LEDIG STILLING VED HK-dir

Kommunikasjonsrådgivar

Søknadsfrist: 26.09.2021

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, og iverksetter politikken og samordner virkemidlene.


Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høyskoler. Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Om stillinga

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) har ledig eitt års engasjement som kommunikasjonsrådgivar (rådgivar/seniorrådgivar) med arbeidsstad Trondheim. Tiltreding snarast mogleg. Den som vert tilsett skal arbeide med kommunikasjonsoppgåver knytt til digitalisering og digital omstilling i høgare utdanning og forsking, samt arbeidsoppgåver knytt til Samordna opptak.

Vi søkjer ein erfaren kommunikasjonsrådgivar som har interesse og forståing for digitalisering. Du er skrivefør, kan produsere innhald i ulike kanalar og jobbe med mediearbeid. Du må evne å gjere komplekse tema forståeleg for ei brei målgruppe, arbeide systematisk og sjølvstendig, samt vere trygg og ha gode samarbeidsevner. Vi legg særleg vekt på at du er godt eigna og motivert for stillinga.

Vi meiner at inkludering og mangfald er ein styrkje, og ønsker medarbeidarar med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv.

Du må kunne representera HK-dir i ulike fora, og pårekna noko reising.

Arbeidsoppgåver

 • bruke tekst, bilde og video for å lage innhald til nett og andre kanalar
 • mediearbeid om mellom anna opptakstall, statistikk og klagehandsaming
 • gi råd og støtte om kommunikasjon internt i organisasjonen
 • ha kontakt med norsk utdanningssektor og andre relevante samarbeidspartnarar
 • bidra med anna kommunikasjonsfagleg arbeid i HK-dir

Krav til kvalifikasjonar

 • høgare akademisk eller høgare yrkesfagleg utdanning. Relevant realkompetanse kan kompensera for delar av utdanningskravet
 • relevant arbeidserfaring
 • erfaring frå mediearbeid/pressekontakt
 • særs gode engelsk- og norskkunnskapar, skriftleg og munnleg 
 • god digital kompetanse

Ønska tilleggskvalifikasjonar

 • erfaring frå arbeid med nettsider og andre digitale kanalar
 • kjennskap til norsk utdanningssektor
 • kjennskap til/interesse for digitaliseringstematikk
 • erfaring frå offentleg forvalting

Vi tilbyr

 • eit uformelt og godt fag- og arbeidsmiljø
 • moglegheit til å jobbe tverrfagleg og på tvers av kontorstadene
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • gode pensjons- og låneordningar frå Statens pensjonskasse
 • høve til trening i arbeidstida

Lønsvilkår

Stillinga vert løna som rådgivar (kode 1434) eller seniorrådgivar (kode (1364) innan lønsspenn kr 543 500 – 689 600, etter kvalifikasjonar. For særs godt kvalifiserte søkarar kan høgare løn vurderast. Trekk til pensjonstilskot i Statens pensjonskasse er på 2 %.

Generell informasjon

Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Innhaldet i stillinga kan bli endra som følgje av omstillingar i HK-dir.

Inkluderande arbeidsliv og mangfald Arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i samfunnet og utnytte potensialet i folkesetnaden si samla kompetanse. Vi oppmodar difor kvalifiserte kandidatar med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring, og kandidatar som av ulike årsaker ikkje kan dokumentere ei samanhengande yrkeskarriere, til å søkje jobb hjå oss.

Dersom kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal bli vurdert i ein av desse kategoriane , det vil seie positiv særbehandling, må det kryssast av for dette i Jobbnorge dersom du fyller krava. Avkryssinga i Jobbnorge dannar grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlege verksemder rapporterer på.

Offentlig Søkarliste Opplysningar om søkar kan gjerast offentleg sjølv om søkar har bede om konfidensiell behandling. Søkaren blir varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir imøtekome, jf. offentleglova § 25.

SøknadSøknad og komplett CV med oversyn over utdanning og tidlegare praksis, vedlagt skanna vitnemål og attestar skal leggast inn via lenke på denne sida (Jobbnorge). Vi oppmodar om å gje tilgang til vitnemålsportalen.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

 • Kommunikasjonsdirektør Kristin Solheim på tlf. 93 22 85 73

Vidare kan ein vende seg til HR-rådgjevar Tone Stiansen på tlf. 934 67 877 for generelle spørsmål om stillinga.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS