Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensisstillinger i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 10.10.2019

Om stillingene

Ved Det juridiske fakultet er det ledig 2-3 stillinger som førsteamanuensis i rettsvitenskap. Arbeidsstedet er Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 15 tilsatte i administrative stillinger. Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (L.L.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law. Nærmere opplysninger fremgår av hjemmesiden www.jus.uit.no.

Arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger undervisnings- og forskningsplikt. Søkere må også være villig til å påta seg administrative oppgaver.

For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag, f. eks. i fakultetets forskergrupper, og for universitetet som helhet. Herunder må vedkommende være villig til å bidra til tverrvitenskapelige prosjekter og søknader om ekstern finansiering.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) i rettsvitenskap. Minst ett av arbeidene må gi en grundig rettsdogmatisk behandling av et emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettslige eller andre internasjonale rettskilder som er relevante for norske forhold.Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede, samt delta i eksamensarbeid på et skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk) innenfor fakultetets studieprogram, fortrinnsvis masterstudiets obligatoriske fag. Søkere må redegjøre for hvilke fag de kan undervise i.

Undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse)Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Hva en slik mappe skal inneholde kan du lese om på Results nettside.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Vi tilbyr

  • meget gode ordninger for FoU-termin
  • et godt arbeidsmiljø
  • gode velferdsordninger
  • gode pensjon-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Fra brutto lønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad og vedlegg, som må være på et skandinavisk språk eller på engelsk, sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • attesterte kopier av vitnemål og attester
  • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
  • liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:- forfatter(e), arbeidets tittel- for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall- for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.
  • Navn og kontaktinformasjon på to til tre referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer).

Søkere må levere arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen. Det presiseres at også de vitenskapelige arbeidene må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk for å bli tatt med i vurderingen, og at de skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, se: Informasjon til søkere på stillinger ved UiT, hvor også retningslinjer for fordeling av arbeidstid og for FoU-termin finnes.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet den får seg forelagt av søkerne, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen. Det vil dessuten bli lagt vekt på erfaring fra popularisering/formidling, fagpolitisk og administrativt arbeid.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert, vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til stillingene, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd. Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkerne da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden ha utviklet og fått godkjent en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen