LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Stipendiat - FAITHED

Søknadsfrist: 15.02.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag),
utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Stipendiat i prosjektet Ikke-formell trosopplæring, offentlig skole og religiøse minoriteter i Norge (FAITHED)

Vil du være med å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og for profesjonsutøvelse i barnehage, skole og andre læringsarenaer?

Om stillingen

Ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk utlyses én midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i prosjektet Ikke-formell trosopplæring, offentlig skole og religiøse minoriteter i Norge. Stillingen er ledig fra 01.08.2022. Stipendperioden er på tre år. Stipendiatene vil ha arbeidsplass på Hamar.

Doktorgradsstipendiatstillingen inngår i prosjektet Non-formal faith education, the public school, and religious minorities in Norway (FAITHED) som er finansiert av Norges Forskningsråd. Doktorgradsstipendiatstillingen er knyttet til ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Stipendiatenes prosjekter skal bidra til ph.d.-programmets overordnede siktemål om å styrke kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i barnehage, skole og andre læringsarenaer, som kulturskoler. Lærerutdanning er en sentral profesjonsutdanning ved Høgskolen i Innlandet. De integrerte lærerutdanningene, barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor- og faglærerutdanninger, danner et primært fokus for doktorgradsprogrammet. Disse lærerutdanningene kjennetegnes av sterke relasjoner mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis og av tverrfaglige og flerfaglige dimensjoner på tvers av fag og disipliner. Fag- og forskningsmiljøet som understøtter doktorgradsprogrammet med veiledning og forskerutdanningskurs, består av en rekke professorer og førsteamanuenser innenfor de relevante fagområdene. For tiden er det mer enn 40 stipendiater på programmet.

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og at doktorgradsutdanningen gjennomføres innenfor dette programmet. Søkere som allerede har oppnådd kompetanse på doktorgradsnivå, vil ikke bli prioritert.

En doktorgradsutdanning forutsetter aktiv deltakelse i et forskningsmiljø, og doktorgradsprosjektene skal derfor innrettes mot et fagområde som støtter opp under ph.d.-programmet og der fakultetet har en aktiv forskningsgruppe. Søkerens prosjekt skal knyttes til forskningsgruppen Diversity in education.

Om forskningsområdet og stipendiatstillingenes innhold

FAITHED-prosjektet studerer barn og unge med bakgrunn i religiøse minoriteter i Norge og deres forhold til religionsundervisning i eget trossamfunn og i offentlig skole. Prosjektet konsentrerer seg om de to største religiøse minoritetene i Norge, muslimske menigheter og Den katolske kirke. Disse har også mange medlemmer med migrasjonsbakgrunn. Geografiske forskjeller er et viktig perspektiv. Mye forskning om minoriteter i Norge har vært konsentrert om storbyer. Prosjektet vil samle data både fra Østlandet og Vestlandet, og både fra storby og landsbygd.

Doktorgradsprosjektet skal være en empirisk studie innenfor disse rammene og bidra til å besvare ett eller flere av følgende forskningsspørsmål: Hva karakteriserer trosopplæringen i disse trossamfunnene? Hvordan forstår og forhandler barna og de unge selv forholdet mellom denne undervisningen og KRLE-undervisningen i den offentlige skolen? Hvordan møter skolen elever fra religiøse minoriteter? Og hva tenker elever i offentlig skole om religions- og livssynsmangfold?

Det er ønskelig at doktorgradsprosjektet fokuserer på den offentlige skolen. Søkere må ha god forståelse av norsk språk og norsk skole. Relevante faglige bakgrunner kan for eksempel være religionsvitenskap, pedagogiske fag med vekt på religionsdidaktikk, teologi, filosofi, sosiologi eller sosialantropologi.

Prosjektbeskrivelse

Søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse inklusiv et detaljert forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet skal gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektets tema må ligge innenfor beskrivelsen som er gitt i avsnittet ovenfor. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 5 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

Kvalifikasjonskrav

For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha:

A. Lærerutdanning og mastergrad (hovedfag) i ett av programmets fagområder

eller

B. Mastergrad (hovedfag) i pedagogiske fag (for eksempel master i tilpasset opplæring, master i barnehagepedagogikk eller master i pedagogikk) eller i fagdidaktikk med fordypning i ett av lærerutdanningsfagene som inngår i programmet (for eksempel master i kultur- og språkfagenes didaktikk eller master i samfunnsfagsdidaktikk.)

Søkeren må ha en sterk faglig bakgrunn og vise solid teoretisk innsikt og interesse. For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon skal gjennomsnittskarakter på mastergradsstudiet normalt være B eller bedre. I tilfeller hvor hele eller deler av utdanningen er godkjent med bruk av karakterene bestått/Ikke bestått, tas søkerne opp etter individuell vurdering.

Søkere som ikke har lærerutdanning eller som har andre mastergrader (hovedfag) enn de som normalt er godkjent som grunnlag for opptak til programmet, kan tas opp etter særskilt vurdering. Det samme kan gjelde søkere med svakere karaktergrunnlag enn det som normalt kreves for opptak. Disse søkerne må dokumentere som meget sannsynlig at de vil kunne gjennomføre et doktorgradsstudium.

Det er et krav om god fremstillingsevne på norsk/svensk/dansk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Videre legges det vekt på at søker:

 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg sendes elektronisk.

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev. Det er et eget felt i skjemaet der selve søknaden om stillingen legges inn i form av et brev. I brevet skal kandidaten oppgi tema for prosjektet, beskrive egen bakgrunn og motivasjon for stillingen.
 • utfyllende CV med relevant utdanning og erfaring
 • prosjektbeskrivelse
 • søknad om opptak på Ph.d. program (se under "Opptak og oppstart")
 • kopi av vitnemål og attester
 • eventuell publikasjonsliste
 • eventuell annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Vedlegg lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle vedlegg er lastet opp. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp, vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.

Godt arbeidsmiljø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1017, stipendiat i Statens lønnsregulativ

Kontaktinformasjon

For mer informasjon besøk programmets nettsider eller ta kontakt med:

 • Ph.d.-rådgiver, Sevika Stensby, tlf. 62 59 79 25, epost: [email protected]
 • Leder for ph.d.-programmet, professor Lise Iversen Kulbrandstad, tlf. 62 51 72 16, epost: [email protected]

For spørsmål i forbindelse med prosjektet og prosjektbeskrivelsen, kontakt prosjektleder Anders Aschim, tlf. 62 51 76 50 eller epost: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS