Spennende jobbmulighet i Divisjon psykisk helsevern/ Forskingsavdelinga psykiatri ved Helse Bergen!

Assistent - forskingsprosjekt

Søknadsfrist: 30.11.2023

Helse Bergen

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 13.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset.

Les meir på 

www.helse-bergen.no

 eller facebook.

Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Bergen Center for Brain Plasticity, Haukeland universitetssjukehus, søker etter vitskapleg assistent frå januar 2024 som skal delta i datainnsamling og kvalitetssikring i studien «Nevrobiologiske markører for respons til konsentrert eksponeringsbehandling». Studien undersøker om vi kan bruke hjerneavbilding og psykofysiologi for å forstå kvifor menneske responderer ulikt på konsentrert eksponeringsbehandling for angst- og tvangslidingar. Den aktuelle delen av studien samlar inn data i Oslo i samarbeid med Oslo Universitetssykehus.

Aktuell kandidat blir tilsett i 20% stilling i 1 år, og all nødvendig opplæring vil bli gitt innanfor storleiken på stillinga. Prosjektet blir leia av Anders Lillevik Thorsen og Olga Therese Ousdal, og du kan få utfyllande informasjon ved å kontakte dei.

Arbeidsoppgåver

 • Rekruttere deltakarar til studien
 • Koordinere og assistere under MR-undersøkingar
 • Registrere data frå spørjeskjema og intervju
 • Utføre kvalitetskontroll av MR-bilete

Kvalifikasjonar

 • Studentar i relevante utdanningsløp (psykologi, medisin, nevrovitskap som profesjonsstudium, bachelorgrad eller mastergrad)
 • Erfaring med tilsvarande arbeid vil bli lagt vekt på
 • Gode kunnskapar i norsk og engelsk, både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Fleksibilitet rundt tidspunkt som arbeidsoppgåvene skal gjennomførast på
 • Ansvarsfull
 • Nøyaktig
 • Team-orientert
 • Ha gode kontaktevner

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Høgt fagleg nivå
 • Eit engasjert og aktivt arbeidsmiljø

MangfaldserklæringVi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Webcruiter-ID: 4730719532

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

 • Helene Nilsen (Konsulent), Telefon: 48224664,  E-post: helene.nilsen@helse-bergen.no
 • Anders Lillevik Thorsen (Prosjektleiar), Telefon: 90367617, Epost: anders.lillevik.thorsen@helse-bergen.no
 • Olga Therese Ousdal (Arbeidspakkeleiar), Telefon: 55972400, Epost: olga.therese.ousdal@helse-bergen.no
 • Bjarne Kristian Aaslie Hansen (Direktør, Bergen Center for Brain Plasticity), Telefon: 92090765
Powered by Labrador CMS