innvirkning?
 • Hvilke endringer kan sees i ritualer og symboler, forårsaket ikke bare av internasjonalisering, men av innsnevringer gitt ved lov?
 • Kan det observeres endringer i religiøse bevegelsers opprinnelse på jakt etter sosial legitimitet og juridisk samsvar?
 • Med data fra andre europeiske land egnet for sammenligning, hvordan kan talsmenn og beslutningstakere sørge for å bidra til sameksistens, og ikke til en konflikt?

Søkeren skal legge ved en prosjektskisse (se nærmere beskrivelse under "Hvordan søke"). Prosjektskissen spiller en viktig rolle i å vurdere søkere og skal vise hvordan prosjektet vil føre til en vellykket gjennomføring av en doktorgrad innen tre år. Den som ansettes skal utarbeide en komplett prosjektskisse som danner grunnlag for opptak til ph.d.-programmet i samarbeid med veileder. 

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Mastergrad innen relevante fagområder (for eksempel samfunnsvitenskap, religionsvitenskap, rettsvitenskap) som kvalifiserer for norsk ph.d.- utdanning.
 • Høgskolen i Innlandets ph.d.-forskrift stiller følgende kvalifikasjonskrav: 2-årig/120 stp. mastergradsutdanning inkludert masteroppgave på minimum 30 stp. Mastergraden skal normalt ha gjennomsnittskarakteren B eller bedre.
 • Søkere som har masterutdanning fra utenlandsk utdanningsinstitusjon, må legge ved godkjenning av utenlandsk høyere utdanning fra HK-dir. 

Videre legges det vekt på at søker:

 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • viser solid teoretisk innsikt og interesse
 • behersker nødvendige IKT-verktøy og programvare for PC, som skal benyttes i ph.d.-utdanningen og i undervisningsarbeidet

Språk:

 • God fremstillingsevne på norsk, svensk eller dansk, muntlig og skriftlig, er et krav da stipendiaten forventes å kunne sette seg raskt inn i norsk offentlig regelverk innen prosjektets forskningsområde og tematikk. Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i et skandanavisk språk er viktig også i forhold til undervisningsoppgaver.
 • Søkeren bør beherske engelsk godt fordi publisering og formidling fra ph.d.- prosjektet i høy grad bør skje på engelsk.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten. I tillegg vil følgende bli vektlagt: kvalitet på prosjektbeskrivelsen, dokumenterte selvstendige forsknings- og utviklingsarbeider eller praksis relevant for prosjektet.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Hvordan søke

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med en kort oversikt over søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.
 • Prosjektskisse (maks. 8 sider,) med følgende elementer: presentasjon av tema og beskrivelse av prosjektets relevans, forskningsspørsmål og eventuelle hypoteser, teoretisk tilnærming på det aktuelle feltet, metodisk tilnærming og skisse til fremdriftsplan. Prosjektskissen må skrives på norsk, svensk eller dansk. Prosjektskissen spiller en viktig rolle i å vurdere søkere og skal vise hvordan prosjektet vil føre til en vellykket gjennomføring av en doktorgrad innen tre år. Den som ansettes skal utarbeide en komplett prosjektskisse som danner grunnlag for opptak til ph.d.-programmet i samarbeid med veileder. 
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring (fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema).
 • Karakterutskrifter og vitnemål (A certified English translation of all educational documents is required unless the documents are in Norwegian/Swedish/Danish.) Norske søkere bes laste opp via vitnemålsportalen, velg å vise studieresultater for grad og emner.
 • Publikasjonsliste.
 • Navn og kontaktopplysninger til to referanser.
 • Annet arbeid som vurderes som relevant for søknaden.

Vedlegg lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle vedlegg er lastet opp. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen.

Formkrav til prosjektskisse:Innenfor beskrivelsen av forskningsområdet og stipendiatstillingens innhold, må søkere til stipendiatstillingen utarbeide en prosjektbeskrivelse inklusiv et forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet kan gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 5 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

For mer informasjon om stillingen kontakt: 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1017 stipendiat etter Statens lønnsregulativ. 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS