Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis i informasjonssystemer

Søknadsfrist: 03.02.2020

Institutt for Økonomi, markedsføring og jus, USN Handelshøyskole, har ledig stilling som Førsteamanuensis i informasjonssystemer

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Campus Ringerike tilbyr et solid fagmiljø innen økonomi, ledelse, IT og jus. Ringerike ligger i den østlige delen av Viken fylke og Hønefoss som største tettsted ligger få minutter unna campus. Fra Ringerike har du korte avstander til både Oslo og Gardermoen, og gode forbindelser med tog og buss til andre byer og fylker.

Ved USN Handelshøyskolen er det fra 01.08.20 ledig 1 fast stilling som førsteamanuensis i informasjonssystemer.

Stillingen er knyttet til Institutt for Økonomi, markedsføring og jus, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Ringerike.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer oppgaver knyttet til undervisning, forsknings-/utviklingsarbeid og oppdragsvirksomhet.

Aktuelle undervisningsområder innenfor stillingen er digitalisering og smarte løsninger innen privat og offentlig sektor og bruk av teknologi for innovasjon og læring.

Undervisning og veiledning innenfor de områdene som er nevnt ovenfor vil ligge innenfor stillingen, i tillegg til veiledning av oppgaver på bachelor- og masternivå. Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Forskningsaktivitet innen digitalisering, velferdsteknologi og smarte løsninger vil bli foretrukket.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes bør derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Vi søker primært etter en kollega med doktorgrad eller tilsvarende utdanning innenfor informasjonssystemer eller tilgrensende fagområder. Erfaring fra forskning og pedagogisk evner vektlegges ved tilsetting. Personlig egnethet i forhold til formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet vil bli vektlagt.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Søkeren må kunne undervise på norsk eller engelsk. Førsteamanuensis som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk må tilegne seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 (i samsvar med felles europeisk rammeverk for språk) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse gjennom fullført og bestått UH-pedagogisk studieprogram eller tilsvarende emne med minimum 200 timers arbeidsinnsats og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom en kombinasjon av relevante kurs og egen praktisk undervisning som vurderes som tilsvarende et studieprogram med minimum 200 timers omfang.

NB! Se nærmere omtale av hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden under punktet "Slik søker du".

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • Godt sosialt miljø
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) LT 61-77 NOK 542 400 – 741 300 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Instituttet har få kvinner/menn tilsatt i vitenskapelige stillinger innenfor informasjonssystemer, og kvinner/menn oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

  • Karen Stendal +4731009477, [email protected] førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen, Institutt for Økonomi, markedsføring og jus

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Kari Ann Sommerset [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
  • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis)
  • Liste over vitenskapelige publikasjoner
  • Dokumentasjon på gjennomført kurs i UH-pedagogikk eller tilsvarende med et omfang på minimum 200 timer eller en systematisk og samlet fremstilling/utdanningsfaglig mappe eller portefølje som dokumenterer gjennomføring av tilsvarende emne med minimum 200 timers normert arbeidsinnsats og ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
  • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen