LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Ph.d. stilling - Digitale helsetjenester til personer med flere samtidige sykdommer (komorbiditet)

Søknadsfrist: 26.05.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) tilbyr et bredt spekter av utdanninger innen våre fagområder. Vi tilbyr blant annet store helse- og sosialfaglige bachelorprogram innen sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, i tillegg til kroppsøving, idrett, folkehelse, og tannpleie. Vi tilbyr også en rekke masterprogram, årsstudier og kortere kurs. Relevans, utvikling, fleksibilisering og læring hele livet er viktige stikkord.Fag- og forskningsmiljøene ved fakultetet driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Fakultetet er ansvarlig for doktorgradsprogrammet «Helse og velferd».

HSV har et omfattende samarbeid med eksterne aktører om utdanning, praksis, forskning og utviklingsprosjekter. Vi er opptatt av å bygge forskningsprosjekter i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, og å videreutvikle samarbeid på områder for faglig utvikling av utdanningene våre. Gjennom enhet for eksternfinansiert virksomhet skreddersys ulike utdanningstilbud for offentlig og privat sektor. Fakultetet har p.t. ca 4000 studenter og 250 ansatte.

Interessert i å forske innen helsevitenskap? Vi har ledig stipendiatstilling!

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap har vi ledig stipendiatstiling i helsevitenskap ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidsstedet vil være Elverum ved Seksjon for avansert sykepleie og tilstedeværelse ved campus er en forutsetning. Stipendiatperioden er på fire år, hvor 75% av tiden vil knyttes til forsking og 25 % av tiden er knyttet til undervisning og formidling ved instituttet.

Som stipendiat vil du tilknyttes forskningsgruppen «Helse og omsorg i et livsløpsperspektiv» og vi forventer at du deltar aktivt i gruppen. Forskergruppens arbeid retter seg mot å knytte forskning, utdanning, praksis og næringsliv sammen med mål om å utvikle innovative helse- og omsorgstjenester av god kvalitet og i tråd med nasjonale retningslinjer, pasienter, pårørende og helsepersonell sine preferanser. 

Stillingen forutsetter opptak på fakultet sitt doktorgradsprogram (ph.d.) "Helse og velferd" (HELVEL), som er en interdisiplinær forskerutdanning med utgangspunkt i sosialvitenskap, helsevitenskap, folkehelsevitenskap og idrettsvitenskap. Doktorgradsprosjektet skal bidra til fakultetets mål om å styrke kunnskapsgrunnlaget innenfor dette feltet. Det akademiske- og forskningsmiljøet som støtter doktorgradsprogrammet med veiledning og forskeropplæring, består av en rekke professorer og førsteamanuenser som arbeider innenfor de relevante fagområdene. Søkere som allerede har ph.d. vil ikke bli vurdert til stillingen.

Om prosjektet

Hjemmeboende eldre med flere samtidige sykdommer (komorbiditet) og deres pårørende har stort behov for informasjon og tilrettelegging for å kunne bo hjemme lengst mulig. Digitale helsetjenester som er tilpasset brukergruppens behov, vil kunne bidra til å oppnå dette. Så langt har brukerne selv vært lite involvert i utvikling av digitale helsetjenestetilbud. For at tilbudet skal oppleves som nyttig må det være både brukervennlig og dekke brukernes behov.

Prosjektet har til hensikt å utvikle og evaluere et digitalt helsetjenestetilbud for og med hjemmeboende eldre med komorbiditet og deres pårørende som kan bidra til å lette deres håndtering av helsesituasjonen i dagliglivet. Det digitale helsetjenestetilbudet utvikles basert på kunnskap fra systematisk litteraturgjennomgang sammen med erfaringer fra brukergruppen selv. Det planlegges videre en gjennomførbarhetsstudie med kvalitativ tilnærming for å teste ut det digitale helsetjenestetilbudet. Hensikten er å beskrive både pasientene og deres pårørende samt helsepersonell sine erfaringer med det digitale helsetjenestetilbudet og avdekke potensielle fremmende og hemmende faktorer for videre implementering.

Kvalifikasjoner

Formell utdanning

 • Toårig mastergrad innenfor relevante fagområder med karakteren B eller bedre som gjennomsnitt, definert av Norsk kvalifikasjonsrammeverk (120 studiepoeng). Dersom du har utdannelse fra utlandet kan du selv kontakte NOKUT for godkjenning av utdanningen, alternativt vil en tilsvarende vurdering bli gjort i forbindelse med søknadsprosessen.
 • Mastergraden bør fortrinnsvis være innenfor helsefag eller fagområder relevante for temaet.
 • Autorisasjon som helsepersonell, fortrinnsvis autorisert sykepleier.

Digital kompetanse

 • Det stilles krav om god digital kompetanse.
 • Det er en fordel med erfaring med utforming eller bruk av digitale helsetjenester eller helseinformasjon.

Personlige egenskaper og erfaring

Vi ser etter søkere som har høy grad av motivasjon for å gjennomføre en doktorgradsutdanning og som ønsker å arbeide med vitenskapelige problemstillinger i et stimulerende arbeidsmiljø. Du bør like å jobbe som en del av et team, både på Høgskolen i Innlandet, i prosjekt- og forskergruppen, samt nasjonalt og internasjonalt. Samtidig må du være villig til å ta på deg ansvar og ha evne til å arbeide og tilegne deg kunnskap på en selvstendig og strukturert måte. Det kreves at du har evne til å mestre krevende oppgaver, samt gjennomføre prosjektets mål og utfordringer innenfor definerte tidsrammer. Det er videre en fordel å ha erfaring med gjennomføring av forskning- og /eller utviklingsarbeid. I tillegg vil det være en fordel med erfaring fra arbeid med brukergruppen, samt gode kommunikasjonsevner mot pasientene og deres pårørende

Språk

 • Flytende fremstillingsevne på norsk, muntlig og skriftlig er et krav, og må være på c-nivå i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).
 • God fremstillingsevne på engelsk, muntlig og skriftlig er et krav.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være basert på en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten. I tillegg vil følgende bli vektlagt: kvalitet på prosjektbeskrivelsen, dokumenterte selvstendige forsknings- og utviklingsarbeider eller praksis relevant for prosjektet.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Hvordan søke

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med en kort oversikt over søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.
 • Prosjektskisse (maks. 4 sider inklusiv referanseliste) med følgende elementer: presentasjon av tema og beskrivelse av prosjektets relevans, forskningsgap og forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremgangsmåte, samt skisse til fremdriftsplan.
 • Prosjektskissen må skrives på engelsk eller norsk.
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring (fylles ut i Jobbnorges søknadsskjema).
 • Karakterutskrifter og vitnemål (A certified English translation of all educational documents is required unless the documents are in Norwegian.) Norske søkere bes laste opp via vitnemålsportalen, velg å vise studieresultater for grad og emner.
 • Publikasjonsliste.
 • Navn og kontaktopplysninger til to referanser.
 • Annet arbeid som vurderes som relevant for søknaden.

Vedlegg lastes opp som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må disse komprimeres før opplasting. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle vedlegg er lastet opp. 

Kandidater som fullfører mastergrad etter søknadsfristen vil også kunne bli vurdert, med krav om at gjennomsnittskarakteren B eller bedre oppnås før ansettelse. Fullstendig vitnemål må sendes inn så snart som mulig og senest innen 01.07.2024.

Formkrav til prosjektskisse:

Innenfor beskrivelsen av forskningsområdet og stipendiatstillingens innhold, må søkere til stipendiatstillingen utarbeide en prosjektbeskrivelse inklusiv et forslag til framdriftsplan for hvordan doktorgradsarbeidet kan gjennomføres, samt gjøre rede for teorier og metoder som tenkes brukt. Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 4 sider inkl. referanseliste. Sideformatet for prosjektbeskrivelsen skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og eventuell figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på engelsk eller norsk. Den vitenskapelige kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et viktig grunnlag for om søkere blir innkalt til intervju.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • Lønn i stillingskode 1017 stipendiat etter Statens lønnsregulativ. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS