LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førstelektor / høgskolelektor i psykologi

Søknadsfrist: 21.06.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 15 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Institutt for psykologi er ett av fem institutter ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og har ca. 450 studenter og rundt 30 ansatte. Instituttet tilbyr i dag studiene Bachelor i psykologi og Master i miljøpsykologi, samt noen emner innen organisasjonspsykologi og miljøpsykologi på andre studieprogrammer.

Institutt for psykologi er lokalisert på studiested Lillehammer og har et aktivt forskningsmiljø med forskningsgrupper for miljøpsykologi, utviklings- og klinisk psykologi, og arbeids- og organisasjonspsykologi.

Vi har et ledig vikariat studieåret 2024/2025, 100% stilling som førstelektor/høgskolelektor i psykologi. Vikariatets varighet er til 30.6.2025, med ønsket tiltredelse så fort som mulig.

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med:

 • Instituttleder Ingeborg Flagstad, Tel: +47 61 28 82 26, e-post: ingeborg.flagstad@inn.no

Ansvar og arbeidsoppgaver 

 • Planlegge og gjennomføre undervisning på bachelorgraden i psykologi, hovedsakelig innen emnene sosialpsykologi, personlighetspsykologi og pedagogisk psykologi, samt veiledning av bacheloroppgaver.
 • Det kan bli aktuelt med undervisning på master i miljøpsykologi
 • Emne- og eksamensansvar, sensur, veiledning, studentkontakt og studieadministrasjon

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse: 

Du må kvalifisere for stilling som førstelektor/høgskolelektor i psykologi i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Det kreves minimum mastergrad i psykologi eller tilsvarende, samt relevant yrkespraksis.
 • Erfaring med undervisning og veiledning, fortrinnsvis på universitet- eller høgskolenivå.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Søkernes formelle kvalifikasjoner vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Språk:

 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk

Undervisningen på Institutt for psykologi forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk), og behersker engelsk. Søknaden skal skrives på norsk eller et annet skandinavisk språk og søkere som blir kalt inn til intervju skal gjennomføre intervju og prøveforelesning på norsk eller at annet skandinavisk språk.

Erfaringskompetanse:

Det er ønskelig med

 • undervisningserfaring på bachelor- og/eller masternivå, fortrinnsvis innen fagområdene sosialpsykologi, personlighetspsykologi og pedagogisk psykologi.
 • erfaring med emne- og eksamensansvar.
 • erfaring med veiledning og sensur.
 • erfaring med varierte undervisningsformer og digitale redskaper i undervisningen.

Personlige egenskaper:

 • Interesse for undervisning og arbeid med studenter
 • Faglig engasjert
 • Samarbeidsevner som bidrar til et godt læringsmiljø og et inkluderende sosialt klima

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.

Vi tilbyr 

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektor etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis inkludert veiledererfaring. I tillegg til eventuell erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • publikasjonsliste og inntil 10 arbeider legges ved som vedlegg til vurdering 

For at din søknad skal kunne bli vurdert må dokumentene legges ved som elektroniske vedlegg til søknaden. Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette. 

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS