LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Stipendiat – Samfunnsvitenskapelige perspektiver på «Digital Barndom»

Søknadsfrist: 30.11.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen har fullført doktorgrad som siktemål og forutseter opptak til doktorgradsprogrammet "Helse og velferd" (under akkreditering). Utdanningen innen helse og velferd er utviklet for å dekke forskerutdanningsbehov ved høgskolen og Sykehuset Innlandet.

Stipendiaten vil knyttes til ph.d.-utdanningen Helse og Velferd, og er normert til tre (3) års fulltidsstudier og omfatter et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning, alternativt 4 år med 25% pliktarbeid.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest innen tre måneder etter tiltredelse.

Om doktorgradsarbeidet

Prosjektet er knyttet til forskergruppe Barn og Unges Oppvekst og Sosialisering (BUOS).

Prosjektet, Den digitaliserte barndommen, er en del av en samtidsrettet forskningsagenda der kvalitativt fortolkende metoder benyttes for å undersøke hvordan skjermbruk former barn og unges oppvekst og sosialisering. Fremfor å forstå den digitaliserte barndommen som naturgitt og å lære barn digitale mestringsteknikker, benyttes samfunnsvitenskapelige og kulturteoretiske tilnærminger til hvordan foreldre og barn daglig erfarer og diskuterer skjermbruk. En aktuell kandidat skal besøke norske hjem og etnografisk undersøke den digitale barndommens oppvekstsvilkår.

Dette Ph.D. prosjektet er forankret i forskningsgruppen Barn og Unges Oppvekst og Sosialisering (BUOS) og skal knytte studier av barn og unges oppvekst og deltagelse nærmere et kvalitativt fortolkende forskningsmiljø ved Institutt for Folkehelse og idrettsvitenskap. Den aktuelle kandidaten tilbys også et spennende og levende fagmiljø med månedlige seminarer der digitalisering og norsk samtid belyses gjennom ulike samfunnsvitenskapelige perspektiv. Det forventes at den aktuelle kandidaten bidrar inn i forskningsgruppen BUOS og ulike fagseminar med en interesse for å utvikle ny og viktig forskning om samfunnets forming av barn og unges livsverdener.

Mulige forskningsfokus kan være:

Hvordan forhandles skjermtid og hvordan formes denne forhandlingen av ulike maktforhold mellom barn, voksne og samfunnsinteresser?

Hvilke tidsmessige og emosjonelle ressurser skal til for å finne en god balanse mellom skjermtid, familieliv, skolearbeid og fritidssysler?

Hvilke kulturelle og mentale utfordringer oppleves som en konsekvens av lav og høy grad av tid brukt på digitale medier?

Hvilke implikasjoner opplever barn og voksne at økt digitalisering har for en ideell barndom, samt ønsker og behov for fysisk aktivitet, sosialt samvær og friluftsliv?

Oppleves skjermtid ulikt av foreldre og barn av ulike kjønn, etnisiteter og på tvers av ulike sosiale klasser?

Stillingen tilhører Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap.

Kontakt

Kvalifikasjoner

Utdanning

 • Det er normalt en betingelse for tilsetting som stipendiat ved HINN at søker har hovedfag/mastergrad (§3-master i det norske systemet,120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning.
 • Mastergrad må være innen samfunnsvitenskapelige disipliner som antropologi, samfunnsgeografi, sosiologi eller kultur- og samfunnspsykologi. Relevant mastergrad i en tilgrensende sub-disiplin, eller en helt annen disiplin kan også vurderes.
 • Kvalifikasjonskrav følger av Forskrift om ansettelsesvilkår i stiling som stipendiat.
 • Det er normalt en betingelse at gjennomsnittskarakteren skal være B eller bedre. Avvik fra dette skal være faglig begrunnet
 • Generell god IT-kompetanse
 • God fremstillingsevne på norsk/svensk/dansk, muntlig og skriftlig, er et krav. God fremstillingsevne på engelsk, muntlig og skriftlig, er en fordel.

Erfaringskompetanse

 • Det er en klar fordel med erfaring innen etnografiske og fortolkende metoder, samt å kunne dokumentere bruk av kultur- og samfunnsteori.

Personlig kompetanse

 • Kandidaten må ha god gjennomføringsevne
 • Kunne arbeide selvstendig
 • Være initiativrik overfor eksterne samarbeidspartnere,
 • Ha evne til å kommunisere godt med samarbeidspartnere og kollegaer
 • Fleksibilitet og selvstendighet vektlegges
 • Behersker god forskningsformidling

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, kvalitet på prosjektbeskrivelsen, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten. Ved likhet mellom søkere knyttet til formalkompetanse skal det i innstilling vektlegges; kvalitet på prosjektbeskrivelsen, dokumenterte selvstendige forsknings- og utviklingsarbeider eller praksis relevant for prosjektet.

Hvordan søke

Søknaden skal inneholde:

 • Prosjektskisse (inntil 10 sider, Times New Roman 12pk, linjeavstand 1) med følgende elementer:
  • Søkere må levere en prosjektskisse der de former en egen tilnærming til fenomenet ‘digital barndom’ og de mulige forskningsfokus som er satt i utlysningen
  • Presentasjon av tema og beskrivelse av prosjektets som er forankret i det skisserte forskningsfeltet og som dermed viser god kjennskap til forskningsområdet
  • Tydelig problemstilling og forskningsspørsmål
  • Teoretisk tilnærming på det aktuelle feltet
  • Metodisk tilnærming
  • Skisse til fremdriftsplan
 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring. Fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema.
 • Annet arbeid som vurderes som relevant for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode 1017 Stipendiat etter Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • Godt arbeidsmiljø, mulighet for utvikling og gode velferdsordninger

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS