Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i sjømatvitenskap

Søknadsfrist: 13.09.2019

Stillingens tilhørighet

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet, er det ledig en stilling som førsteamanuensis innen området utnyttelse av marine ressurser. Stillingen er plassert i forskningsgruppen Sjømatvitenskap ved Norges fiskerihøgskole.

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer,

klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Norges fiskerihøgskole (NFH) er en flerfaglig enhet for marin forskning og utdanning. NFH har forskningsmiljøer blant annet innen ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioteknologi, mikroalger, utnyttelse av marine ressurser og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvaret for 3 studieprogrammer med bachelor og masternivå; Fiskeri- og havbruksvitenskap, Akvamedisin og Bioteknologi/marin bioteknologi. I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management). Alle studieprogrammene ved NFH er ettertraktet hos studiesøkere og de siste årene har vært betydelig flere kvalifiserte søkere enn studieplasser.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Fokuset i forskningsgruppen for sjømatvitenskap er blant annet utnyttelse av marine ressurser til mat, eller andre produkter, og betydningen sjømat har for folkehelsen. Dette inkluderer også grunnleggende mekanismer som ligger til grunn for de helsemessige effektene av å spise sjømat. Forskningsgruppen Sjømatvitenskap fokuserer i tillegg på kvalitet av vill og oppdrettede ressurser og produkter som framstilles fra disse. Et overordnet mål er at Forskningsgruppen skal bidra til at nye ressurser, inkludert restråstoff, skal utnyttes på en bærekraftig og lønnsom måte.

Søkeren forventes å adressere forskningsspørsmål relatert sjømat, eller utnyttelse av andre marine ressurser, gjerne relatert til næringsinnhold, prosessering og helsemessige konsekvenser.

Forskningen må omfatte moderne eksperimentelle metoder som for eksempel kan omfatte bruk av dyremodeller. Forskningen ved instituttet er i stor grad eksternfinansiert og søkeren må forvente å bidra til prosjektakkvisisjon.

Stillingen vil ha ansvar for undervisning innen fiskerikjemi og forventes også å bidra i gjennomføringen av undervisning innen matvaretrygghet og ernæring på bachelor- og masternivå, samt veiledning på master- og doktorgradsnivå. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid vedrørende planlegging, gjennomføring og videreutvikling av våre programmer. Stillingen forventes videre å bidra med kommunikasjon og formidling av sitt fagområde, både internt ved UIT og til næring og samfunn for øvrig.

Kvalifikasjonskrav

Relevante søkere har dokumenterte vitenskapelige meritter på minimum doktorgradsnivå og har erfaring med forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. Søkeren har forskningserfaring i bruk av tradisjonelle næringsmiddelanalyser, utnyttelse av marine råstoffer, og/eller moderne molekylærbiologiske metoder innen matforskning. Erfaring med veiledning av studenter vil være fordelaktig.

Relevant erfaring fra marin forskning vurderes positivt. Det vil bli lagt vekt på evne til prosjektakkvisisjon, erfaring fra popularisering/formidling til samfunn og arbeidsliv, fagpolitiske og administrativt arbeide, samt gode samarbeidsevner. Erfaring med internasjonalt vitenskapelig samarbeid er en fordel.

Søkeren må kunne dokumentere pedagogiske kompetanse i form av godkjent pedagogisk mappe. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om universitetspedagogikk og result sin hjemmeside.

Vi ser etter kandidater som er ambisiøse, og som kommuniserer og samarbeider godt. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

SpråkSøkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig. Les hvordan du dekker språkkravet.

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år, jf. statsansatteloven og universitets- og høgskolelovens § 6-5, 1. ledd.

Søknad om fast tilsetting med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Dersom tilsettingen er midlertidig på grunn av manglende pedagogiske kvalifikasjoner, må søkeren innen utløpet av 3-årsperioden få godkjent pedagogiske kvalifikasjoner gjennom å ha utviklet en pedagogisk mappe. Tilsettingen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Ved UiT Norges arktiske universitet skal fordelingen av arbeidstid være fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som hovedprinsipp skal hver enkelt tilsatt i denne stillingskategorien bruke like mye tid til undervisning og FoU-arbeid når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra.

Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for faglig tilsatte i denne stillingskategorien. For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Fast tilsatte i stilling som professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn, jf. Retningslinjene for fordeling av FoU-termin

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ 1011. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Send inn din søknad via www.jobbnorge.no

For å bli vurdert av bedømmelseskomiteen er det viktig at vedlagte dokumenter som er nevnt nedenfor, vedlegges i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og attester (attestert)
 • Skjema for dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • Attester og referanser med kontaktinformasjon
 • Dokumentasjon av Norsk/Skandinavisk og engelsk språkkunnskaper
 • Liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over vitenskapelige arbeider skal ha følgende opplysninger:
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.
 • Arbeider -Søkeren skal levere inntil 10 arbeider som er sentrale i hennes/hans produksjon. Doktoravhandling regnes i denne sammenheng som ett arbeid.
 • I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. I bedømmelsen legges det vekt på at søkerne kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste 6 år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet som i framtida kan kvalifisere til opprykk som professor.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det vil også bli avholdt prøveforelesning.

Søkere må ta med originale vitnemål og attester til intervju.

Kontaktperson

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Andre opplysninger

På denne nettsiden finner du informasjon og utvalgte retningslinjer som er en del av personalpolitikken ved UiT Norges arktiske universitet.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen