LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Dekan - Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Søknadsfrist: 22.08.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologis studenter og medarbeidere søker leder for de neste fire årene

Vi utdanner og utvikler morgendagens TV- og spillutviklere

55 ansatte og 550 studenter søker ny leder.

Som dekan hos oss får du det overordnete ansvaret for hele virksomheten ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi. Dette er et av i alt seks fakulteter ved høgskolen.

Dekanene våre deltar i rektors ledergruppe.

Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) tilbyr praktiske utdanninger i AR og VR, 3D-animasjon, spillteknologi og TV-produksjon, samt teoretiske studier i film – og fjernsynsvitenskap.

Fakultetet har høy samlet ekspertise på audiovisuelle medier. Vi har tett bransjenærhet og et godt samarbeid med TV, spill og filmbransjen. Våre medarbeidere driver forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og annen utviklingsvirksomhet innen audiovisuell produksjon og kreativ teknologi.

Dekan ved AMEK forventes å videreutvikle fakultetets utdannings- og forsknings-/kunstneriske utviklingsvirksomhet i nært samarbeid med TV, spill og filmbransjen.

En viktig oppgave i åremålsperioden vil være å gjennomføre et utredningsarbeid sammen med dekan ved Den norske filmskolen om hvordan utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved disse fakultetene kan organiseres best mulig ved høgskolen.

Om stillingen

Vi søker deg som er opptatt av å skape resultater og utvikling. Du får ansvar for fakultetes samlede virksomhet både operativt og strategisk. Du skal lede og utvikle forskningen vår, vårt kunstneriske utviklingsarbeid, utdanningen vår og den administrative driften. Du vil ha det overordnete arbeidsgiveransvaret for fakultetets medarbeidere. Du vil lede fakultetets ledergruppe som består av dekan, prodekaner for utdanning og forskning, administrativ leder, instituttledere og teknisk leder. Du vil også lede fakultetsrådet som består av eksterne representanter og representanter for ansatte og studenter.

I rektors ledergruppe vil du bidra til strategisk utvikling og profilering av den samlede virksomheten ved høgskolen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Viktige satsningsområder for åremålsperioden vil bl.a være å videreutvikle den tverrfaglige satsningen innenfor AR og VR teknologi, bidra i etableringen av PhD i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer, videreutvikle øvrige utdanningstilbud og kunstnerisk utviklingsarbeid ved fakultetet, styrke FoU-virksomheten og sikre tilstrekkelig høy kompetanse hos fakultetets medarbeidere.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • lede og utvikle den faglige virksomheten ved fakultetet
 • sikre at fakultetets utdannings- , forskningsvirksomhet og kunstneriske utviklingsarbeid har høy kvalitet
 • lede kvalitetsutvikling og nødvendig omstilling- og endring ved fakultet
 • inngå i rektors ledergruppe med medansvar for strategisk utvikling og profilering av den samlede høgskolen
 • sikre at medarbeidere følges opp og kan utvikle seg
 • ivareta fakultetets ansvar for informasjon og samfunnskontakt, samarbeid med relevante bransjeaktører nasjonalt og internasjonalt og gjøre fakultetet til en synlig aktør regionalt, nasjonal og internasjonalt.
 • drive effektiv økonomi- og ressursforvaltning ved fakultetet.
 • fremme digitalisering og modernisering av undervisnings- og arbeidsmetoder ved fakultetet
 • ivareta studentdemokratiet og sikre studentenes medvirkning på fakultetsnivå
 • ivareta medarbeidernes involvering og medbestemmelse
 • bidra aktivt til høgskolens arbeid med likestilling og mangfold

Fakultetet har aktivitet på flere studiesteder. Det forventes at dekan har tilstedeværelse på alle studiesteder. En del reisevirksomhet må derfor påregnes.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

 • Faglig kompetanse innenfor et av fakultetets fagområder på førstestillingsnivå (vitenskapelig eller kunstfaglig)Krav om førstekompetanse kan fravikes for kandidater med særlig relevant erfaring.
 • Dokumentert ledererfaring på høyt nivå, fortrinnsvis fra film- og fjernsynsbransjen, spillbransje / audiovisuell bransje
 • Erfaring med å utvikle og lede ledergrupper
 • Erfaring fra ledelse av utdannings- og/eller forskningsintensiv virksomhet
 • Det er ønskelig med erfaring fra ledelse av endringsprosesser/organisasjonsutvikling, strategiutvikling og implementering.
 • Erfaring fra endringsprosesser som innebærer digitalisering er ønskelig.
 • Erfaring fra virksomhetsstyring, samt forståelse for økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig virksomhet
 • Innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen TV og/eller spillbransje og høyere utdanning/forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Erfaring med samfunnskontakt og samarbeid med offentlige aktører og næringsliv.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk
 • IT-kunnskaper på brukernivå

Personlig kompetanse

Vi søker deg som evner å utøve overordnet strategisk ledelse. Du er opptatt av å forstå virksomheten og organisasjonen godt. Du evner å gjennomføre prosesser du setter i gang, og er resultatorientert. Du skal samtidig motivere og inkludere de rundt deg. Du bør ha engasjement for lærings- og arbeidsmiljø, og motivasjon for å arbeide aktivt for likestiling og mangfold. Du er en relasjonsbygger som trives med å bygge nettverk, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker oss en leder som er en dyktig kommunikator, både internt og eksternt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

Høgskolen tilbyr en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole med høye ambisjoner. Du får gode muligheter til å være med på å skape noe nytt sammen med engasjerte kollegaer og studenter.

Stillingen lønnes og innplasseres som dekan i stillingskode 1474 Dekan i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som blant annet gir gode pensjons og forsikringsordninger.

Dekan tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) to ganger (til sammen inntil 12 år). For søkere som ikke har et fast ansettelsesforhold å gå tilbake til inngås det avtale om etterlønn eller retrettstilling etter endt åremål

Mer om HINN som arbeidsgiver.

Hvordan søke

Høgskolen benytter elektronisk søknadssystem. Du kommer til søknadsskjemaet ved å følge linken "Søk stillingen" oppe til høyre i annonseteksten.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse

Aktuelle søkere vil bli bedt om å oversende dokumentasjon over utdanning og erfaring samt andre relevante vedlegg.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Dersom du anmoder om unntak fra offentlig søkerliste må dette begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål .

Spørsmål om stillingen:

 • Kontakt rektor / leder av innstillingsutvalget Peer Jacob Svenkerud, tlf. 915 54 369, e-post [email protected]

Du kan også kontakte vår samarbeidspartner The Assesment Company v/ Kjell Strøm, tlf. 951 98 710, e.post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS