Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis og førstelektor / universitetslektor ved RKBU Nord

Søknadsfrist: 21.10.2019

Om stillingene

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Ved RKBU Nord, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig to 100 % faste stillinger som henholdsvis førsteamanuensis og førstelektor/universitetslektor.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord) er et eksternfinansiert senter og ett av instituttene ved Helsefak. Instituttet har et særlig ansvar for å bidra til å øke kvalitet og innovasjon på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU Nord skal utvikle og formidle vitenskapelig, praksisrelevant og tverrfaglig kunnskap. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt innenfor helsefag, psykologi og samfunnsfag. Instituttet har to forskergrupper: Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak og Forskergruppe for barne- og familievern. Om instituttet, se: www.uit.no/helsefak/rkbu

Stillingene blir knyttet til forskningsgruppen Forskergruppe for barne- og familievern. En hovedmålsetting i forskningsgruppen er å bidra til vurdering og utvikling av forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for disse fagfeltene. Brukermedvirkning og kulturperspektiver i tjenester for barn og unge, barns deltakelse i foreldremekling, bruk av institusjon og fosterhjem og barnevernets undersøkelsesarbeid er noen av dagens forskningstemaer. I flere prosjekter er det samarbeid med andre regionale sentre eller forskningsinstitusjoner.

Instituttet er styrt av et oppdragsbrev og det er sentralt at forskningen er praksisnær og i tråd med instituttets oppdrag. Arbeidsoppgavene i de ledige stillingene vil innebære forskning, undervisning/tjenestestøtte, veiledning og formidling. Undervisning/tjenestestøtte og veiledning vil være knyttet til de emner og kurs som RKBU Nord tilbyr. RKBU har gjennom oppdragsbrev fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet også et særlig ansvar for å bidra til kunnskapsformidling til kommunale tjenester for barn og unge.

Stillingen som førsteamanuensis innebærer forskning, undervisning og utviklingsarbeid. Oppgavene vil også kunne inkludere å drive fram nye prosjekter i nær samhandling med barne- og familievernsfeltet.

Stillingen som førstelektor/universitetslektor innebærer tjenestestøtte i samhandling med barnevern og familievernsfeltet, undervisning og forskning.

Kontakt

Faglige spørsmål kan rettes til:

Praktiske spørsmål kan rettes til kontorsjef Eirik Sødal Vole, tlf. 77 64 42 40, e-post [email protected]

Kvalifikasjoner

For alle tre stillingskategoriene vil følgende kvalifikasjoner tillegges vekt:

 • Erfaring fra forskning om barn, familie og oppvekstkår, barnevern eller psykisk helse
 • Praksis fra barnevern og familievern
 • Grunnutdanning i sosialt arbeid eller barnevern
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt gode engelskkunnskaper, er en forutsetning.

Førsteamanuensis

For ansettelse som førsteamanuensis kreves det:

 • Norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, vil også kvalifisere. Graden/kompetansen må være innen fagområdet sosiologi, sosialt arbeid, pedagogikk eller annet samfunnsfag, psykologi eller helsefag
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Kompetanse til å gjennomføre praksisnær forskning

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad; dokumenteres ved vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering; betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk; vil bli vurdert i henhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering

Førstelektor

For ansettelse som førstelektor kreves det:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling, innen fagområdet sosiologi, sosialt arbeid, pedagogikk eller annet samfunnsfag, psykologi eller helsefag
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Kompetanse knyttet til de praksisfeltene RKBU skal bidra faglig til

Universitetslektor

For ansettelse som universitetslektor kreves det:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole, innen fagområdet sosiologi, sosialt arbeid, pedagogikk eller annet samfunnsfag, psykologi eller helsefag
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Kompetanse knyttet til de praksisfeltene RKBU skal bidra faglig til

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Det kreves grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

 • Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.
 • Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV, inkludert full publikasjonsliste
 • Vitnemål for alle grader
 • Referanser og attester
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.
 • Evt. dokumentasjon av erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering, og dokumentasjon av gjennomført utenlandsopphold og nasjonalt/internasjonalt forskningsnettverk

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

Vi kan tilby

· Et av landets beste vilkår for FoU-termin

· Gode velferdsordninger

· Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som hovedprinsipp vil professorer, dosenter, og førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning/førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning/ universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen