LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Viseinstituttleder for forskning ved institutt for økonomifag

Søknadsfrist: 10.10.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vil du være med å forme morgendagens forskningsprofiler

Om stillingen 

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er et mangfoldig og bredt fakultet med ambisjoner om internasjonal akkreditering. Fakultets forskning skal gi sentrale bidrag til kunnskapsutvikling og kompetanseheving både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Fakultetet består av i alt fem institutter, har hatt en solid vekst og består i dag av en faglig stab på ca. 300 medarbeidere og i overkant av 7000 studenter. Vi tilbyr studier på master- og bachelor-nivå, årsstudier og mindre studieenheter, herunder flere fleksible studier (samlingsbaserte og/eller nettbaserte). Vår forskerutdanning er Ph.d. i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor. Fakultetet har tre forskningssentre (Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS), Lillehammer Olympic Studies Center og Senter for reiselivsforskning). Vi har en omfattende forskningsportefølje og våre forskere er organisert i 18 ulike forskergrupper som samlet dekke den faglige bredden til fakultetet.

Vi søker viseinstituttleder forskning til to av våre institutter, én til Institutt for organisasjon, ledelse og styring og én til Institutt for økonomifag. Denne utlysningen gjelder Institutt for økonomifag.

De aktuelle instituttene er representert ved studiestedene Rena og Lillehammer og har i tillegg aktivitet på Kongsvinger. Viseinstituttledere må påberegne tilstedeværelse ved flere campus, etter nærmere avtale.

Viseinstituttledere ansettes i et toårig engasjement i 100% stilling. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse i stillingene.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Viseinstituttleder forskning og viseinstituttleder utdanning skal sammen med instituttleder utgjøre det enkelte institutts lederteam.

Viseinstituttleder forskning vil ha et medansvar for forskningskvaliteten på instituttet og i samarbeid med instituttleder sikre at instituttet drives og utvikles i tråd med fakultetets faglige strategier, herunder styrke og utvikle fakultetets forskningsstrategi og forskningsportefølje.

Viseinstituttleder forskning vil i samarbeid med instituttleder ha overordnet ansvar for instituttet forskningsaktiviteter og -utvikling:

 • Planlegge og lede gjennomføring av instituttets aktiviteter innen forskning, inkludert akkvisisjonsarbeid
 • Samarbeide med forskergruppeledere om utviklingen av forskningskvaliteten ved instituttet og i forskergruppene
 • Bidra til utvikling og implementering av forskningsstrategier
 • Støtte instituttledere med arbeidsoppgaver som bidrar til kvalitet og den faglige utviklingen av medarbeidere
 • Representere instituttet i aktuelle råd og utvalg
 • Ha personalansvar for noen av instituttets medarbeidere
 • Undervise og forske i deler av stillingen etter avtale med instituttleder

I oppfølgingen av ovennevnte ansvarsområder forventes tett samarbeid med instituttleder, prodekan forskning, leder for eksternfinansiert virksomhet, fakultetsadministrasjonen og forskergruppeledere.

Kvalifikasjoner 

Formalkompetanse og erfaring:

 • Faglige kvalifikasjoner på professor eller førsteamanuensisnivå, med fagfellevurderte publikasjoner innen instituttets fagområder siste tre år.
 • Det er ønskelig med undervisnings- og veiledningserfaring på doktorgradsnivå. Erfaring med å utvikle og innhente eksterne forskningsmidler vil tillegges vekt. 
 • Ledererfaring. Erfaring fra personalledelse er en fordel.
 • God kjennskap til instituttets fagområder og virksomhet, herunder forskningsvirksomhet.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlig kompetanse:

Det ønskes at du har gode samarbeidsegenskaper, kan bygge gode team og at du har gode relasjonelle ferdigheter. Videre må du jobbe strukturert og ha god organisasjons- og virksomhetsforståelse. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Muligheter for utvikling og påvirkning
 • Deltakelse i lederutviklingsprogram i regi av HINN
 • Stillingsbetegnelse viseinstituttleder, lønns- og stillingsinnplassering i fagstilling i Statens lønnsregulativ etter kompetanse og erfaring
 • Støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt: 

 • Dekan Marit Roland, Tel: 61 28 81 74, Mob: 986 78 361, e-post: Marit.Roland@inn.no eller 
 • Instituttleder Per Olav Lund, Tel: 62 28 84 59 / 973 70 711, per.lund@inn.no 

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS