Vil du lede og utvikle et høyt kompetent forsknings-og utviklingsmiljø innen pedagogikk?

Instituttleder ved Institutt for pedagogikk (Lillehammer)

Søknadsfrist: 26.04.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.Visjon vår er «Sterkere sammen».

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.


I tillegg kommer omfattende virksomhet innenfor forskning og utvikling og etter- og videreutdanning.

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, er det ledig stilling som instituttleder for institutt for pedagogikk- Lillehammer. Instituttleder tilsettes på åremål for 4 år, med mulighet for å søke ytterligere to perioder (totalt 12 år). Stillingen er ledig fra 1.8.23. Tiltredelse etter avtale.

Stillingen som instituttleder er en viktig stilling i en høgskole som ønsker å være en pådriver i samfunnsutviklingen. Vi søker etter deg som vil bidra til å realisere Høgskolen i Innlandets framtidsbilder for 2026:

 • Regional kraft og nasjonal bidragsyter i en internasjonal kontekst
 • Forskingsbasert utdanning for hele livet
 • Åpen, nyskapende og relevant forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • INN - Kunnskapskultur, medarbeiderskap og lærende organisasjon

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som instituttleder har du:

 • faglig og administrativt ansvar for instituttet, delegert fra dekanen, som du rapporterer til
 • strategisk og operativt ansvar for instituttets faglige virksomhet innen utdannings-, FoU-, og eksternfinansiert virksomhet
 • ansvar for å drive effektiv økonomi- og ressursforvaltning ved instituttet, i samsvar med fastsatte rammer og strategiske føringer
 • personalansvar. Du skal følge opp og utvikle instituttets medarbeidere, bidra til hensiktsmessig organisering, og drive strategisk kompetanse- og bemanningsplanlegging
 • ansvar for forskningsaktivitet med høy kvalitet, i tråd med vedtatte målsetninger og strategi

Som instituttleder ønsker vi at du deltar aktivt i instituttets forsknings- og utviklingsaktiviteter, og definert tid til forsknings- og/eller utviklingsarbeid er en del av stillingen. Du vil som instituttleder, i samråd med dekan, stå ansvarlig for å organisere arbeidet i instituttet. Du vil kunne delegere utvalgte lederoppgaver til fagkoordinatorer og/eller øvrige medarbeidere, og du vil få bistand fra administrative støttefunksjoner ved fakultetet.

Du skal, i samarbeid med andre institutt- og senterledere ved fakultetet som i alt har rundt 130 ansatte pedagoger, sikre god samhandling, utnytte synergier på tvers og utvikle en felles strategi for pedagogikkfaget og -miljøene ved fakultetet.

Du vil inngå i dekanens ledergruppe og ha medansvar for strategisk utvikling og profilering av fakultetet og den samlede høgskolen. Du forventes i oppfølgingen av ovennevnte ansvarsområder å samarbeide tett med dekanatet, leder for eksternfinansiert virksomhet, studieprogramansvarlige, øvrig ledergruppe og fakultetsadministrasjonen.

Som leder ved HINN forventes du å bidra aktivt i arbeidet med høyskolens mål, bidra aktivt i arbeidet med å bygge en kultur med tillit, respekt og korte veier mellom fagmiljøer og organisasjonsenheter, og en organisasjonskultur som er preget av likestilling, mangfold og likeverd.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

Som instituttleder må du ha

 • faglige kvalifikasjoner på førstestillingsnivå, primært innenfor ett av instituttets fagområder. Særlig relevant erfaring og kompetanse, fortrinnsvis knyttet til ledelse, kan kompensere for deler av utdanningskravet. Minimumskrav er mastergrad eller tilsvarende.

Det er ønskelig at du har

 • ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner, herunder erfaring med ledelse av utdannings og/eller forskningsvirksomhet, samt erfaring med personalledelse og endringsledelse
 • kjennskap til økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig virksomhet
 • innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen forskning og høyere utdanning innsikt i utvikling og bruk av digitale verktøy i utdanning og forskning

Språk

 • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk.

Personlig kompetanse

Vi søker deg som evner å utøve både strategisk og operativ ledelse, og som utviser god system- , organisasjons og virksomhetskompetanse. Du evner å drive prosesser framover og er opptatt av utvikling og resultater. Du er god til å bygge team og lykkes med å motivere, inkludere og utvikle de rundt deg. Du er en god kommuikator og relasjonsbygger som trives med å bygge nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Om instituttet

Institutt for pedagogikk – Lillehammer har ansvar for å levere undervisning på årsstudium, bachelor og master i pedagogikk, på bachelor og master i spesialpedagogikk, på den engelskspråklige masteren i special education og på en rekke etter- og videreutdanningstilbud. I tillegg kommer kurs og veiledning på ph.d.-programmene i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og i Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling og omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Fire forskergrupper er tilknyttet Instituttet: Kvalitet i høyere utdanning, Mediepedagogikk, Spesialpedagogikk, inkludering, deltakelse og marginalisering samt Tverrfaglighet i praxis, foruten at enkeltansatte også inngår i andre forskergrupper ved fakultetet.

Institutt for pedagogikk - Lillehammer består i dag av 35 ansatte fordelt på to fagområder: 19 i pedagogikk og 16 i spesialpedagogikk. Instituttet har 8 professorer, 7 førsteamanuenser, 11høgskolelektorer og 9 stipendiater.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1475 institutttleder i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • Ansettelse på åremål for fire år, med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) to ganger (inntil 12 år til sammen)
 • For søkere som ikke har et fast ansettelsesforhold å gå tilbake til kan det inngås avtale om retrettstilling etter endt åremål
 • For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Dekan Morten Ørbeck, Mob: 97 69 18 67, e-post: morten.orbeck@inn.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS